Svar på frågor som kom in under höstens webbinarier om de nya reglerna

Här svarar vi på de frågor som kom in till oss via chatt och mejl från deltagare i webbinariet.

Får de privata och kommunala utförarna samma avgift för tillståndet?

Kommunala bolag behöver ansöka om tillstånd precis som privata verksamheter, och betalar då samma avgift. Om verksamheten bedrivs i kommunens egen regi gäller den kostnadsfria anmälningsplikten.

 

Om en verksamhet bedriver till exempel både LSS och hemtjänst, är det två ansökningar och två avgifter då?

Ja, det är inte möjligt att i en ansökan ansöka om att bedriva en LSS-verksamhet och en SoL-verksamhet, då tillstånden grundar sig på olika lagstiftning och omfattar olika typer av insatser.


Om hemtjänst, ledsagning och avlösning ingår i samma utredning och beslut - ska utföraren verkligen då betala 90 000kr?

Om ledsagning och avlösning är en del av hemtjänstbeslutet, så är det fråga om insatser enligt socialtjänstlagen- alltså inte sådana insatser enligt LSS som från 1 januari blir tillståndspliktiga. Utföraren bedriver då hemtjänst och behöver bara söka ett hemtjänsttillstånd.

 

Menar ni att det är 30 000 kr för hemtjänst och 30 000 kr för ledsagning och så vidare? Eller är det för hela verksamheten oavsett hur många tillstånd man behöver?

Varje ansökan kostar 30 000 kronor och resulterar i lika många beslut. En ansökan kan leda till ett tillstånd, eller till ett avslag (eller avvisning). Oavsett vilket beslut som ansökan leder till, kostar det 30 000 kronor per ansökan. Det beror på att det är handläggningen som kostar, inte själva tillståndet. 

 

Ledsagning och avlösning inom LSS kan vara ett tillstånd eller två? De är ofta sammankopplade.

Ja, att ansöka om avlösarservice innebär att man gör en ansökan, som sen kan generera ett tillstånd, likaså ledsagarservice och verksamhet som tillhandahåller kontaktperson.

 

Om man bedriver verksamhet och fått tillstånd, sen köper upp ett till företag. Måste man betala igen då?

Om verksamheten övergår i en annan juridisk person måste den nya juridiska personen ansöka om tillstånd och får inte starta förrän den har fått tillstånd. om verksamheten och den juridiska personen säljs i sin helhet, det vill säga att den juridiska personen överlåts på någon ny ägare, behövs inget nytt tillstånd. Däremot blir man från och med den 1 januari skyldig att anmäla en sådan ändring till IVO, eftersom man då gör en ändring i kretsen för ägar- och ledningsprvning. En särskild blankett kommer att finnas för sådana anmälningar. 

 

Här kan du läsa mer om detta:

https://www.ivo.se/tillstand-och-register/fragor-och-svar/jag-har-tillstand-krav-andringar-och-avveckling/#qa

 

I en koncern måste varje bolag (som har eget organisationsnummer) göra en ansökan eller räcker det att moderbolaget gör det?
Det är den juridiska person som ska bedriva verksamheten som behöver ansöka, och beviljas, tillstånd för att kunna bedriva verksamhet. Enkelt uttryckt kan man säga att en ansökan kan leda till ett tillstånd, vilket innebär att ett företag kan ha flera tillstånd för olika verksamheter. Ett moderbolag kan alltså inte ansöka om tillstånd för att ett dotterbolag ska få bedriva en verksamhet.

Om jag har gjort en ansökan och inte fått tillstånd - kan jag då göra en ny ansökan för samma företag direkt IVO:s beslut vinner laga kraft?
Om du får avslag på en ansökan kan du överklaga och invänta beslut i nästa instans. Eller så kan du ansöka om tillstånd på nytt. Det finns inga hinder mot att ansöka flera gånger. Men IVO kan inte pröva en ansökan samtidigt som samma fråga hanteras av till exempel förvaltningsrätten. Av det skälet kan du inte både överklaga och skicka in en ny ansökan samtidigt.

Vad kommer att gälla angående avgift och förlängning av ett entreprenadavtal?
Förlängning av entreprenadavtal kommer inte att kosta någon avgift.

Om ett företag har ett interimistiskt tillstånd från Förvaltningsrätten om att bedriva stödboende men domen inte har vunnit laga kraft då IVO överklagat beslutet till Kammarrätten, omfattas företaget då av den nya ansökningsavgiften om  beslutet döms till företagets fördel under 2019?
Nej, om ansökan skickades in före den 1 januari 2019 och det är den som sedan leder till ett tillstånd, så medför det ingen avgift.

Vid byte av lokal för administrativ personal inom LSS som redan har ett tillstånd, behöver man anmäla det till IVO?
Handlar det om en lokal som tillståndet är knutet till så behöver man ansöka om ändring av tillstånd för att byta. Om det är en lokal som inte är en del av tillståndet, så behöver man inte anmäla eller ansöka.

Nu har servicehus inte varit tillståndspliktiga enligt de beslut som kommit från IVO. Kommer även de framöver vara tillståndspliktiga?
Det beror på. Om det handlar om biståndsbedömda bostäder för äldre så kan det falla in under definitionen Biståndsbedömt trygghetsboende, som blir tillståndspliktigt senare under 2019.

Om man behöver förändra verksamhet från HVB till stöd för ensamkommande snarast, och ansöker om förändring i tillstånd för detta. Behöver man avvakta IVO:s beslut eller kan placering göras i avvaktan på besked?  
Man får inte påbörja sin verksamhet förrän man har fått tillstånd för det, så svaret är att man i det fall du beskriver behöver avvakta IVO:s beslut.

Varför förläggs de nya avgifterna endast på privata utförare och inte utförare i kommunal regi? Konkurrensmässighet.
Tillståndsplikten gäller bara privata verksamheter, kommunala verksamheter är inte tillståndspliktiga och behöver därför inte betala avgift för att få en ansökan prövad.

Kan ett bolag som tidigare haft tillstånd bli av med ett tillstånd om de inte uppfyller de nya kraven och reglerna?
Ja.


Ett företag som bedriver personlig assistans och redan har LSS-tillstånd från IVO, behöver det förnya tillståndet utifrån nya regler?
 Nej - den som idag har ett tillstånd från IVO behöver inte förnya det. Däremot behöver man vara medveten om att det gäller nya regler för att få behålla sitt tillstånd. Läs mer om just detta på vår webbplats: https://www.ivo.se/tillstand-och-register/nya-tillstandsplikter-2019/jag-har-redan-tillstand-och-berors-av-nya-krav/

 

Vad är det som faller under "ändring" och är avgiftsbelagt?

Kostar alla ändringar? Även adressändring?

Det korta svaret är att ändringar kostar om de innebär en prövning i sak, dvs. om en ändring som IVO behöver utreda och bedöma. En ändringsansökan behövs om företaget vill ändra någon av de delar som tillståndet är knutet till, som till exempel målgrupp eller inriktning på verksamheten. För de verksamheter som IVO prövar föreståndare eller lokaler för, till exempel HVB, LSS-boenden och särskild boendeform för äldre, måste företaget ansöka om att ändra också dessa delar. Det handlar då om att ändra själva tillståndet. 

 

Om det handlar om tillfälliga byten (mindre än sex månader) av föreståndare eller lokal behöver företaget bara anmäla det (länk). Så svaret beror alltså på om adressändringen handlar om tillfällig flytt, för till exempel reparation i de ordinarie lokalerna, eller om det är ett permanent byte av lokalerna. 

 

Andra exempel på ändringar som inte kostar är:

• Ändring av adressen till företagets säte

• Ändring i kretsen för ägar- och ledningsprövning (ägare, styrelse osv)

• Upphörande av tillstånd

• Byte av föreståndare i hemtjänstverksamhet eller verksamhetsansvarig i verksamhet som bedriver personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice eller biträde av kontaktperson.

 

Här hittar du en förteckning över vilka ändringar som företag ska anmäla (kostnadsfritt) och vilka ändringar som företagen behöver ansöka om.

 

Om verksamheten byter chef ska man skicka in och få ett registerutdrag på det och kostar den förändringen något? 

Det beror på vilken verksamhet eller befattning det gäller. För de nya verksamhetstyper som blir tillståndspliktiga den 1 januari 2019 prövar vi inte föreståndare eller verksamhetsansvarig. För de verksamheter där tillståndet är knutet till föreståndare för annan tillståndspliktig verksamhet enligt SoL eller LSS (till exempel HVB, LSS-boende eller ett äldreboende) innebär bytet att tillståndshavaren måste komma in med en ändringsansökan som kommer att kosta 21 000 kr från och med den 1 januari 2019. Du behöver inte skicka in ett registerutdrag men IVO kommer att bedöma den tilltänkta föreståndarens kompetens och lämplighet utifrån de föreskrifter som gäller för just den verksamheten.

 

Om jag har uppfattat det rätt så kostar det inget när en verksamhet byter verksamhetschef/ansvarig.

Nej det stämmer, vad gäller hemtjänstverksamheter och verksamheter som bedriver personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice eller biträde av kontaktperson. Namnet på föreståndaren eller verksamhetsansvariga ska dock anmälas till oss på denna blankett. 

 

Det står i er information att ändring ska ske när antalet brukare ändras, för oss som jobbar med LOV ändras dessa varje dag.  Ska vi skicka in en ansökan varje dag då?

Nej. Vi efterfrågar ett maximalt antal brukare, det vill säga högsta antalet brukare som verksamheten tänker sig kunna ta emot i verksamheten. Det handlar alltså inte om en dagsfärsk lägesbild. Om ni ändrar maxantal, ska ni anmäla det till IVO. En sådan anmälan är kostnadsfri. Orsaken till att IVO begär den här uppgiften är att socialtjänstförordningen kräver det.  

 

Gäller ändringar även enhetschefer inom hemtjänst?

Föreståndaren i hemtjänst är en del av tillståndet, så byter man föreståndare behöver man anmäla det till IVO. Det är kostnadsfritt eftersom ändringen inte föranleder någon bedömning från IVO:s sida. 

 

Om jag har ett företag just nu med tillstånd: behöver jag då söka den 1 jan till ett nytt eller endast om jag ändrar något?

Om du har ett tillstånd idag behöver du inte ansöka om det på nytt. Däremot behöver du precis som tidigare ansöka om sådana ändringar som innebär att vi gör en ny bedömning. Om du ska göra ändringar av delar som är kopplade till ditt tillstånd (till exempel målgrupp) kommer ansökningen att kosta 21 000 kr från och med den 1 januari 2019.

 

Hur lång tid kommer det att få svar?

Vi publicerar varje månad statistik över vår genomsnittliga handläggningstid.

Generellt är det så att ju mer förberedd och genomarbetad ansökan är, desto kortare blir handläggningstiden. Därför rekommenderar vi sökande att använda vår e-tjänst, som ska stödja den som gör ansökan att kontrollera att de nödvändiga uppgifterna finns med. Observera att alla som vill använda vår e-tjänst först behöver ha gjort en anmälan till vårt företrädarregister, helst ett par veckor innan. Det tar en tid innan dessa uppgifter har registrerats hos oss så det kan vara bra att anmäla företaget dit en tid innan själva ansökan ska göras.

 

Hur snart efter en ansökan om tillstånd får företaget ett diarienummer som de kan uppvisa till kommunen de redan är verksam i?

När en ansökan kommer in till IVO tar det vanligtvis ungefär en vecka innan du har fått en bekräftelse från oss på att vi tagit emot din ansökan. Om vi får många ansökningar under en kort period kan det dröja längre, upp till en månad, innan du får denna bekräftelse. 

 

Måste man ha registrerat ett företag innan man ansöker om tillståndet?

Det finns ingen regel som säger att det bara är företag som kan ansöka om tillstånd. Privatpersoner och stiftelser kan också ansöka om tillstånd. Men vill du bedriva verksamheten i ett företag, ett aktiebolag till exempel, så är det detta bolag som ansöker om tillstånd. Du kan alltså inte skicka in en ansökan och komplettera med uppgift om vem det är som ansöker senare. Det som är viktigt att tänka på är att den sökande som vill använda vår e-tjänst behöver anmäla sig till vårt företrädarregister. Det tar en tid innan dessa uppgifter har registrerats hos oss så det kan vara bra att anmäla företaget dit en tid innan själva ansökan ska göras.

 

Behandlas ansökningarna på IVO centralt eller regionalt?

Vi tar emot och handlägger (utreder) alla ansökningar på IVO:s tillståndsavdelning, som har kontor i Stockholm. En del av vår tillsyn sker också centraliserat, från Stockholm, medan annan tillsyn görs från våra regionala avdelningar runt om i landet.

 

Vad menar ni med "de som redan har tillstånd"? De verksamheter som nu är aktuella för tillstånd har ju inte varit det tidigare så hur kan verksamheter redan ha tillstånd?

De nya reglerna innebär nya krav också på de som sedan länge har haft tillstånd pratar vi om två olika grupper, där en grupp är de nya tillståndsplikterna (hemtjänst, ledsagarservice, avlösarservice och biträde av kontaktperson), och en grupp är sådana typer av verksamheter som redan idag ska ha tillstånd. Det är dessa innehavare av tillstånd vi syftar på.

Får man betala även vid en icke godkänd ansökan?

Ja, avgiften är knuten till att du lämnar in en ansökan, oavsett om ansökan beviljas eller inte. Det är alltså inte själva tillståndet du betalar för, utan för att IVO handlägger ansökan.

 

Angående "ordnad avveckling" av en verksamhet som får sin ansökan underkänd. Hur bedömer IVO att det ska gå till i praktiken när beslut enligt LSS gäller omedelbart; dvs. samma tidpunkt som beslutet expedieras av IVO. Avser IVO bidra till den "ordnade avvecklingen" genom att fatta beslut som innebär att en pågående verksamhet vars ansökan nekas får bedrivas ytterligare ett par veckor efter beslutsdatum? 

Svaret på den här frågan beror på olika saker. Ett snabbt svar skulle kunna vara att din verksamhet är olovlig om du inte har beviljats tillstånd av oss. En olovlig verksamhet ska avvecklas, men det finns inga regler för hur snabbt en avveckling ska gå till. Har du överklagat avslagsbeslutet är det möjligt att fortsätta driva verksamheten i väntan på domstolens beslut. IVO:s tillsyn och/eller placerande kommun kan komma att ta kontakt med dig ifråga om plan för en avveckling av verksamheten. 

 

Alla IVO:s beslut är möjliga att överklaga. Övergångsbestämmelserna skiljer sig dock lite åt för olika verksamheter. Läs mer på vår webbplats: https://www.ivo.se/tillstand-och-register/fragor-och-svar/jag-har-fatt-avslag-pa-min-ansokan/#qa

 

 

Om vi skrivit på avtal med kommunen före nyår men inte fått någon vårdtagare före 1 januari 2019 vad gäller då? Måste vi invänta IVO:s prövning innan fortsatt arbete?

Om du har ett avtal med kommunen som träder i kraft före nyår så betraktas din verksamhet som pågående, även om du ännu inte har några kunder. Därmed omfattas du av övergångsbestämmelser och får bedriva verksamheten i väntan på IVO:s beslut (förutsatt att du ansökt i tid).

Vad är biträde av kontaktperson, kan ni ge ett exempel?

Det är inte själva kontaktpersonen som avses med denna benämning, utan det företag som anordnar, eller förmedlar, kontaktpersoner. Insatsen ”biträde av kontaktperson”, enligt 9 § 4 LSS, beslutas av kommunen. Att som företag anordna eller förmedla biträde av kontaktperson blir tillståndspliktigt den 1 januari 2019.

 

Personlig assistansanordnare: måste man anmäla den?

Alla företag som anordnar personlig assistans måste redan idag ha tillstånd. Den som vill verksamhet inom personlig assistans ska alltså även fortsättningsvis ansöka om tillstånd hos oss. 

 

Kan ni utveckla vad det innebär med tillståndsplikt avseende ledsagarservice samt kontaktperson?

Dessa två typer av verksamheter, ledsagarservice enligt LSS och biträde av kontaktperson (alltså företaget som anordnar/förmedlar kontaktpersoner) omfattas från och med den 1 januari 2019 att samma regler som alla andra tillståndspliktiga verksamheter inom SoL och LSS. De behöver från samma datum också ha tillstånd. För de företag som redan idag bedriver dessa verksamheter gäller att de måste ansöka senast den 1 mars om de ska få fortsätta att bedriva sin verksamhet under tiden vi handlägger företagets ansökan. Bara då omfattas företagets verksamhet av de så kallade övergångsbestämmelserna.

Vi är ett företag med filialer/kontor runt om i landet. Räcker det med en ansökan för hela bolaget eller varje filial/kontor ska ansöka om tillstånd?

Ja, det räcker med ett tillstånd om du bedriver eller vill starta upp någon av de verksamhetstyper som den 1 januari 2019 blir tillståndspliktiga (hemtjänst, ledsagarservice, biträde av kontaktperson och avlösarservice i hemmet). Dessa tillstånd kommer nämligen att knytas till företaget, den juridiska personen och är inte begränsade geografiskt. 

 

Kan man höja antal personer som får hemtjänst utan att betala en avgift?

Ja, men man måste anmäla denna ändring till IVO.

 

Gällande maxantal för brukare inom hemtjänst, om man har planer på att utöka sin verksamhet, ska man skriva det maxantal man önskar sig ha i framtiden?

Ja.

 

Finns det övre gräns för hur många brukare man kan ha verksamhet för? Hur högt maxantal man kan ansöka för?

Nej, det finns ingen övre gräns. 

 

Kollar ni vilka lokaler/kontor verksamheten har?

För de nya verksamheter som behöver tillstånd från årsskiftet (hemtjänst, avlösarservice i hemmet, ledsagarservice och biträde av kontaktperson) kommer vi inte att bedöma verksamhetens lokaler i tillståndsprövningen. Inte heller för verksamheter med personlig assistans, som är tillståndspliktiga sedan tidigare. För en del andra tillståndspliktiga verksamheter bedömer vi lokalerna. Detta framgår på ansökningsblanketten för respektive tillståndstyp

 

Gäller tillståndet i hela Sverige, det vill säga om företaget startar i fler städer?

Ja. Tillståndet är inte begränsat geografiskt för de verksamhetstyper som blir tillståndspliktiga den 1 januari 2019 (hemtjänst, avlösarservice, ledsagarservice och biträde av kontaktperson). Tillståndet är knutet till företaget, den juridiska personen. Man kan alltså bedriva till exempel hemtjänst i flera kommuner inom ramen för samma tillstånd. 

 

Vi är ett företag med filialer/kontor runt om i landet. Räcker det med en ansökan för hela bolaget eller måste varje filial/kontor ska ansöka om tillstånd?

Det räcker med en ansökan om du bedriver eller vill starta upp någon av de verksamhetstyper som den 1 januari 2019 blir tillståndspliktiga (hemtjänst, ledsagarservice, biträde av kontaktperson och avlösarservice i hemmet). Dessa tillstånd kommeratt knytas till företaget, den juridiska personen och är inte begränsade geografiskt. 

 

Om ett företag får tillstånd så gäller det i hela Sverige, men är tillståndet begränsat i volym till exempel antal ärenden, antal timmar?

Tillståndet är begränsat till det maxantal brukare som ni har uppgett i ansökan att ni kommer att ha. 

 

När det gäller antal personer som kan få insatser, det avgörs av vilka som väljer oss, hur gör vi om fler väljer oss än vad vi angett?

Då får ni anmäla till IVO att ni har utökat antalet brukare.

 

Kan man höja antal personer som får hemtjänst utan att betala en avgift?

Ja.

 

Gällande maxantal för brukare inom hemtjänst, om man har planer på att utöka sin verksamhet, ska man skriva det maxantal man önskar sig ha i framtiden?

Ja.

 

Finns det en övre gräns för hur många brukare man kan ha verksamhet för? Hur högt maxantal man kan ansöka för?

Kan ni utveckla tillstånd gällande hemtjänst utifrån hur antal brukare ett företag kan ta emot. Utifrån att många företag verkar inom LOV.

Nej, det finns ingen övre gräns. 

För verksamheter som i dag bedriver verksamhet för de insatserna som idag inte är tillståndspliktig och för avslag på sin tillståndsansökan, får de möjlighet till att kunna göra rättelse/förbättring? 

Nej. Om man får avslag på sin ansökan, har man möjlighet att överklaga IVO:s beslut och få det prövat av förvaltningsrätten. Handlar det om omständigheter som man behöver komma tillrätta med, får man ansöka på nytt när man har rättat till det. 

 

Om IVO bedömer att lämplighet eller insikt saknas, får man en tid på sig att ordna till brister, eller mister man tillståndet att driva vidare från en dag till en annan?

Innan ett tillstånd återkallas har man i normala fall fått möjlighet att rätta till de brister som IVO sett i tillsynen. Om det handlar om olämplighet eller allvarliga brister kan vi återkalla tillståndet, utan att man fått tid på sig att rätta till bristerna.

 

Svar båda ovanstående frågorna: Om man får avslag på en ansökan som rör en pågående verksamhet, eller om ett tillstånd återkallas så ska man avveckla sin verksamhet (såvida man inte har överklagat och beslutet prövas av förvaltningsrätten). Det är viktigt att verksamheten avvecklas utan att äventyra insatsen för de eventuella brukare som finns i verksamheten. Exempelvis kan man behöva ha en dialog med den eller de kommuner som ansvarar för insatserna, så att avvecklingen kan ske på ett bra sätt. 

 

Vad är kraven för hemtjänst?

Hemtjänst är en av fyra verksamhetstyper som från och med den 1 januari 2019 måste ha tillstånd för att bedriva sin verksamhet. Hemtjänst omfattas då av samma regler som alla andra tillståndspliktiga verksamheter inom SoL och LSS, det vill säga att man ska ha insikt, vara lämplig, och ha ekonomiska förutsättningar för att bedriva sin verksamhet, samt att det ska finnas förutsättningar för god kvalitet och säkerhet för de personer som får insatser av verksamheten. För de företag som redan idag bedriver sådana verksamheter som efter årsskiftet blir tillståndspliktiga, gäller att de måste ansöka senast den 1 mars om de ska få fortsätta att bedriva sin verksamhet under tiden vi handlägger företagets ansökan. Bara då omfattas företagets verksamhet av de så kallade övergångsbestämmelserna.

 

Vilka krav kommer IVO ställa, vad kommer ni att titta på avseende de som kommer ansöka om tillstånd att utföra hemtjänst?

Vi kommer att bedöma förutsättningarna för det sökande företaget att bedriva en verksamhet av god kvalitet. Vi kommer att göra en lämplighetsprövning av företaget. Vi kommer också att bedöma om ägare och ledning har insikt i gällande bestämmelser, till exempel arbetsrätt. Vi granskar också företagets ekonomiska förutsättningar. Läs mer om detta på vår webbplats: https://www.ivo.se/nyatillstand

 

  • Vad menas med hemtjänst, vi arbetar med LOV och har ingen omvårdnad, endast tvätt, städ och inköp. Gäller detta bara vården? LSS och hemtjänst eller även städ och flytt? Gäller detta även om man bara utför servicetjänster åt kommunen?

Hemtjänst är inte fullt ut definierat i lagstiftningen utan är en beteckning på en samling insatser som beviljas av socialtjänsten. I hemtjänst kan det ingå serviceinsatser såsom städ och tvätt och omvårdnadsinsatser. Som utförare kan du vända dig till kommunen som du utför verksamhet åt och stämma av om det sker inom ramen för hemtjänst. Om den service/ de tjänster som din verksamhet erbjuder ges inom ramen för ett hemtjänstbeslut, så är verksamheten tillståndspliktig den 1 januari 2019. Det gäller även om insatserna består av exempelvis bara städ och tvätt.

Behöver underleverantör tillstånd, då vi tar in en av kommunen godkänd leverantör under semestermånaderna?

Ja, om denna leverantör bedriver en verksamhet som klassificeras som en tillståndspliktig verksamhet.


Kommer IVO begära in yttranden från kommuner som företagen är verksamma i innan företagen beviljas tillstånd? Kommunerna har ju ofta kännedom om oegentligheter osv. 

IVO kommer att kunna ta in uppgifter från kommunerna om hur verksamheter har bedrivits. Vi tittar just nu på hur vi ska utforma tillståndsprövningen, och hur kommunerna bäst ska kunna få information om vilka verksamheter som får avslag. Det ser lite olika ut beroende på vilken typ av verksamhet det gäller och hur avtal och placeringar görs.  


Hur vet en kommun om maxantalet personer hos en utförare av hemtjänst är uppnått utifrån tillståndet då utföraren är verksam i flera kommuner?

Det är en fråga som inte är helt löst än, men vi arbetar för att frågan om brukarantal (som är ett krav enligt förordning) ska kunna hanteras på bästa sätt för alla parter.


Hur arbetar IVO för att säkerställa att personer som är beviljade insatser inte hamnar mellan två utförare om tillstånd nekas utförare som i dag bedriver verksamhet? Kommer IVO att ha kontakt med kommunen som den enskilde bor i för att säkerställa att kommunen tillgodoser personens behov? 

Kommunen har ett ansvar för att de individer som har behov av vård eller omsorg får det. I detta ansvar ingår samordningsansvar. Om en kommun brister i sin samordning kan IVO granska hur kommunen lever upp till kraven. 


Kan en kommun avslå en utförare trots att den har fått ett tillstånd från IVO?

Reglerna för att få tillstånd är inte desamma som reglerna för att ingå i LOV eller vara upphandlade av en kommun. Av det skälet finns inte heller något automatiskt samband mellan tillstånd från IVO och avtal med kommun. Får ett företag avslag på sin tillståndsansökan, får företaget däremot inte bedriva verksamhet i någon kommun.

 

Kan utförare av hemtjänst bedriva hemtjänst i en kommun om IVO godkänt dem, fast kommunen har krav på att chef ska ha till exempel två års erfarenhet inom vård och en akademisk utbildning inom vård?

Detta är upp till kommunen att själv besluta. IVO prövar tillstånden utifrån de bestämmelser som gäller för tillstånd. Dessa är inte alltid desamma som kommunernas upphandlingskrav.

 

Vad händer om någon utförare inte blir godkänd vad händer då tidsmässigt för övertagande för kommunen. Hur fort behöver kommunen rusta sin verksamhet för övertagande? 

I sådana fall behöver verksamheten och kommunen föra en dialog om avveckling. Det finns inga särskilda regler för detta, utan det viktiga är att man avvecklar sin verksamhet på ett ordnat sätt och utifrån ett brukarperspektiv, så att inte den enskildes insats äventyras.

 

Hur kommer uppföljningar ske? Idag följer kommunerna upp företagen inom till exempel hemtjänst, samspelar IVO med kommunerna så man inte följer upp samma saker eller effektiviserar uppföljningarna?

Det finns många områden där IVO och kommunerna kan samarbeta om detta, liksom det finns områden där vi har olika uppdrag. Vi tittar på hur vi bäst kan samordna och samarbeta tillsynen med andra aktörer. 

 

Behöver kommunen kontrollera att privata bolag inom andra SoL-och LSS-verksamheter har giltiga tillstånd efter mars månad? 

Ja, det är viktigt att kommunen bara sluter avtal med verksamheter som har tillstånd (eller som har ansökt om tillstånd ifall det handlar om ny tillståndsplikt och verksamheten omfattas av övergångsbestämmelser).

 

Hur fungerar det om en kommun köper tjänst av en annan kommun? Behöver uppdragsgivaren se till att utförande kommunen har anmält sin verksamhet till IVO?

Den som bedriver verksamhet kan visa att den har anmält sin verksamhet, eller så kan den som köper tjänster kontrollera att anmälan finns.

 

Kommuner ska bara anmäla verksamheter i egen regi, men visst är det så att om en kommun skapar ett bolag som exempelvis ett AB så ska även de ansöka om tillstånd att bedriva verksamhet hos IVO.  

Ja - kommunala bolag behöver precis som andra bolag söka tillstånd och betala avgiften.

 

Hur får kommunen besked om det finns ett företag som får sitt tillstånd återkallat?

Det beror på vilken typ av verksamhet det rör sig om. Om det handlar om en verksamhet där kommunen har placerat brukare så informerar IVO kommunen om att verksamhetens tillstånd upphört, eftersom brukarna då behöver placeras i en ny verksamhet. Rör det sig om LOV-avtalade verksamheter, där IVO inte har information om vilka avtal som finns osv, behöver vi hitta andra sätt för kommuner och IVO att ge och få information. Det arbetet pågår men är inte färdigt.

 

Måste kommunen anmäla byte av föreståndare till  LSS-boende i egen regi?

Det finns ingen lagstadgad skyldighet att anmäla ändringar i offentligt drivna verksamheter i omsorgsregistret. Däremot vill vi uppmuntra till att göra det med tanke på tillsynen, som behöver korrekt information, och att det allmänt är bra med hög kvalitet i registren.

 

Vem kommer att bedriva den huvudsakliga tillsynen hos de privata hemtjänstutförarna? Om den fortfarande ligger kvar hos kommunen, vilken roll kommer IVO att ha?

IVO får ett utökat tillsynsansvar för hemtjänsten från och med den 1 januari 2019 då hemtjänsten blir tillståndspliktig. Kommunernas uppföljningsansvar kommer att finnas kvar precis som hittills. När regelverket ändras får IVO möjlighet att genomföra ägar- och ledningsprövning på samtliga tillståndspliktiga verksamheter. 

 

Kommer tillsynen genomföras i samråd/tillsammans med kommunen?

I vissa fall finns det anledning att samråda och samarbeta kring tillsynen, i andra fall kommer tillsynen inte att genomföras i samråd med kommunen. Vi förbereder arbetssätt och samarbetsformer. 

Kompetensen i företaget

Kunskap om arbetsrätt och ekonomi. Visst tittar IVO även på att den som driver verksamheten också har kunskap om LSS respektive socialtjänstlagen?

Ja.

 

Är kraven minst socionom alternativt adekvat utbildning?

Nej det finns inga sådana krav på ägare och ledning enligt de regler som träder i kraft den 1 januari 2019. Observera att det för vissa verksamheter finns krav på särskild kompetens hos föreståndaren. Men svaret gäller alltså kraven på företaget som söker eller innehar ett tillstånd.

 

Samlat kompetenskrav på ledningen, vad innebär det? Är det några kurser de ska ha fullgjort?

Det finns inga specifika utbildningskrav. Insikten kan man ha fått genom utbildning, erfarenhet eller på annat sätt.

 

Om det är flera ägare i aktiebolaget, behöver alla ha insikt i ekonomi eller räcker det att en eller två har det?

Ledningen ska sammantaget ha den insikt som behövs. Varje person behöver alltså inte uppfylla kraven på insikt för sig.

Insikt

Hur tänker ni er att suppleanter och ledamöter i ett brukarkooperativ ska uppfylla era krav på "insikt och lämplighet"? Hur ska ni undersöka det? Kommer det att kosta 21000kr att anmäla nya styrelsemedlemmar/suppleanter i kooperativ?

Insikten ska finnas sammantaget bland dem som har bestämmande inflytande, i fallet med ett brukarkooperativ är det alltså styrelsen. Man kan skaffa sig insikt genom utbildning, erfarenhet eller på annat sätt, och får möjlighet att beskriva hur man har skaffat sig insikt i ansökningsblanketten, men en intervju kan också bli aktuellt. Vid tillsyn kan vi bedöma insikt genom hur man bedriver verksamheten, eller efter dialog med verksamheten. Det kostar inget att anmäla ändringar i styrelsen.

Det blir oerhört inkonsekvent att ni kräver insikt och lämplighet hos ledningen men inte prövar nya personer i ledningen? 

Vid tillståndsprövningen, när vi bedömer förutsättningar för att bevilja ett nytt tillstånd, bedömer vi alltid insikt och lämplighet. När företaget väl har ett tillstånd kan vi fortlöpande granska samma sak. Ett tillfälle då det kan bli aktuellt för IVO att göra en ny bedömning av insikt, är då företaget byter styrelse/ägare. Dock arbetar vi riskbaserat och kommer inte att göra nya bedömningar vid varenda förändring i styrelsen hos varenda tillståndshavare. 

Varför passar man inte på att förtydliga "insikt" med adekvat utbildning för att ha en grundkompetens? / Vad betyder god insikt i arbetsmiljö och arbetsrätt i styrelse och ledning?

Lagstiftaren menar att insikt kan förvärvas genom utbildning, erfarenhet eller på annat sätt. Vi kommer efterhand att kunna förtydliga vad som kännetecknar insikt vid bedömningen inför ett tillstånd eller vid tillsynen av en pågående verksamhet.

 

Lämplighet

Att vara laglig, vad innebär det, vilka brott kan vara ok? Eller är man dömd för vad som helst så är man ej lämplig?

I lämplighetsprövningen tar vi bland annat in utdrag från polisen, som visar vissa domar en viss tid tillbaka i tiden. Gränsen för att vara lämplig går inte vid en specifik dom eller ett specifikt brott, utan vi bedömer lämpligheten sammanvägt utifrån eventuella brott, när de begicks, vilken roll personen har i företaget och så vidare.

 

Om man har varit sen så man fått straffavgift på skatter vid ett tillfälle är det något som kommer att leda till ett negativt beslut?

Vi gör sammanvägda bedömningar som innebär att enstaka förseelser i normala fall inte leder till avslag eller återkallelse av tillstånd.

 

I viss information står det att ledning/ägare och/eller VD prövas för lämplighet. Om VD har tillräcklig kunskap men delar av ledning inte har det, går det ändå att få tillstånd eller måste man sätta in mer kompetens i ledningen? 

När det gäller lämplighet, det vill säga regelefterlevnad, skötsamhet osv, så ska alla i ledningen vara lämpliga.

Om någon i bolagets (AB) styrelsen har privata betalningsanmärkningar, kan det påverka IVO:s beslut att avslå ansökan att bedriva hemtjänst ?

Betalningsanmärkningar är en omständighet som vi kan lägga vikt vid i lämplighetsprövningen. Vi gör dock sammanvägda bedömningar och enstaka anmärkningar leder i normala fall inte till avslag.

Vad ingår i vandelsprövningen? Gäller det även ens familjmedlemmar som ingår i prövningen?

Familjemedlemmar kan ingå, om de har ett bestämmande inflytande över verksamheten. Det får vi i så fall bedöma i varje enskilt fall.

Bestämmande inflytande

Hur definieras bestämmande inflytande i företaget?

VD, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (AB), styrelseledamöter/suppleanter i föreningar samt bolagsmän (HB/KB) har bestämmande inflytande enligt lagens mening. I enskilda firmor är det innehavaren som prövas. När det gäller ägare tittar vi på hur stort inflytande personen har utifrån ägarandel, där finns inga absoluta gränser. Det kan också finnas andra personer som har bestämmande inflytande utan att ha en formell ställning i företaget, det behöver vi bedöma i varje enskilt fall.

 

I vissa företag kan det finnas styrelsesuppleanter som är passiva men med en VD som ägare och firmatecknare, tar man i beaktning till att suppleanten är passiv i sin roll (dvs. har ej direkt inflytande)?

I de nya regler som införs tydliggörs att suppleanter anses ha ett bestämmande inflytande.

 

Ägare och ledning 

På vilket sätt kollar ni upp ägarna på företaget? Och vilken kompetens måste de ha?

På vår webbplats har vi samlat information om hur man som sökande företag kan förbereda sig:

https://www.ivo.se/tillstand-och-register/nya-tillstandsplikter-2019/sa-har-kan-du-forbereda-dig-for-att-ansoka-fran-1-januari/

Den nya lagstiftning som träder i kraft vid årsskiftet innebär nya krav på ett bolags ägare och ledning. Det innebär bl.a. att IVO kommer att begära in uppgift/underlag (t.ex. utbildnings- och arbetsintyg) om vilken insikt som finns hos de personer som företräder bolaget. Lagstiftningen innebär vidare att den som ansöker om tillstånd ska visa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Det innebär att du bör vara beredd att komma in med handlingar som visar de ekonomiska förhållandena i bolaget och hur ni avser att finansiera verksamheten. 

 

Om man är assistansanordnare enligt LSS, måste man anmäla vilka som sitter i ledningen fr 1 januari 2019?

Om man gör ändringar efter den 1 januari så ska man anmäla det till IVO. Annars behöver man inte anmäla.

 

När ska man anmäla förändring av styrelse, ska anmälan ske innan förändring eller går det bra efter förändringen?

Denna anmälan ska ske senast en månad efter förändringen, men kan också göras i förväg.

 

Gäller personlig assistansanordnare: Måste man anmäla den befintliga styrelsen efter 2019-01 om det inte skett någon förändring?

Nej. Däremot behöver verksamheten redan idag ha tillstånd. Kommande ändringar ska anmälas när de inträffar, senast en månad efter förändringen.

 

Om företaget har för avsikt att rekrytera ny VD under våren och företaget skickar in en ansökan 1 januari kommer det att kosta en ytterligare avgift med anledning av förändring av styrelse?

Det kostar inget att komplettera en pågående ansökan, men däremot kan ansökan komma att avslås eller avvisas om det inte är möjligt att bedöma lämpligheten hos företaget. Och för att kunna bedöma lämpligheten behöver man lämna in uppgifter om exempelvis VD.

Om företaget beviljas tillstånd kostar det inget att anmäla en förändring av styrelse.

 

Räknas en verksamhetschef som har direkt inflytande över verksamheten och avgörande roll, men som inte sitter i företagets styrelse, som del av ledningen?

En verksamhetschef som ”bara” är anställd (inte firmatecknare, inte styrelseledamot, inte ägare till exempel), räknas inte till ägar- och ledningskretsen, om det inte finns några särskilda omständigheter som talar för det. En sådan sak behöver vi bedöma i varje enskilt fall.

 

Om man anmäler att man har ny styrelse fr 1 jan kostar det något?

Nej. Anmälningar om förändringar i styrelsen kommer inte att kosta något efter den 1 januari, såvida det inte någon gång i framtiden kommer nya regler om just det. 

 

Har ni nya rutiner för att kontrollera ledningen med tanke på mängden personer som ni kommer att behöva kontrollera varje år i samband med årsmöten?

Vi bedriver vår tillsyn riskbaserat vilket innebär att vi inte fortlöpande kommer att lämplighetspröva alla tillståndshavare. Utifrån olika faktorer som klagomål, ledningsbyten, eller andra uppgifter, kan vi välja att inleda en tillsyn. Skillnaden med den reglering som kommer till årsskiftet, är att tillståndsinnehavarna blir skyldiga att anmäla ändringar i ledningen till IVO, samt att vi har möjlighet att lämplighetspröva även aktörer som bedriver verksamhet enligt SoL (tidigare gällde denna möjlighet endast LSS).

 

Brukarstyrda kooperativ – ska även dessa styrelsemedlemmar anmälas om de ändras vid årsmöten? 

Ja. Vi granskar styrelsen och firmatecknare vid tillståndsprövningen och tillsynen, och ändringar i styrelsen ska anmälas till IVO.

 

En fråga om förtydligande av "ledningen" av företaget som kommer att granskas. Med det menar ni VD och styrelse, eller inkluderas fler personer?

Ja, även styrelsesuppleanter kommer att granskas, liksom ägare ifall de har ett bestämmande inflytande. 

 

Föreståndare/verksamhetschef/-ansvarig

Vilka kompetenskrav kommer att ställas på verksamhetschef för hemtjänstverksamhet och vad händer om man är verksamhetschef och godkänd av kommunen men inte uppfyller era krav?

För hemtjänst, liksom de tillkommande tillståndsplikterna för de tre LSS-verksamheterna, kommer IVO inte att ställa krav på föreståndarens (enhetschefens/verksamhetschefens) kompetens. Däremot kommer IVO att granska den sammantagna kompetens som finns i ledningen för företaget. Det är upp till kommunen att själv ställa krav för sina inköp och upphandlingar. Ett tillstånd från IVO betyder alltså inte per automatik att företaget också lever upp till kraven i en specifik kommun. 


Vilka akademiska krav har IVO på verksamhetsansvarig gällande Hemtjänst och LSS?

Inga. Verksamheter ska vara bemannade på ett sätt som gör att de kan bedrivas med god kvalitet och på ett säkert sätt, och där är chefens kompetens viktig. Kompetens och bemanning är områden som vi kan följa upp i tillsynen av en verksamhet. Vid tillståndsprövningen kommer IVO dock inte att pröva kompetensen hos verksamhetsansvarig eller föreståndare i de fyra verksamhetstyper som från och med den 1 januari 2019 blir tillståndspliktiga. Däremot kommer vi att pröva den sammantagna kompetensen hos ägare och ledning.

 

Om ett företag inte har en föreståndare med högskoleutbildning utan undersköterskor som startat företag. Kommer de kunna bli godkända? 

Det beror på vilken typ av verksamhet det gäller. IVO prövar inte föreståndarens kompetens i de fyra verksamhetstyper som blir tillståndspliktiga från den 1 januari 2019 (hemtjänst, ledsagarservice, biträde av kontaktperson och avlösarservice i hemmet). Däremot måste företagets ledning ha insikt i bland annat arbetsrätt och andra regler som gäller för verksamheten. På vår webbplats kan du under respektive verksamhetstyp läsa vilka formella krav som finns för just föreståndarens kompetens:

https://www.ivo.se/tillstand-och-register/sol-tillstand/

 

Behöver utförare informera IVO om byte av chef så som äldreboenden behöver? Ett s k registerutdrag eller behövs det inte?

Byte av föreståndare ska man anmäla till IVO. I de fall det inte finns regler kring föreståndarens kompetens, och IVO därför inte bedömer den vid tillståndsprövningen, kommer en sådan anmälan inte att kosta pengar. Till skillnad från ett byte av föreståndare i ett äldreboende, där vi gör en prövning av personens kompetens. 

 

Vad gäller tillståndsplikten i LSS har IVO hittills bedömt att verksamhetsansvarig i verksamhet som bedrev personlig assistans ingick i personkretsen i 23 § LSS. Inget har ändrats i lagstiftningen i det avseendet. Lagstiftaren har i förarbetena till den nya lagstiftningen dock klargjort att motsvarande personer inte skulle ha omfattats av prövningen. Hur ser IVO på den saken idag när många sökande av IVO nekats tillstånd och till och med fått tillstånd återkallat med hänvisning till verksamhetsansvarigs kompetens och/eller vandel? 

Det stämmer att lagstiftaren har förtydligat vilka som ingår i kretsen för lämplighetsprövning. Det finns tidigare praxis som säger annorlunda men det här är ett område som innebär ändrade ställningstaganden för de ärenden som är aktuella för prövning efter årsskiftet. 

 

Varför använder ni ordet föreståndare? Det är inget namn som används? Vi använder den som ansvarar för verksamheten.

Vi använder det begrepp som står i de lagar och förordningar som styr tillståndsplikten och tillsynen. Visst är det lite ålderdomligt.

 

Ekonomiska förutsättningar

Det står inte hur ni bedömer ekonomin någonstans, kan ni tydliggöra det lite?
Ekonomiska förutsättningar innebär kortfattat att företaget ska kunna bära sina kostnader och inte riskera att behöva stänga verksamheten. Rent praktiskt bedömer vi de ekonomiska förutsättningar i förhållande till den specifika verksamheten- det kan ju se väldigt olika ut mellan olika verksamhetstyper.

 

När det gäller vissa svängar i ekonomin, hur ska assistansverksamheter kunna hantera situationer där Försäkringskassan anger resursbrist i hanteringen och därför inte utbetalar assistansersättning?
Den frågan är förstås väldigt svår att svara på. Men tanken med den nya lagstiftningen är att företag som har tillstånd ska klara tillfälliga nedgångar utan att riskera verksamheten för de personer som behöver insatser. 

Vilka dokument ska bifogas ansökan gällande prövningen av ledarkretsen (dem med bestämmande inflytande)?
Underlag som styrker att de har insikt inom de regler som gäller för verksamheten, inom arbetsrätt och inom ekonomi. Samt en rad bolagsformalia (registreringsbevis, stämmoprotokoll, årsredovisningar och så vidare beroende på vilken organisationsform man bedriver verksamheten i).


Kommer det att finnas krav på minimikapital för att anses ha ekonomiska förutsättningar?
Vi kommer att kunna titta på betalningsförmåga på kort och lång sikt. Kassalikviditet och soliditet är områden vi kan granska, men vi kan även beakta bankgarantier eller budgetprognoser i vissa fall. Hur de ekonomiska förutsättningarna behöver se ut beror på vilken typ av verksamhet det rör sig om.

 

Övrigt om ägar- och ledningsprövningen

Hur förhåller sig kraven på nya kriterierna gällande ägare i förhållande till kraven för verksamhetsansvariga inom ex. personlig assistans?
Ägare och ledning ska sammantaget ha den insikt som behövs för att driva verksamheten. De ska också vara lämpliga. Verksamheten ska också ha ekonomiska förutsättningar för att kunna bedrivas. Verksamhetsansvarig ingår inte i den krets som ägar- och ledningsprövas, det har den nya lagstiftningen förtydligat. För verksamhetsansvarig finns inga särskilda krav på kompetens eller lämplighet och IVO kommer därför inte att bedöma verksamhetsansvarigs kompetens vid tillståndsprövningen.

Kan en ägare/VD delegera ner övergripande ansvar på verksamhetschefen?
Ansvar kan inte delegeras, däremot arbetsuppgifter. Är det så att en verksamhetschef i verkligheten har ett bestämmande inflytande över en verksamhet, kommer den chefen också att kunna ingå i den krets som ägar- och ledningsprövas (och personens kunskaper kan alltså vägas in i bedömningen av insikten i företaget).

Hur ser IVO på ledningskretsen i en stiftelse, vilka kommer att prövas förutom styrelsen?
I en stiftelse är det bara styrelsen som ingår i ledningen (samt extern firmatecknare om sådan finns).

Om verksamhetsansvarig har ansetts lämplig enligt prövning av verksamhetsansvarig för LSS/assistans, anses denna även lämplig enligt nya reglerna för ägare etc? Är kraven ungefär densamma för dessa båda prövningar/krav?
De nya reglerna liknar de som gällt i LSS hittills. En skillnad är att den nya regleringen förtydligar att verksamhetsansvarig inte ingår i ägar- och ledningskretsen (om inte något särskilt talar för det). Om IVO tidigare har bedömt att verksamhetsansvarig ingår och att företaget har fått ett tillstånd, så ligger förstås den prövningen kvar om det inte finns skäl att göra en ny bedömning (misskötsamhet, missförhållanden och så vidare).

Om säpo har utrett någon i styrelsen kan det vara ett hinder för att få tillstånd? Även om säpo inte hittat något.
IVO bedömer lämplighet utifrån bland annat uppgifter i polisens belastningsregister. Vi har däremot inte tillgång till något misstankeregister eller liknande.