Övergångsbestämmelser SoL-entreprenader

Sedan den 15 april 2017 är det tillståndsplikt för verksamhet som bedrivs på entreprenad på uppdrag av kommun.

Övergångsbestämmelserna innebär att ett bolag som vid ikraftträdandet av lagen, den 15 april 2017, har slutit avtal enligt socialtjänstlagen med en kommun om att bedriva verksamhet i form av hem för vård eller boende, stödboende, vissa boendeformer för äldre eller funktionshindrade, hem för viss annan heldygnsvård eller hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet ska få fortsätta att bedriva sin verksamhet efter ikraftträdandet under förutsättning att ansökan om tillstånd kommer in till IVO senast den 1 april 2018. Ansökan ska vara inkommen till IVO senast på den närmast följande vardagen, vilket är på tisdagen efter helgen, dvs. tisdag den 3 april 2018.

 

Sådan verksamhet får dock bedrivas utan tillstånd längst till dess att IVO har fattat slutligt beslut i tillståndsärendet.

 

Frågor & svar om tillståndsplikt SoL-entreprenader återfinns här >> 

 

Läs mer om Tillståndsplikt för entreprenader här >>