Frågor & svar entreprenader SoL

Här har vi samlat vanliga frågor och svar gällande tillståndsplikten för sk SoL-entreprenader som började gälla den 15 april 2017.

 

Finns det övergångsbestämmelser för den nya tillståndsplikten?

—  Ja. Övergångsbestämmelserna innebär att ett bolag som vid ikraftträdandet av lagen, den 15 april 2017, har slutit avtal enligt socialtjänstlagen med en kommun om att bedriva verksamhet i form av hem för vård eller boende, stödboende, vissa boendeformer för äldre eller funktionshindrade, hem för viss annan heldygnsvård eller hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet ska få fortsätta att bedriva sin verksamhet efter ikraftträdandet under förutsättning att ansökan om tillstånd kommer in till IVO senast den 1 april 2018. Sådan verksamhet får dock bedrivas utan tillstånd längst till dess att IVO har fattat slutligt beslut i tillståndsärendet.

 

Hur ansöker jag om tillstånd?

— Du ansöker på våra blanketter eller genom vår e-tjänst. Glöm inte att bifoga ert entreprenadavtal.

 

Vad krävs för att få tillstånd att bedriva verksamhet?

— Kraven kan se lite olika ut beroende på tillståndsslag. Enklast är att ta del av våra ansökningsblankett och anvisningar, som du hittar här.

 

Är det bolaget eller kommunen som ska ansöka hos IVO om tillstånd?

— Det är bolaget som ska bedriva verksamheten som ska ansöka om tillstånd.

 

Är det kommunen eller bolaget som ska bedriva verksamheten som är huvudman för verksamheten?

— När en kommun har slutit avtal med någon annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten är det kommunen som är huvudman för verksamheten, medan bolaget är utförare.

 

Behöver entreprenadavtalet bifogas till ansökan?

— Ja, avtalet ligger till grund för IVO:s beslut och är avgörande för hur lång tid tillståndet gäller.

 

Vad händer när entreprenadavtalet löper ut?

— Då upphör tillståndet att gälla. Beslut om tillstånd fattas för den period som entreprenadavtalet avser.

 

Kan tillståndet för ett entreprenadavtal förlängas?

—  Ja, tillstånd för att bedriva verksamhet på entreprenad kan förlängas med den tidsperiod som anges i avtalet med kommunen. När entreprenadavtalet förlängs behöver en kopia på förlängningen lämnas in till IVO, som då beslutar om förlängning av tillståndet i enlighet med avtalet. Detta innebär inte att man behöver inkomma med en ny ansökan.

 

Vad händer om ett bolag ansöker om tillstånd att bedriva verksamhet på entreprenad utan att ett avtal har tecknats med en kommun?

— En ansökan om att bedriva verksamhet utan avtal kommer inte att bifallas. För att en enskild aktör ska få bedriva en kommunal verksamhet krävs det att det finns ett avtal.

 

Är det någon skillnad på IVO:s ansökningsblanketter/e-tjänst beroende på om det är bolagets egen verksamhet eller en verksamhet som ska bedrivas på entreprenad?

— Nej, det är samma ansökningsblanketter. I ansökningsblanketten ska den som ansöker om tillstånd ange om det är en verksamhet som ska bedrivas på entreprenad, och bifoga ett entreprenadavtal.

 

Vilket datum ska en ansökan vara IVO tillhanda för att en pågående verksamhet ska omfattas av övergångsbestämmelsen?

— I övergångsbestämmelsen anges att en ansökan om tillstånd ska ges in senast den 1 april 2018 för att en pågående verksamhet ska omfattas av övergångsbestämmelsen. En ansökan som inkommer till IVO efter detta datum omfattas inte av övergångsbestämmelsen och verksamheten får därför inte fortsätta att bedrivas utan tillstånd från IVO.

 

Den 1 april är en söndag. Hur gör jag med min ansökan?

— Ansökan ska vara inkommen till IVO senast på måndagen efter helgen, dvs. måndag den 2 april 2018.

 

Är även hemtjänst eller boendestöd tillståndspliktigt?

— Nej, det krävs idag inte tillstånd från IVO för att bedriva hemtjänst eller ge boendestöd.