Jag ska ansöka om tillstånd


Om avgifter för ansökningar

Riksdagen har bestämt att de enskilda aktörer som väljer att vara verksamma inom socialtjänsten ska stå för den kostnad det faktiskt innebär för myndigheten att ta emot, handlägga och utreda ansökan om att bedriva tillståndspliktig verksamhet. Det är regeringen som har beslutat om beloppet efter det underlag som IVO har lämnat om vad handläggningen av ett ärende i genomsnitt beräknas kosta myndigheten. Avgifterna har satts enligt principen om full kostnadstäckning. IVO behåller dock inte dessa pengar, utan de övergår till staten.

IVO behåller själv inte pengarna. Summorna som betalas in till IVO kommer att övergå till staten.

Det är själva ansökan som kostar, och att ansöka om ett nytt tillstånd kostar 30 000 kr och att göra en ändringsansökan kommer att kosta 21 000 kr. Dessa avgifter är inte momsbelagda. Det är regeringen som har beslutat om de här beloppen.

Vi vill förtydliga att det inte är själva tillståndet som kostar pengar, utan det är själva handläggningen du betalar för. Betalas inte avgiften in, handläggs inte ärendet. Detta innebär också att du inte får tillbaka avgiften om du skulle få ett avslagsbeslut från oss.

I samband med att du får en bekräftelse från oss på att vi har tagit emot din ansökan får du också all information om hur du gör för att betala avgiften. Normalt får du en bekräftelse inom ca en vecka, men om vi får in många ansökningar under en kort period kan du få vänta upp till en månad på denna bekräftelse. 

 

Nej, varje tillstånd kostar 30 000 kronor, vi prövar inte ”grupptillstånd”.

Generellt kan man säga att ändringar som förändrar tillståndet är ändringar som företagen behöver ansöka om och därmed betala en avgift för - målgrupp, lokaler exempelvis, och i vissa fall byte av föreståndare. 

Här hittar du en tabell som visar vilka ändringar som du behöver ansöka om (och som medför en avgift), och vilka som du kostnadsfritt anmäler till oss.

Ändringar som gäller ägare och ledning- de ska bara anmälas inom en månad efter att ändringen har skett och dessa anmälningar kostar inte pengar. 

Avdragsrätten ser olika ut för olika företag. Kontrollera med er revisor eller med Skatteverket vad som gäller för dig. 

Om krav på föreståndare, företrädare m.m.

Bolagets företrädare är ägare av bolaget (eller moderbolag), styrelseledamöter och suppleanter, bolagsmän i olika slags handelsbolag eller styrelsen i föreningar av olika slag. En företrädare kan också vara externa firmatecknare och VD.

 

Kompetensen hos personalen är mycket viktig. En verksamhets föreståndare ansvarar för det dagliga arbetet och säkerställer att verksamheten ger en god vård.

 

Den formella kompetensen och erfarenheterna hos föreståndaren är därför avgörande för om en ansökan beviljas eller inte. Inte alla typer av verksamheter ställer krav på föreståndarens kompetens. Kraven på föreståndaren framgår av den lag, förordning eller föreskrift där bestämmelserna för själva verksamheten finns. Läs mer om detta under respektive verksamhetstyp.

 

När vi prövar en föreståndares lämplighet gör vi en bedömning där vi utgår från hur formell kompetens och erfarenhet motsvarar de krav som ställs utifrån verksamhetens inriktning och målgrupper och de lagkrav som verksamheten lyder under.

 

Krav på föreståndare för hemtjänst, avlösarservice, ledsagarservice och biträde av kontaktperson från den 1 januari 2019

IVO kommer inte att i tillståndsprövningen bedöma kompetens eller lämplighet hos föreståndaren/verksamhetsansvarig specifikt. 

 

För verksamheter med HVB, stödboende, äldreboenden, öppenvård, särskilda boenden och konsulentstödsverksamheter (enligt SoL), samt för dagliga verksamheter, korttidsverksamheter och bostäder med särskild service för barn eller vuxna (enligt LSS) finns särskilda krav i lag, förordning eller föreskrift på föreståndarens kompetens eller lämplighet. Av det skälet ingår föreståndarens kompetens/lämplighet i bedömningen av tillståndet.

 

När det gäller verksamheter med hemtjänst enligt SoL, samt verksamheter som bedriver personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice eller biträde av kontaktperson enligt LSS finns inte sådana föreskrifter, utan för dessa verksamheter finns ett generellt krav på att personalen ska ha den kompetens som behövs för uppdraget. Föreståndarens och verksamhetsansvarigs roll och kompetens är viktig. IVO kommer dock inte i tillståndsprövningen bedöma kompetensen eller lämpligheten hos föreståndaren/verksamhetsansvarig specifikt. Men IVO kommer i sin tillsyn att följa upp att personalen inklusive närmast ansvariga chef har den kompetens som krävs för uppdraget.

 

Det generella svaret är att personalen ska ha den kompetens som behövs för arbetsuppgifterna. Vilken kompetens som personalen kommer att ha är en del av ansökan. Därmed är det också en del av den samlade bedömning som vi gör av förutsättningarna att bevilja ett tillstånd. 

 

Huvudregeln är att du måste ansöka om tillstånd när du vill ändra verksamheten väsentligt. Exempel på väsentliga ändringar är:

  • att ändra målgrupp
  • att ändra till andra lokaler
  • att byta föreståndare
  • att förändra antalet brukare/omsorgstagare/deltagare.

Du kan i vissa fall tillfälligt bedriva din verksamhet på ett sätt som faller utanför ditt tillstånd. Exempelvis behöver du inte ansöka om att under en period om max 6 månader ha en vikarierande föreståndare. Detsamma gäller om du tillfälligt behöver byta lokal, men detta måste du anmäla till den regionala tillsynsavdelning som din kommun tillhör. 

 

Läs mer om ändringar av tillstånd under ”Jag har tillstånd”. 

 

Insikten om de föreskrifter som gäller för verksamheten ska finnas i bolaget som helhet. Byter ni ut personer med sådan insikt/kompetens behöver ni tänka på att kompetensen ska finnas kvar i bolaget. 

Om ansökningar och övriga krav

När vi prövar en ansökan om tillstånd gör vi en utredning. Denna utredning leder till att vi fattar ett beslut om att bevilja tillstånd eller att inte göra det. Här kan du läsa mer om våra handläggningstider. 

 

Hittills finns insikt bara definierat i förarbeten.Begreppet kommer att fyllas med mer konkret innehåll allt eftersom IVO fattar vägledande beslut i olika ärenden och ibland också få dem prövade i domstol. Det kommer alltså att växa fram en så kallad praxis inom området. 

 

Ekonomiska förutsättningar innebär kortfattat att bolaget ska kunna bära sina kostnader och inte riskera att behöva stänga verksamheten. Precis som vad gäller begreppet insikt behöver en praxis bildas på området (bland annat genom beslut av IVO) för att få fram en mer konkret vägledning. 

Lämplighet handlar i sin tur om bredare förutsättningar: tidigare agerande (som till exempel skulder eller domar). På sidan ”Så här handlägger vi” kan du läsa mer om vad vår lämplighetsprövning innebär.

 

Nej, IVO hämtar inte in synpunkter från grannar eller andra innan vi fattar beslut om tillstånd, eftersom dessa inte är parter i ett tillståndsärende hos IVO. 

 

I ansökan finns två kryssrutor som man som sökande behöver ta ställning till gällande brandskydd för sin verksamhet.

 

Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnader än tillbyggnad. Bygglov krävs också om en byggnad tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än tidigare. En åtgärd som inte kräver bygglov kan vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader. Även ändrad användning är en ändring, och krav gäller då för hela den del av byggnaden som ges ändrad användning. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

 

Sedan 1994 finns det krav på att en brandskyddsdokumentation ska upprättas för alla byggnader när de uppförs eller ändras. Kravet på brandskyddsdokumentation gäller vid uppförande av nya byggnader större än 15 kvadratmeter. Vid ändring av en byggnad ska brandskyddsdokumentation upprättas för den ändrade delen. Även vid ändrad användning av en byggnad eller del av byggnad ska brandskyddsdokumentation upprättas för den del av byggnaden som ska användas på annat sätt. Kraven gäller oberoende av om åtgärden är bygglovs- eller anmälningspliktig eller inte. Bestämmelser om detta finns i Boverkets byggregler (BBR).

 

 

Om LOV och entreprenader

IVO tecknar inte LOV-avtal. Exempelvis kan kommuner och landsting välja att teckna LOV-avtal. Om din verksamhet är intresserad av att teckna LOV-avtal, kan du vända dig till den instans som du vill teckna avtal med.

 

En verksamhets möjligheter att beviljas tillstånd, påverkas inte av LOV-avtal.

 

LOV är en förkortning av ”Lagen om valfrihetssystem”. Om en verksamhet har LOV-avtal kan brukaren eller patienten välja sin utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster. Du kan läsa mer på exempelvis Sveriges Kommuner och Landstings egen hemsida genom att följa denna länk >