Frågor & svar entreprenader SoL

Här har vi samlat vanliga frågor och svar gällande tillståndsplikten för sk SoL-entreprenader som började gälla den 15 april 2017.

Vem kan bedriva verksamhet enligt SoL?

— Både kommuner och privata aktörer (bolag*) kan bedriva verksamhet i egen regi. En kommun kan också teckna avtal för att överlåta åt enskild, eller annan kommun, att bedriva kommunens verksamhet. Privata aktörer måste ha tillstånd både för verksamhet i egen regi och när de har tecknat avtal med en kommun om att bedriva kommunens verksamhet, så kallad entreprenad.

 

Vem behöver tillstånd att bedriva verksamhet?

—De flesta verksamheter inom socialtjänst måste ha tillstånd från IVO när de drivs i egen regi. Detta gäller även verksamheter som bedrivs genom entreprenadavtal och kommunala aktiebolag. Kommuner och landsting behöver inte tillstånd, men är skyldiga att anmäla verksamheten till IVO:s register.

Här kan du läsa mer om vilka verksamheter som har tillståndsplikt. 

 

Vad krävs för att få tillstånd att bedriva verksamhet?

—Kraven ser olika ut beroende på vilken verksamhet som ska bedrivas. Vi har sammanställt information och länkar till olika regelverk (för respektive tillståndspliktig verksamhet) som hittar här. Du kan också ta del av information via våra ansökningsblanketter och anvisningar, som återfinns här. 

 

Vem ska ansöka om tillstånd för verksamheten som ska bedrivas på entreprenad? Är det bolaget* eller kommunen?
— Det är bolaget som ska bedriva verksamheten som ska ansöka om tillstånd.

 

Om ett bolag* bedriver kommunens verksamhet på entreprenad, har kommunen ett fortsatt ansvar för verksamheten?

— Kommunen har ansvar för att upphandla verksamheten i enlighet med de krav som finns i kommunallagen.

— Kommunen har det yttersta ansvaret både för verksamheter i egen regi och för verksamheter enligt entreprenad. Det betyder bland annat att kommunen måste garantera att verksamheten når samma kvalitet som sina egna verksamheter. Konkret innebär detta att kommunen måste utforma entreprenadavtalet bland annat så att kommunen utövar ett bestämmande inflytande över utformningen av verksamheten samt har insyn i hur verksamheten bedrivs. Ett bestämmande inflytande innebär att kommunen, direkt eller indirekt, har en avgörande påverkan på hur verksamheten sköts.

— För alla verksamheter, oavsett om verksamheten bedrivs i entreprenadform eller ej, har kommunen ett ansvar för att de vård-, omsorgs- och stödinsatser som den enskilde får håller god kvalitet. Det kan exempelvis innebära att kommunen har ett eget ansvar att omplacera en enskild från en verksamhet med uppenbara missförhållanden.

 

Om en privat utförare bedriver kommunens verksamhet på entreprenad, vilket ansvar har den privata utföraren?

— Bolaget ansvarar för att bedriva verksamheten i enlighet med gällande regelverk och det tillstånd som IVO har meddelat.

 

Vad är en entreprenad-verksamhet?

— Det är en verksamhet där kommunen har bestämmande inflytande över verksamheten. Bestämmande inflytande innebär att kommunen, direkt eller indirekt, har en avgörande påverkan på hur verksamheten sköts. Kommunens inflytande ska framgå vid en sammanvägd bedömning av upprättat avtal mellan kommun och bolag*.

Exempel på omständigheter av vikt för bedömningen är

  • vem som beslutar om vilka som ska placeras i verksamheten
  • om kommunen har rätt till insyn i verksamheten
  • vem som förfogar över lokalerna under avtalstiden och vid avtalstidens utgång

 

Hur ansöker jag om tillstånd?

— Du ansöker som vanligt på våra blanketter eller genom vår e-tjänst för den verksamhet entreprenaden gäller, t ex HVB eller äldreboende. Du hittar våra ansökningsblanketter och anvisningar under publicerat material. 

 

Behöver ett bolag* som redan har ett tillstånd för en specifik verksamhet ansöka om nytt (tidsbegränsat) tillstånd, för samma verksamhet, när ett avtal tecknas med en kommun?

—Om verksamheten ska bedrivas på samma sätt (samma insats, målgrupp, lokal etc.) som den verksamhet bolaget redan har tillstånd för, behöver bolaget inte ansöka om tillstånd igen.

—Om kommunen däremot avser att överlåta en annan verksamhet än den som bolaget har tillstånd att bedriva (t.ex. för annan målgrupp, ett annat antal personer etc.) behöver bolaget ansöka om ett nytt tillstånd för den tid som avtalet gäller.

 

Vad händer om ett bolag ansöker om tillstånd att bedriva verksamhet på entreprenad utan att ett avtal har tecknats med en kommun?

— IVO kommer inte att behandla en ansökan utan att ett avtal med en kommun finns. För att en enskild aktör ska få bedriva en kommunal verksamhet krävs det att det finns ett avtal.

 

Om kommunen tecknar avtal för enstaka platser i en verksamhet, vad gäller då?

När en kommun köper enstaka platser eller tjänster i en verksamhet är det bolaget* som har bestämmande inflytande över verksamheten och ytterst ansvarar för verksamheten. Detta på grund av att kommunen inte har samma insyn och inflytande som när de upphandlar driften av en hel verksamhet. Det rör sig då inte om ett entreprenadförhållande och bolaget behöver ansöka om ett tillstånd för verksamheten som inte är avhängigt ett avtal med en kommun

 

Är det någon skillnad på IVO:s ansökningsblanketter/e-tjänst beroende på om det är bolagets* egen verksamhet eller en verksamhet som ska bedrivas på entreprenad?

— Nej, det är samma ansökningsblanketter/e-tjänst. I ansökan ska den som ansöker om tillstånd ange om det är en verksamhet som ska bedrivas på entreprenad. Ett sådant tillstånd blir alltid tidsbegränsat.

 

För vilka entreprenadverksamheter gäller den nya lagstiftningen?

Den gäller för entreprenadverksamhet i form av;

  • hem för vård eller boende
  • stödboende
  • vissa boendeformer för äldre eller funktionshindrade
  • hem för viss annan heldygnsvård eller
  • hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet

 

Tillståndsplikt för entreprenader inom SoL infördes den 15 april 2017. Finns det övergångsbestämmelser för den nya tillståndsplikten?

— Ja, det finns övergångsbestämmelser. Övergångsbestämmelserna innebär att bolag som hade tecknat entreprenadavtal innan den 15 april 2017 skulle få fortsätta att bedriva sin verksamhet efter ikraftträdandet, under förutsättning att ansökan om tillstånd kommit in till IVO senast den 1 april 2018. Sådan verksamhet får dock bedrivas utan tillstånd längst till dess att IVO har fattat slutligt beslut i tillståndsärendet.

 

Vilket datum skulle en ansökan vara IVO tillhanda, för att en pågående verksamhet skulle omfattas av övergångsbestämmelserna?

—En ansökan om tillstånd ska ha kommit in senast den 1 april 2018 för att en pågående verksamhet ska omfattas av övergångsbestämmelsen. (Då den 1 och 2 april var helgdagar, skulle ansökan ha kommit in till IVO senast tisdagen efter helgen, dvs. den 3 april 2018.) En ansökan som kommer in till IVO efter den 3 april 2018 omfattas inte av övergångsbestämmelsen och verksamheten får därför inte fortsätta att bedrivas utan tillstånd från IVO. 

 

Hur lång tid får bolaget* och kommunen på sig att vidta åtgärder, om ett bolag inte får tillstånd att bedriva pågående entreprenad-verksamhet (som omfattas av övergångsbestämmelsen)?

—    Åtgärder ska vidtas omedelbart. Det kan t ex vara planering gällande avveckling av verksamheten eller återgång till kommunal regi. IVO kommer att följa upp att relevanta åtgärder vidtagits.

—    Om bolaget väljer att överklaga avslagsbeslutet och domstol beslutar att IVO:s beslut inte ska gälla i väntan på domstolens avgörande, kommer IVO i sin tur att avvakta utgången i målet innan myndigheten följer upp att relevanta åtgärder vidtagits.

 

 

* Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ