Bostad med särskild service barn och ungdomar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina vårdnadshavare kan ha rätt till boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar. 

Under Allmänt om tillstånd enligt SoL och LSS hittar du generell information om Tillståndsprövning, Handläggning samt Föreståndare/ verksamhetsansvarig. 

 

Nedan kan du läsa mer om Bostad med särskild service barn och ungdomar:


Bostad med särskild service erbjuds fram till dess att skolan upphör. Insatsen är ofta aktuell när skolan finns på annan ort än familjens bostadsort. En bostad med särskild service ska vara så likt ett hem som möjligt. Därför bör det endast bo få barn eller ungdomar tillsammans och bostaden ska ligga i vanligt bostadshus och inte i direkt anslutning till andra särskilda boenden. Det ska finnas en föreståndare i verksamheten, som ansvarar för det dagliga arbetet och säkerställer att verksamheten bedrivs med god kvalitet och ger god omvårdnad.

 

Ansöka om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Det finns länk till blankett och anvisningar till ansökan i menyn till höger.

Tänk på att:

 • utförligt beskriva hur verksamheten ska anpassas till den enskildes behov. Detta gäller särskilt om verksamheten vänder sig till flera personkretsar.
 • beskriva hur det säkerställs att barnperspektivet tillgodoses.
 • ge tydliga och konkreta svar på frågorna i blanketten.
 • stämma av mot checklistan i ansökningsblanketten att allt är med.

 

En komplett ansökan med alla uppgifter och alla bilagor underlättar handläggningen.

 

Gällande bestämmelser

Följande regler gäller för verksamheter med LSS-tillstånd. Mer information finns i länkarna under ”Läs i regelverket” längst ner på sidan. 

 • Verksamheten ska uppfylla krav på god kvalitet. Det innebär bl.a. att det finns särskilda krav på föreståndarens kompetens och att det i övrigt ska finnas den personal som behövs för att insatsen ska hålla god kvalitet. Föreståndare och verksamhetsansvarig >
 • Verksamhetens kvalitet ska säkras genom ett systematiskt kvalitetsarbete.
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete reglerar hur kvalitetssystemet ska vara uppbyggt. Socialstyrelsen har gett ut en handbok för att underlätta tillämpningen.
 • Verksamheten omfattas av bestämmelserna i lex Sarah om eventuella missförhållanden i verksamheten.
 • Verksamheten är skyldig att dokumentera de insatser som genomförs.
 • För verksamheter som vänder sig till barn finns krav på registerkontroll av personal samt regler om anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa.
 • Tillståndet är knutet till det bolag som fått tillståndet. Tillståndet gäller de uppgifter som står i beslutet och tillståndsbeviset.

 

Ändra ett tillstånd

Om du vill ändra i verksamheten, exempelvis byta föreståndare, lokal, målgrupp eller platsantal, måste du ansöka om det. Att byta huvudman, det vill säga att flytta verksamheten från ett bolag till ett annat (eller från enskild firma till bolag), är inte en ändring utan kräver ett helt nytt tillstånd.

Om du vill ansöka om att ändra verksamheten ska du använda samma blankett som vid nyansökan. Det finns en särskild ruta i ansökan, där du ska ange vad ändringen gäller. Sedan behöver du bara besvara de frågor som rör själva ändringen.

Om verksamheten läggs ner eller upphör, ska huvudmannen meddela det till IVO.

   

Läs i regelverket

Tillståndsplikt

Insatsen bostad med särskild service för barn och ungdomar

Lex Sarah

Kravet på registerkontroll av personal

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa

Dokumentation