Jag ska ansöka om tillstånd


När det gäller detaljerna kring regeländringarna är inte alla beslut fattade ännu. Det är regeringen, eller den myndighet som regeringen förordnar, som fattar dessa beslut. I takt med det kommer vi att publicera mer information här på vår webbplats om till exempel hur du gör ansökan och specifika villkor för tillstånden. 

Beloppet för att ansöka om tillstånd är 30 000 kr. Att ansöka om ändringar i tillståndet kommer att kosta 21 000 kr. Avgifterna är inte momsbelagda.

 

När vi prövar en ansökan om tillstånd gör vi en utredning. Denna utredning leder till att vi fattar ett beslut om att bevilja tillstånd eller att inte göra det. Här kan du läsa mer om våra handläggningstider. 

 

Nej. Men i vilken form du bedriver verksamheten påverkar om den är tillståndspliktig eller anmälningspliktig.  Antalet brukare har till exempel ingen betydelse för om verksamheten är anmälningspliktig eller tillståndspliktig. En liten personlig assistansverksamhet omfattas av samma krav som en större verksamhet. Det som avgör är att verksamheten betraktas som yrkesmässigt bedriven. Att en närstående bedriver vård och omsorg (exempelvis personlig assistans) har heller ingen betydelse för om verksamheten är anmälningspliktig eller tillståndspliktig. Här kan du läsa mer om personlig assistans.

 

Bolagets företrädare är direkta och indirekta ägare, styrelseledamöter och suppleanter, bolagsmän i olika slags handelsbolag eller styrelsen i föreningar av olika slag. En företrädare kan också vara externa firmatecknare och VD.

 

Hittills finns insikt bara definierat i förarbeten.Begreppet kommer att fyllas med mer konkret innehåll allt eftersom IVO fattar vägledande beslut i olika ärenden och ibland också få dem prövade i domstol. Det kommer alltså att växa fram en så kallad praxis inom området. 

 

Ekonomiska förutsättningar innebär kortfattat att bolaget ska kunna bära sina kostnader och inte riskera att behöva stänga verksamheten. Precis som vad gäller begreppet insikt behöver en praxis bildas på området (bland annat genom beslut av IVO) för att få fram en mer konkret vägledning. 

Lämplighet handlar i sin tur om bredare förutsättningar: tidigare agerande (som till exempel skulder eller domar). På sidan ”Så här handlägger vi” kan du läsa mer om vad vår lämplighetsprövning innebär.

 

Insikt i arbetsmiljö och arbetsrätt kan man enligt propositionen få genom erfarenhet eller genom kunskap. Det finns inga krav på högskolepoäng.

 

Kompetensen hos personalen är mycket viktig. En verksamhets föreståndare ansvarar för det dagliga arbetet och säkerställer att verksamheten ger en god vård. Den formella kompetensen och erfarenheterna hos föreståndaren är därför avgörande för om en ansökan beviljas eller inte. När vi prövar en föreståndares lämplighet gör vi en bedömning där vi utgår från hur formell kompetens och erfarenhet motsvarar de krav som ställs utifrån verksamhetens inriktning och målgrupper och de lagkrav som verksamheten lyder under.

 

Det generella svaret är att personalen ska ha den kompetens som behövs för arbetsuppgifterna. Vilken kompetens som personalen kommer att ha är en del av ansökan. Därmed är det också en del av den samlade bedömning som vi gör av förutsättningarna att bevilja ett tillstånd. 

 

Huvudregeln är att du måste ansöka om tillstånd när du vill ändra verksamheten väsentligt. Exempel på väsentliga ändringar är:

  • att ändra målgrupp
  • att ändra till andra lokaler
  • att byta föreståndare
  • att förändra antalet brukare/omsorgstagare/deltagare.

Du kan i vissa fall tillfälligt bedriva din verksamhet på ett sätt som faller utanför ditt tillstånd. Exempelvis behöver du inte ansöka om att under en period om max 6 månader ha en vikarierande föreståndare. Detsamma gäller om du tillfälligt behöver byta lokal, men detta måste du anmäla till den regionala tillsynsavdelning som din kommun tillhör. 

 

Läs mer om ändringar av tillstånd under ”Jag har tillstånd”. 

 

IVO tecknar inte LOV-avtal. Exempelvis kan kommuner och landsting välja att teckna LOV-avtal. Om din verksamhet är intresserad av att teckna LOV-avtal, kan du vända dig till den instans som du vill teckna avtal med.

 

En verksamhets möjligheter att beviljas tillstånd, påverkas inte av LOV-avtal.

 

LOV är en förkortning av ”Lagen om valfrihetssystem”. Om en verksamhet har LOV-avtal kan brukaren eller patienten välja sin utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster. Du kan läsa mer på exempelvis Sveriges Kommuner och Landstings egen hemsida genom att följa denna länk >

 

Nej, IVO hämtar inte in synpunkter från grannar eller andra innan vi fattar beslut om tillstånd, eftersom dessa inte är parter i ett tillståndsärende hos IVO. 

 

I ansökan finns två kryssrutor som man som sökande behöver ta ställning till gällande brandskydd för sin verksamhet.

 

Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnader än tillbyggnad. Bygglov krävs också om en byggnad tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än tidigare. En åtgärd som inte kräver bygglov kan vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader. Även ändrad användning är en ändring, och krav gäller då för hela den del av byggnaden som ges ändrad användning. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

 

Sedan 1994 finns det krav på att en brandskyddsdokumentation ska upprättas för alla byggnader när de uppförs eller ändras. Kravet på brandskyddsdokumentation gäller vid uppförande av nya byggnader större än 15 kvadratmeter. Vid ändring av en byggnad ska brandskyddsdokumentation upprättas för den ändrade delen. Även vid ändrad användning av en byggnad eller del av byggnad ska brandskyddsdokumentation upprättas för den del av byggnaden som ska användas på annat sätt. Kraven gäller oberoende av om åtgärden är bygglovs- eller anmälningspliktig eller inte. Bestämmelser om detta finns i Boverkets byggregler (BBR).