Jag vill starta en helt ny verksamhet


Du får inte starta verksamheten förrän du fått tillstånd från IVO. 

Gör din ansökan via ivo.se från och med den 1 januari 2019, för de nya tillståndsplikterna; 

  • Hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL)
  • Ledsagarservice enligt LSS
  • Biträde av kontaktperson enligt LSS
  • Avlösarservice i hemmet enligt LSS

 

Du kommer att få betala en avgift på 30 000 kr för att göra ansökan. Avgiften är inte momsbelagd.

Läs svar på frågor som kom in under de webbinarier vi sände hösten 2018.

 

Tillståndet kommer inte att vara geografiskt begränsat

För vissa verksamheter, som bedrivs i lokal eller på annat sätt har en tydlig geografisk begränsning, gäller att varje verksamhetsenhet behöver ha ett tillstånd. Det beror bland annat på att lokalerna är en del av förutsättningarna för verksamheten och tillståndet.

 

För hemtjänsten, personlig assistans och övriga tre tillkommande LSS-verksamhetstyper gäller att tillståndet (och avgifter knutna till det) kommer att gälla för den juridiska personen, inte specifika utförarenheter. Det innebär att varje företag endast kommer att behöva ett hemtjänsttillstånd, ett tillstånd för personlig assistans och så vidare, och att detta tillstånd kommer att kunna användas för att bedriva flera hemtjänst- eller assistansverksamheter i den juridiska personen. 

 

Vilka krav kommer IVO ställa på föreståndare?

För verksamheter med HVB, stödboende, äldreboenden, öppenvård, särskilda boenden och konsulentstödsverksamheter (enligt SoL), samt för dagliga verksamheter, korttidsverksamheter och bostäder med särskild service för barn eller vuxna (enligt LSS) finns särskilda krav i lag, förordning eller föreskrift på föreståndarens kompetens eller lämplighet. Av det skälet ingår föreståndarens kompetens/lämplighet i bedömningen av tillståndet.

 

När det gäller verksamheter med hemtjänst enligt SoL, samt verksamheter som bedriver personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice eller biträde av kontaktperson enligt LSS finns inte sådana föreskrifter, utan för dessa verksamheter finns ett generellt krav på att personalen ska ha den kompetens som behövs för uppdraget. Föreståndarens och verksamhetsansvarigs roll och kompetens är viktig. IVO kommer dock inte i tillståndsprövningen bedöma kompetensen eller lämpligheten hos föreståndaren/verksamhetsansvarig specifikt. Men IVO kommer i sin tillsyn att följa upp att personalen inklusive närmast ansvariga chef har den kompetens som krävs för uppdraget.