Vävnadsinrättningar

Tillstånd att bedriva vävnadsinrättning i Sverige ansöks hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och beviljas den som uppfyller gällande kvalitets- och säkerhetskrav. Tillståndet är tidsbegränsat. 

För att driva en vävnadsinrättning i Sverige krävs tillstånd från IVO. Tillstånd beviljas om den som avser bedriva verksamheten kan uppfylla de kvalitets- och säkerhetskrav som gäller för alla processer i verksamheten. Man måste också systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamheten. IVO:s tillstånd är tidsbegränsat.

 

Ansökan om tillstånd

Ansök på blankett för "Ansökan tillstånd vävnadsinrättning och väsentlig förändring". Blanketten finns i högermenyn.

 

Förändring av verksamheten​

Den som bedriver en vävnadsinrättning får inte göra någon väsentlig förändring av verksamheten utan att IVO i förväg har lämnat ett skriftligt godkännande av förändringen.

 

Ansök om godkännande på samma blankett som för ansökan av tillstånd: "Ansökan tillstånd vävnadsinrättning och väsentlig förändring". Blanketten finns i högermenyn.​