Tillståndsprövning - så går det till

Här beskriver vi de steg vi gör i vår tillståndsprövning när en nyansökan kommit in till IVO.

När ansökan kommer in registreras den och får ett diarienummer

Vi gör direkt en bedömning av om ansökan behöver kompletteras med bolagsformalia eller annan grundläggande information. Detta är en förutsättning för att sedan kunna ta ställning till ansökans innehåll. Om ansökan redan är fullständig behöver du inte höra från oss utan ansökan kan direkt gå vidare till en lämplighetsprövning. 
Vad händer om jag inte har skickat in en ansökan som är komplett och väljer att inte kompletterar den ?

  • Om du inte kompletterar ansökan kan vi komma att avvisa den.

 

Vi gör en lämplighetsprövning

Här granskar vi om det företag och de personer som företräder företaget är lämpliga. Vi tittar bland annat på eventuella skulder, skatteinbetalningar, årsredovisningar och brottsregister. Vi kan också titta på tillsynsbeslut och andra förutsättningar för att verksamheten ska kunna bedrivas seriöst och med god kvalitet.
Vad händer om företaget inte bedöms som lämpligt?

  • Då avslår vi ansökan. Om vi grundar vårt beslut på uppgifter som vi hämtat från andra får du/företaget alltid en möjlighet att bemöta dem innan beslutet fattas.

 

Bedömning av verksamhetens planerade innehåll

När vi bedömer den planerade verksamheten väger vi ihop de uppgifter som du har lämnat i ansökan rörande lokaler, målgrupp och metoder samt personal. I detta skede kan du få en fråga om att komplettera eller förtydliga någon del av det du angivit i ansökan. Har du redan besvarat alla frågor i ansökan och skickat in alla begärda bilagor kan vi ofta gå direkt till beslut och behöver inte kontakta dig.
Vad händer om jag inte kompletterar min ansökan?

  • Om vi inte kan bedöma om verksamheten har förutsättningar att uppfylla kraven på god kvalitet och du inte kompletterar din ansökan kommer den troligen att avslås. 

 

En sammanvägd bedömning av företaget och verksamheten

Om företaget har bedömts som lämpligt och verksamhet har godkänts. Vad händer då?

  • När vi har prövat alla delar av ansökan och godkänt dem så fattar vi ett tillståndsbeslut och utfärdar ett tillståndsbevis som du får med posten.
  • Din verksamhet läggs också upp i omsorgsregistret där du och andra kan hitta den.
  • Tillståndet från IVO är inte det enda som behövs för att kunna bedriva verksamheten. Här kan du läsa mer om andra regelverk.

Vad händer om IVO inte godkänner verksamheten?

  • Om vi vid en sammanvägd bedömning ser att den planerade verksamheten inte kommer att kunna ge brukare eller klienter insatser som har god kvalitet och är säkra, kommer vi att avslå ansökan.

 

Om du vill göra en större ändring av din verksamhet behöver du också ansöka om det. Det handlar om byte av lokaler, byte av föreståndare/verksamhetsansvarig, ändringar i målgruppen eller ändring av antal brukare och/eller klienter. 


Ämne