Frågor & svar konsulentstödd verksamhet

Här har vi samlat vanliga frågor och svar gällande tillståndsplikten för konsulentstödda verksamheter som började gälla den 15 april 2017.

Finns det övergångsbestämmelser?

— Ja, övergångsbestämmelserna innebär att ett bolag (stiftelser/föreningar etc.) som vid ikraftträdandet av lagen, den 15 april 2017, redan bedriver verksamhet som ger konsulentstöd till familje- och jourhem, får fortsätta att bedriva sin verksamhet efter ikraftträdandet. Förutsättningen är att ansökan om tillstånd kommer in till IVO senast den 1 april 2018. Sådan verksamhet får dock bedrivas, utan tillstånd, längst till dess att IVO har fattat slutligt beslut i tillståndsärendet.

 

Den 1 april är en söndag. Hur gör jag med min ansökan?

— Ansökan ska vara inkommen till IVO senast på den närmast följande vardagen, vilket är på tisdagen efter helgen, dvs. tisdag den 3 april 2018.

 

Vad gäller om IVO avslår en ansökan om tillstånd att bedriva en redan pågående konsulentverksam som omfattas av övergångsbestämmelsen?

— Det framgår av övergångsbestämmelserna att en verksamhet – under förutsättning att aktören bakom verksamheten senast den 1 april 2018 givit in ansökan om att få bedriva verksamheten – får bedrivas utan tillstånd till dess att tillståndsmyndigheten har fattat slutligt beslut i tillståndsärendet. Med slutligt beslut avses ett beslut varigenom myndigheten skiljer sig från ärendet och alltså för sin del avslutar ärendets handläggning. Det sker således vid expediering av beslutet.


För det fall en aktör anser att IVO:s bedömning är felaktig kan denne överklaga beslutet och i förvaltningsrätten begära att beslutet inhiberas, det vill säga inte ska gälla under tiden tills domstolen prövat överklagandet. I annat fall måste denne upphöra att bedriva verksamheten då det rör sig om en tillståndspliktig verksamhet som bedrivs utan tillstånd. Att bedriva tillståndspliktig verksamhet utan tillstånd är sanktionerat med böter, enligt 16 kap. 6 § SoL.

 

Gäller tillståndsplikten för konsulentstöd till familje- och jourhem som endast tar emot vuxna?

— Nej, tillståndsplikten gäller endast för verksamheter som ger konsulentstöd till familje- och/eller jourhem som vänder sig till barn.

 

Hur ansöker jag om tillstånd?

— Du ansöker på våra blanketter eller via vår e-tjänst.

 

Vad är det som har blivit tillståndspliktigt, är det de enskilda familje- och jourhemmen?

— Det är verksamheter som ger stöd till familje- och jourhem som har blivit tillståndspliktiga. De enskilda familjehemmen kommer inte att behöva tillstånd av IVO för att vara familje- eller jourhem.

 

Är en verksamhet som endast ger stöd till familje- och jourhem tillståndspliktig?

— Nej, det är verksamheter som föreslår tilltänkta familje- och/eller jourhem (för barn) för nämnden och ger stöd och handledning till familje- och/eller jourhem som är tillståndspliktiga.

 

Vad krävs för att få tillstånd att bedriva verksamhet?

— Kraven kan se lite olika ut beroende på tillståndsslag. Enklast är att ta del av våra ansökningsblankett och anvisningar.

 

Går det att byta juridisk person (t ex från en enskild firma till ett bolag) i samband med ansökan?

— Ja, men då betraktas det som en nystartad verksamhet och då gäller inte övergångsbestämmelserna. Övergångsbestämmelserna gäller endast den person, juridisk eller fysisk, som idag bedriver verksamhet som ger konsulentstöd till familje- och jourhem.

 

I och med införandet av tillståndsplikt för konsulentstöd till familje- och jourhem, tar IVO nu över ansvaret från kommunerna?

— Nej, kommunernas socialnämnder har samma ansvar som tidigare. IVO:s prövning gäller endast om bolag kan få tillstånd att bedriva sådan verksamhet. Det är sedan kommunen som tecknar avtal med bolaget och som har ansvar för att utreda familje- och jourhemmen. Socialnämnden beslutar också om placering av barn i ett familje- eller jourhem.

 

Om man i sin verksamhet även har behandlings- eller stödinsatser som riktar sig till barnen får man då även tillstånd för dessa behandlingsinsatser i samband med att man söker tillstånd för konsultentstödd verksamhet?

— Nej, tillståndet gäller endast stödet till familje- och/eller jourhemmen. Behandlings- eller stödinsatser enligt SoL kan omfattas av tillståndsplikt för så kallad öppenvård. Ett sådant tillstånd måste då sökas separat. Eller om behandlingen utförs av legitimerad personal ska verksamheten anmälas till IVO:s vårdgivarregister.