Verksamhetsansvarig

Så bedömer vi verksamhetsansvarig i verksamheter enligt 9 § 2 LSS

 

Vid vår bedömning av en verksamhetsansvarig för personlig assistans utgår vi från verksamhetens inriktning och vilken målgrupp den riktar sig till. Detta innebär att vi gör en individuell bedömning vid varje ansökan. Den som är verksamhetsansvarig ska vara ansvarig för att verksamheten bedrivs med god kvalitet. På grund av sin tjänsteställning har den verksamhetsansvariga inflytande över verksamheten. Därför behöver den verksamhetsansvariga ha tillräcklig kunskap och erfarenhet samt ha kunskaper om vilka krav som ställs i LSS och andra föreskrifter inom socialtjänstens område som gäller för verksamheten. 

 

Verksamheterna kan vända sig till olika personkretsar inom LSS och därmed personer med olika funktionsnedsättningar och olika grader av autonomi. Insatsen kan rikta sig till barn och/eller vuxna med olika krav på förhållningssätt och bemötande. Alla dessa faktorer tar IVO hänsyn till vid bedömningen.

 

Omständigheter som har betydelse för bedömningen av den verksamhetsansvarige är bl.a. kompetens, utbildning och erfarenhet av betydelse för verksamheten och kunskaper om de krav som ställs på verksamheten enligt gällande föreskrifter.

 

I våra bedömningar utgår vi från gällande lag och rättsläge/praxis. Genom förarbeten som propositioner, betänkanden från statliga utredningar och utskottsbetänkanden framgår vad som är syftet med lagstiftningen. Även domar från Högsta förvaltningsdomstolen styr våra bedömningar. Viss vägledning kan också hämtas i domar från förvaltningsrätt eller kammarrätt.