Tillståndspliktig verksamhet - Hur ansöker jag om tillstånd?

Tillståndsprövning innebär att IVO prövar en enskild verksamhets förutsättningar att leva upp till de krav som ställs i regelverket.

 

IVO kan inte ge förhandsbesked om till exempel lokaler eller föreståndare. Det beror på att dessa punkter är delar i beslutet och ska ingå i en sammantagen bedömning av kvaliteten i verksamheten. En lokal som är godkänd för ett syfte är inte nödvändigtvis det för ett annat. Detsamma gäller en tilltänkt föreståndare.

 

 

Gör så här för  att ansöka om tillstånd:

            Tips:

  Ta reda på den information som du behöver för att skriva ansökan.

 

dokument med penna Arbeta igenom din ansökan och formulera texten så att innehållet är tydligt.  
  • Om du glömmer efterfrågad information resulterar det i kompletteringar. Kompletteringar fördröjer handläggningen.
  • Fyll i blanketten för din verksamhet.
brev Skicka blanketten till: Inspektionen för vård och omsorg

Avdelningen för tillståndsprövning
Box 45183
104 30 Stockholm

diariesymbol Du får en bekräftelse på att din ansökan inkommit och ett diarienummer. 
dokument med förstoringsglas Din ansökan utreds. 
  •  Vi går igenom ansökan och kontrollerar att den är komplett och undertecknad av firmatecknare.
  • Inledningsvis görs en lämplighetsprövning av sökandebolaget.
  • Därefter granskar utredare om verksamheten uppfyller de krav som finns i regelverket.
  • Om något är otydligt eller oklart begär utredaren in kompletteringar.
person vid hus Ett besök i de lokaler där verksamheten ska bedrivas kan ingå i utredningen.   
beslutsklubba När utredningen är färdig tas ett beslut.   
brev Beslutet får du per post.  
  • Om du beviljas tillstånd får du ett beslut och ett tillståndsbevis. Där framgår villkoren som gäller för tillståndet. Verksamheten omfattas sedan av tillsyn från IVO.
  • Om din ansökan avslås får du ett beslut med en förklaring till beslutet. Om du tycker att beslutet är fel, kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Du får information om hur du går tillväga tillsammans med beslutet.