Så bedömer vi föreståndare

Så bedömer vi föreståndare i verksamheter som bedrivs enligt 9 § 7 LSS

 

Vid vår bedömning om en person har lämplig utbildning och erfarenhet för att vara föreståndare utgår vi från verksamhetens inriktning och vilken målgrupp den riktar sig till. Detta innebär att vi gör en individuell bedömning vid varje ansökan. På grund av sin tjänsteställning har föreståndaren inflytande över verksamheten och behöver därför ha kunskaper om vilka krav LSS och andra föreskrifter ställer. Föreståndaren skall ha den utbildning och erfarenhet som kan krävas för varje specifik uppgift.


Verksamheterna kan vända sig till olika personkretsar inom LSS och därmed personer med olika funktionsnedsättningar. Verksamheterna kan rikta sig till spridda åldersgrupper eller snäva åldersspann och variera från att omfatta några få till många personer. Alla dessa faktorer tar IVO hänsyn till vid bedömningen. Vi tar även hänsyn till nya utbildningar och att utbildningar ändras över tid.

 

I våra bedömningar utgår vi från gällande lag, förordning och eventuella föreskrifter. Genom förarbeten som propositioner, statliga utredningar och utskottsbetänkanden framgår vad som är syftet med lagstiftningen. Vi får även stöd för bedömningar genom domar från förvaltningsdomstolarna.

  

Föreståndaren för en korttidstillsyn skall ha tillräcklig kompetens och erfarenhet för att leda verksamheten med god kvalitet och därmed kunna tillförsäkra de enskilda ett gott stöd och en god service och omvårdnad.