Så bedömer vi lokaler

Så bedömer vi lokaler i verksamheter som bedrivs enligt 9 § 9 LSS

 

Till samtliga tillståndsansökningar krävs att man bifogar ritningar över de lokaler som verksamheten ska vara inrymd i.

 

Bedömning av lokalen ingår som en del av tillståndsprövningen. Vid bedömning av lokalen tar vi ställning till om lokalen är ändamålsenlig för den verksamhet som ska bedrivas där samt hur tillgänglig lokalen är för personer med olika funktionsnedsättningar.  Den som ska bedriva verksamheten behöver ha tillgång till lokalen, det vill säga att det ska finnas ett giltigt hyresavtal eller en köpehandling. Ofta kommer vi, som en del av utredningsarbetet, ut och tittar på den aktuella lokalen. Lokalen behöver då vara så pass färdigställd att IVO kan bedöma om den är ändamålsenlig.

 

I våra bedömningar utgår vi från gällande lagar, förordningar och andra föreskrifter. Vi får stöd för hur vi ska göra våra bedömningar genom domstolspraxis, framför allt från Högsta Förvaltningsdomstolen. Vi hämtar även vägledning från Boverkets byggregler.

 

Servicebostad

En fullvärdig bostad bör uppfylla Boverkets byggregler som gäller för bostäder i allmänhet. Den bör inte samlokaliseras med en annan bostad med särskild service, annan bostad som inte är ordinär eller en daglig verksamhet.

 

Gruppbostad

En fullvärdig bostad bör uppfylla Boverkets byggregler som gäller för bostäder i allmänhet. Därutöver bör dimensioneringen bedömas med hänsyn till den enskildes servicebehov och ibland behov av utrymmeskrävande hjälpmedel.  Den bör inte samlokaliseras med en annan bostad med särskild service, annan bostad som inte är ordinär eller en daglig verksamhet. Det gemensamma utrymmet ska vara placerat så att det kan fungera som den samlande punkten för de boende.

 

IVO tar också ställning till hur väl verksamheten smälter in i och är integrerad med närområdet.