Så bedömer vi lokaler

Så bedömer vi lokaler i verksamheter som bedrivs enligt 9 § 10

 

Till samtliga tillståndsansökningar krävs att man bifogar ritningar över de lokaler som verksamheten ska vara inrymd i.

 

Bedömning av lokalen ingår som en del av tillståndsprövningen. Vid bedömning av lokalen tar vi ställning till om lokalen är ändamålsenlig för den verksamhet som ska bedrivas där samt hur tillgänglig lokalen är för personer med olika funktionsnedsättningar.  Den som ska bedriva verksamheten behöver ha tillgång till lokalen, det vill säga att det ska finnas ett giltigt hyresavtal eller en köpehandling. Ofta kommer vi, som en del av utredningsarbetet, ut och tittar på den aktuella lokalen. Lokalen behöver då vara så pass färdigställd att IVO kan bedöma om den är ändamålsenlig.

 

I våra bedömningar utgår vi från gällande lagar, förordningar och andra föreskrifter. Vi får stöd för hur vi ska göra våra bedömningar genom domstolspraxis, framför allt från Högsta Förvaltningsdomstolen. Vi hämtar även vägledning från Boverkets byggregler.

 

I en daglig verksamhet separat utrymme där man kan värma och äta medhavd mat, vilrum och tillräckligt antal toaletter i förhållande till antalet brukare i verksamheten. Om arbetet är svettdrivande ska det finnas tillgång till dusch.

 

I den dagliga verksamheten ska det finnas utrymme där den enskilde kan samtala ostört med personal, till exempel vid upprättande och uppföljning av genomförandeplanen.

 

I den dagliga verksamheten ska det finnas ett avskilt utrymme där personalen kan föra dokumentation gällande insatsens genomförande, så att sekretess inte bryts.