Så här kan du förbereda dig för att ansöka

Så här förbereder du dig för att ansöka om tillstånd för hemtjänst, ledsagarservice, avlösarservice i hemmet och biträde av kontaktperson.

För dig som redan idag bedriver en verksamhet – viktigt att du gör ansökan senast den 1 mars 2019

Du som redan bedriver en verksamhet som blir tillståndspliktig från och med den 1 januari 2019 måste ansöka om tillstånd hos IVO senast den 1 mars 2019. Då omfattas du av de så kallade övergångsbestämmelser som innebär att du får fortsätta att bedriva verksamheten medan IVO handlägger din ansökan. 

Om du får ett avslag på din ansökan får du fortsätta att bedriva verksamheten fram till dess att ärendet inte längre går att överklaga. 

Om du inte har ansökt senast den 1 mars 2019 omfattas du inte av övergångsbestämmelserna och har då inte rätt att bedriva verksamheten medan vi handlägger din ansökan. 

Du som vill ansöka och använda vår e-tjänst

Du kan ansöka i vår e-tjänst. För att använda e-tjänsten måste du i god tid vara anmäld till IVO:s företrädarregister. Här anmäler du dig till företrädarregistret. 

 

E-tjänsten gör det möjligt för dig att skicka in hela din ansökan elektroniskt.

 

Du som vill ansöka och använda pappersblanketterna

IVO:s blanketter hittar du här.

Eftersom hemtjänst, ledsagarservice, avlösarservice i hemmet och biträde av kontaktperson inte blev  tillståndspliktiga förrän den 1 januari 2019 finns ingen lag att pröva ansökningarna mot. Skulle en ansökan om att bedriva hemtjänst, ledsagarservice, avlösarservice i hemmet eller biträde av kontaktperson ha inkommit innan den 1 januari 2019 kommer IVO att avvisa den.

 

Det här kommer IVO fråga efter i sin prövning av ansökan enligt de nya tillståndspliktiga verksamheterna

Den nya lagstiftning som träder i kraft vid årsskiftet innebär nya krav på ett bolags ägare och ledning. Det innebär bl.a. att IVO kommer att begära in uppgift/underlag (t.ex. utbildnings- och arbetsintyg) om vilken insikt som finns hos de personer som företräder bolaget. Lagstiftningen innebär vidare att den som ansöker om tillstånd ska visa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Det innebär att du bör vara beredd att komma in med handlingar som visar de ekonomiska förhållandena i bolaget och hur ni avser att finansiera verksamheten.

 

Du som ska ansöka om att bedriva hemtjänstverksamhet kommer dessutom behöva ange följande:

 • Vad ansökan avser
 • uppgifter om bolaget 
 • verksamhetens namn och adress
 • föreståndare för verksamheten
 • vilken utbildning och erfarenhet som kommer att efterfrågas hos personalen
 • det högsta antalet brukare ni ska kunna ha i verksamheten

 

 

Du som ska ansöka om att bedriva ledsagarservice, biträde av kontaktperson eller avlösarservice i hemmet kommer dessutom behöva ange följande:

 • vad ansökan avser
 • uppgifter om bolaget
 • verksamhetens namn och adress
 • ansvarig för verksamheten
 • vilken utbildning och erfarenhet som kommer att efterfrågas hos personalen och hur personalens kompetensutveckling ska säkerställas
 • uppgift om verksamhetens innehåll, exempelvis vilken personkrets verksamheten vänder sig till. 
 • en redogörelse för hur verksamheten ska bedrivas, t.ex. hur verksamhetens organisation ser ut
 • hur verksamheten ska arbeta med den enskildes rätt till inflytande

 

Du kan också förbereda bolagsformalia 

För både SoL och LSS-verksamheter gäller att du till ansökan ska bifoga följande uppgifter om den juridiska personen:

 • bolagsordning, stadgar eller stiftelseförordnande, 
 • handling som visar vem som är behörig företrädare, 
 • handling som visar vem som är verkställande direktör och annan person som har ett bestämmande inflytande över verksamheten, 
 • handling som visar vem som är styrelseledamot eller styrelsesuppleant, 
 • handling som visar samtliga bolagsmän, om sökanden är ett kommanditbolag eller annat handelsbolag,
 • handling som visar personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten, och
 • årsredovisning, årsbokslut eller motsvarande sammanställning av den juridiska personens räkenskaper samt verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för de närmast föregående räkenskapsåren, om verksamhet tidigare har bedrivits i den juridiska personen. 

 

Läs på om de regler som gäller för den verksamhet som du vill bedriva: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/okade-tillstandskrav-och-sarskilda-regler-for_H503158

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19931090-om-stod-och-service-till_sfs-1993-1090

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstforordning-2001937_sfs-2001-937