Tillstånds- eller anmälningsplikt?

Om du inte redan vet om din verksamhet är tillståndspliktig eller anmälningspliktig så är första steget att ta reda på det.

Titta i tabellen nedan för att se om just din verksamhetsform har tillstånds- eller anmälningsplikt.

 

Därefter klickar du på en av länkarna i högerspalten för att få svar på dina frågor eller här för att komma tillbaka till Frågor & svar.

 

Även om verksamheten inte har tillstånds- eller anmälningsplikt finns krav på kvalitet och lagar att följa. Exempelvis hemtjänst är varken tillstånds- eller anmälningspliktigt, men omfattas av Socialtjänstlagen.

 

Exempel på verksamheter som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

  • Avlösarservice i hemmet (LSS)

  • Biträde av kontaktpersoner (LSS)

  • Hemtjänst (SoL)

  • Ledsagarservice (LSS)

  • Råd och stöd (LSS)

 

Verksamhetsform Aktör Tillståndsplikt Anmälningsplikt
Bostäder med särskild service (SoL)   Privat  X  
Kommunal    X
Entreprenad*  X  
Bostäder med särskild service för barn och ungdomar (LSS)   Privat  X  
Kommunal    X
Entreprenad*  X  
Bostäder med särskild service för vuxna (LSS)   Privat  X  
Kommunal    X
Entreprenad*  X  
Daglig verksamhet (LSS)   Privat  X  
Kommunal    X
Entreprenad*  X  
Hem för viss annan heldygnsvård - korttidsboende (SoL)   Privat  X  
Kommunal    X
Entreprenad*  X  
Hem för vård eller boende - HVB (SoL)   Privat  X  
Kommunal    X
Entreprenad*  X  
Hem för vård eller boende ensamkommande barn - HVB (SoL)   Privat  X  
Kommunal    X
Entreprenad*   X  
Konsulentstöd till familje- och jourhem (SoL)   Privat  X  
Entreprenad*    X
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (LSS)   Privat  X  
Kommunal    X
Entreprenad*  X  
Personlig assistans (LSS)   Egen arbetsgivare**    X
Privat  X  
Entreprenad*  X  
Stödboende (SoL) Privat X  
Kommunal    X
Entreprenad*  
Särskild boendeform för äldre (SoL)   Privat X  
Kommunal    X
Entreprenad*  X  
Öppenvård och dagverksamhet (SoL)  *** Privat  X  
Kommunal    X
Entreprenad*  X  

*Verksamhet som bedrivs på entreprenad på uppdrag av kommun

**När du själv är arbetsgivare åt egna assistenter 

***För att verksamheten ska vara tillståndspliktig ska vården vara omfattande och ingripande i den enskildes liv.