Jag har gjort en ansökan om tillstånd


När ansökan har kommit in till IVO registreras den. Då får du återkoppling med ärendets diarienummer och kan vara säker på att ansökan kommit in. 

När en handläggare begär kompletteringar eller skickar ut något för så kallad kommunicering får den sökande veta vem som är handläggare. Behöver du som sökande veta detta innan är du välkommen att kontakta IVO.

 

Ja, genom att se till så att din ansökan är så komplett som möjligt. Vår handläggning går som snabbast om vi inte behöver be dig att komplettera någon uppgift.

Nej, vi kan inte ge förhandsbesked om till exempel lokaler eller föreståndare. Det beror på att dessa punkter är delar i beslutet och ska ingå i en sammantagen bedömning av kvaliteten i verksamheten. En lokal som är godkänd för ett syfte är inte per automatik godkänd det för ett annat syfte. Detsamma gäller en tilltänkt föreståndare. 

Nej. Du måste ha ett tillståndsbevis innan du börjar bedriva en tillståndspliktig verksamhet.

 

Läs mer: Behöver jag ansöka om tillstånd? 

När en ansökan om tillstånd har kommit in till IVO, prövar IVO bolagets förutsättningar att bedriva den aktuella verksamheten med god kvalitet. Om du redan har ansökt om tillstånd och omständigheterna ändras under handläggningstiden så att det istället är ett annat bolag som ska bedriva aktuella verksamheten behöver du:

 

  • återta den ansökan som har skickats in och
  • det bolag som istället ska bedriva verksamheten behöver skicka in med en ny ansökan om tillstånd att bedriva verksamheten.

Detta gäller även om bolagen har samma ägare.

 

Om bolagets aktier överlåts till ny ägare under handläggningstiden behöver bolaget inte söka nytt tillstånd. Däremot finns en skyldighet att informera IVO om de nya omständigheterna eftersom det ingår i IVO:s tillståndsprövning att bedöma företrädarnas lämplighet.

 

Om du är osäker på vilka ändringar som du kan behöva anmäla till IVO är du välkommen att kontakta vår upplysningstjänst på telefon 010-788 50 00.

Om det inte längre är aktuellt att ansöka om tillstånd och du vill återta din ansökan går det bra att meddela detta till IVO skriftligen genom vanligt brev eller e-post enligt kontaktuppgifterna nedan.

 

Ange ärendets diarienummer och namnet på verksamheten det gäller.

 

Firmatecknare eller kontaktperson för bolaget kan återta ansökan.

 

Inspektionen för vård och omsorg

Avdelningen för tillståndsprövning

Box 45183

104 30 Stockholm

 

E-post:registrator.tillstand@ivo.se