Så bedömer vi föreståndare

Så bedömer vi föreståndare i verksamheter som bedrivs enligt 9 § 9 LSS.

Vid vår bedömning om en person har lämplig utbildning och erfarenhet för att vara föreståndare utgår vi från verksamhetens inriktning och vilken målgrupp den riktar sig till. Detta innebär att vi gör en individuell bedömning vid varje ansökan. På grund av sin tjänsteställning har föreståndaren inflytande över verksamheten och behöver därför ha kunskaper om vilka krav LSS och andra föreskrifter ställer. Föreståndaren skall ha den utbildning och erfarenhet som kan krävas för varje specifik uppgift.


Verksamheterna kan vända sig till olika personkretsar inom LSS och därmed personer med olika funktionsnedsättningar. Verksamheterna kan rikta sig till spridda åldersgrupper eller snäva åldersspann och variera från att omfatta några få till många personer. Alla dessa faktorer tar IVO hänsyn till vid bedömningen. Vi tar även hänsyn till nya utbildningar och att utbildningar ändras över tid.

 

I våra bedömningar utgår vi från gällande lag, förordning och eventuella föreskrifter. Genom förarbeten som propositioner, statliga utredningar och utskottsbetänkanden framgår vad som är syftet med lagstiftningen. Vi får även stöd för bedömningar genom domar från förvaltningsdomstolarna.

 

Den som ska förestå en bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS ska ansvara för att arbetet organiseras så att de boende får ett gott stöd, en god service och omvårdnad och därigenom tillförsäkras goda levnadsvillkor. För detta krävs tillräcklig kunskap och kompetens, i det här fallet bl.a. en lämplig utbildning, samt ett förhållningssätt som är i enlighet med LSS och dess intentioner.

 

Med lämplig utbildning avses relevant högskoleutbildning. Varken av lagtext eller av förarbetsuttalanden framgår vad som avses med sistnämnda uttryck. Frågan får därför avgöras i varje enskilt fall. Eftersom kravet på tillstånd att bedriva enskild verksamhet i stor utsträckning syftar till att upprätthålla de övergripande kvalitetskraven i LSS bör utbildningskravet inte ställas alltför högt.

 

Det är inget som hindrar att smärre brister i den formella kompetensen av förut nämnda skäl avhjälps av andra faktorer, såsom annan utbildning och erfarenhet.