Jag har tillstånd (krav, ändringar och avveckling)


Krav för tillstånd och avveckling

IVO kommer att i sin tillsyn granska samtliga bolag som bedriver tillståndspliktiga verksamheter enligt de tydligare kraven:

  • Bolaget och verksamheten ska uppfylla krav och mål enligt lagar och föreskrifter
  • Bolaget och dess företrädare ska fortlöpande vara lämpliga och ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller.

 

Om det förekommer missförhållanden eller om kravet på insikt och lämplighet inte är uppfyllda i bolaget kan IVO förelägga bolaget att rätta till bristerna. Detsamma gäller om bolaget inte har anmält sådana ändringar som ska anmälas till IVO. IVO kan förena ett föreläggande med ett vite. Med vite menas ett i förväg bestämt belopp som ska betalas av den som inte följer föreläggandet.

 

(Frågor om utdömande av viten prövas av förvaltningsrätt efter ansökan av IVO.)

Ett tillstånd kan rent formellt inte pausas. Om din verksamhet upphör så måste du anmäla det till IVO, och din regionala tillsynsavdelning

 

Om en verksamhet ska upphöra, får den som har tillståndet inte överlåta det till någon annan. Den som bedriver verksamheten måste anmäla att verksamheten läggs ner och att man vill att tillståndet ska upphöra. Detta gör man till IVO:s tillståndsavdelning.  

 

IVO återkopplar genom att skriva ett beslut som skickas till verksamheten.

 

Ange ärendets diarienummer och namnet på verksamheten det gäller. Anmälan om upphörande skrivs under av behörig person.

 

Inspektionen för vård och omsorg

Avdelningen för tillståndsprövning

Box 45183

104 30 Stockholm

 

E-post: registrator.tillstand@ivo.se

 

Vid entreprenad så upphör tillståndet per automatik – du behöver inte göra något. 

Ändringar som ska anmälas eller ansökas om hos IVO

Om ditt bolag ska göra förändringar i ledning eller styrelse ska du anmäla ändringar till oss inom en månad.

Ändringar av till exempel målgrupp eller inriktning på verksamheten, liksom föreståndare och byte av lokaler för en längre tid behöver du ansöka om att får göra.

Följande ändringar behöver du ansöka om:

  • Byte av föreståndare 
  • Byte av lokal längre tid än sex månader
  • Byte av antal platser
  • Byte eller utökning av målgrupp för verksamheten
  • Byte av tillståndshavare, det vill säga flytt av verksamheten från ett bolag till ett annat (eller från enskild firma till bolag)

För samtliga dessa ändringar ska du använda samma blankett som vid nyansökan, med undantag för byte av föreståndare som har en egen blankett. Det finns en särskild ruta i ansökan, där du ska ange vad ändringen gäller. Sedan behöver du bara besvara de frågor som rör själva ändringen. Om verksamheten läggs ner eller upphör, har du en skyldighet att omedelbart anmäla det till IVO.

 

Avgiften på 21 000 kr kommer att gälla för alla ändringsansökningar, exempelvis lokaländringar om det inte gäller en period kortare än sex månader (se mer om detta längre ner i detta svar). Avgiften är inte momsbelagd.

 

Ansökningar som skickas in till oss under 2018, och som rör verksamheter som redan idag är tillståndspliktiga, kommer inte att kosta pengar även om de beslutas först under 2019. Observera dock alltså att detta inte gäller hemtjänst eller de LSS-verksamheter som hittills inte har varit tillståndspliktiga men som blir det efter årsskiftet. Dessa tillstånd kan man inte söka förrän de nya reglerna har trätt i kraft, det vill säga först från den 1 januari 2019.

 

Tillfälliga byten av lokal eller föreståndare behöver du inte ansöka om för att ändra. Med tillfällig menar vi för en kortare period, under sex månader. Tänk dock på att du behöver anmäla de tillfälliga lokalerna till din regionala tillsynsavdelning.

 

En verksamhet kan bli tvungen att tillfälligt flytta från sina ordinarie lokaler med anledning av olika oförutsedda omständigheter, såsom en vattenskada eller brand. Den tillfälliga lokalen ska vara ändamålsenlig för den verksamhet som ska bedrivas där, vara godkänd av byggnadsnämnden och ha det nödvändiga brandskyddet.

 

Byte av lokal längre tid än sex månader

Om en verksamhet ska byta lokaler under en tidsperiod om sex månader eller längre, prövas de tillfälliga lokalerna av IVO. Om IVO godkänner de nya lokalerna utfärdar vi ett nytt tillståndsbevis med information om den tillfälliga lokalen och datum för den planerade perioden. Den ordinarie lokalen finns däremot kvar i det tillståndsbevis som gäller tillsvidare. Detta fortsätter att gälla även då verksamheten flyttar tillbaka till den ordinarie lokalen.

 

Byte av lokal kortare tid än sex månader

Det behövs däremot ingen ny prövning om det tillfälliga lokalbytet är kortare än sex månader, om avsikten är att verksamheten därefter ska flytta tillbaka till den lokal som anges i tillståndet.

 

Anmäl de tillfälliga adressuppgifterna till IVO

För att IVO bland annat ska kunna utöva tillsyn över verksamheten, behöver IVO veta om verksamheten ska bedrivas i andra lokaler än vad som anges i tillståndet, även om det endast är under en kortare period. Informera därför IVO:s avdelning i den region där verksamheten bedrivs.

 

Det är inte tillåtet att överlåta ett tillstånd enligt SoL eller LSS mellan två fysiska eller juridiska personer.

Eftersom ett bolag är en egen juridisk person, kan ett bolag inte ta över ett annat bolags tillstånd. Därför anser IVO att ett bolag som övertar en tillståndspliktig verksamhet först måste söka tillstånd för den. Det gäller även om:

  • båda bolagen har samma ägare
  • överlåtelsen sker mellan olika bolag i samma koncern (moderbolag – dotterbolag)
  • en fysisk person som tillstånd för en viss verksamhet överför verksamheten till ett bolag som han eller hon äger.

Tänk därför alltid på att söka tillstånd för det nya bolaget i god tid.

Gör du ändringar i ägandet av bolaget under tiden som IVO handlägger din ansökan om tillstånd? 

Ett bolag som har tillstånd för en verksamhet enligt SoL eller LSS kan slås ihop med ett eller flera andra bolag. Om det bolag som har tillstånd fortsätter att finnas efter sammanslagningen (med samma organisationsnummer) fortsätter tillståndet att gälla. Om bolaget som haft tillståndet upphör att finnas (fusioneras eller "går upp i" annat bolag) måste det nya bolaget (med annat organisationsnummer) ansöka om tillstånd om det ska fortsätta att bedriva verksamheten.

 

Vid en sammanslagning av bolag kan en tillståndspliktig verksamhet, som bedrivits med tillstånd av det bolag som upphör att finnas, fortsätta att bedrivas av det bolag som finns kvar efter sammanslagningen. Ett exempel är en sammanslagning av två bolag som båda haft tillstånd för verksamhet med personlig assistans, förutsatt att tillståndet omfattar samma personkretsar enligt 1 § LSS. Detta då tillståndet inte gäller verksamhet i en särskilt angiven lokal.

 

Tillstånd enligt SoL eller LSS upphör att gälla om det bolag som innehar tillståndet upphör.

När aktier i ett bolag överlåts till ny/nya ägare, gäller tillstånd enligt SoL/LSS även efter aktieöverlåtelsen, eftersom det är aktiebolaget som sådant som är innehavare av tillståndet. Ny/nya ägare behöver alltså inte ansöka om tillstånd på nytt.