Så bedömer vi bemanning

Så bedömer vi bemanning i verksamheter som bedrivs enligt 9 § 7 LSS

 

De mål och syften som beskrivs för alla insatser enligt LSS innebär att varje verksamhet ska främja full delaktighet och jämlika levnadsvillkor. Målet för verksamheterna ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov, utformas så att de är lättillgängliga och stärker den enskildes förmåga till ett självständigt liv.

 

I LSS-verksamheter ska det finnas en grundbemanning, som möjliggör att god service och omvårdnad alltid kan ges, oavsett vilka personer som finns i verksamheten för tillfället.

 

Personaltätheten ska vara tillräcklig för att kunna erbjuda ett individuellt anpassat stöd, service och omsorg som utgår från den enskildes behov, önskemål, förmågor, vilja och känslor.

 

Redan från start ska personaltätheten vara tillfredsställande och möjliggöra att god service och omvårdnad kan ges.

 

IVO tar hänsyn till följande faktorer vid bedömning av personaltäthet:

 

Målgruppen

Vilken eller vilka personkretsar enligt LSS.

Hela personkretsen eller delar av den.

Till vilken åldersgrupp vänder sig verksamheten.

 

Verksamhetens innehåll

Vilken insats enligt LSS ska erbjudas och hur ska verksamheten utformas.

 

Verksamhetens omfattning

Det maximala antalet personer som ska delta i verksamheten.