Frågor & svar nya tillståndsplikter

Här har vi samlat vanliga frågor och svar gällande de nya tillståndsplikterna för konsulentstödda verksamheter och entreprenader som började gälla den 15 april 2017.

Verksamheter som ger konsulentstöd till familje- och jourhem som tar emot barn.

 

Från och med när gäller tillståndsplikten för konsulentstöd till familje- och jourhem som tar emot barn?
- Den nya tillståndsplikten gäller från och med den 15 april 2017.


Gäller tillståndsplikten för konsulentstöd till familje- och jourhem som endast tar emot vuxna?
- Nej, den nya tillståndsplikten gäller endast för verksamheter som ger konsulentstöd till familje- och/eller jourhem som vänder sig till barn.


Hur ansöker jag om tillstånd?
- Du ansöker på våra blanketter, som du hittar här >>>. Tillståndsplikten gäller från den 15 april 2017. 

 

Hur handskas IVO med ansökningar som kommer in till myndigheten innan den 15 april?
- IVO tar emot och registrerar alla ansökningar som kommer in. Samtliga ärenden som kommer in före den 15 april, kommer att hanteras som inkomna den 15 april. Någon möjlighet att bevilja "förtur" finns inte. 


Vad är det som har blivit tillståndspliktigt, är det de enskilda familje- och jourhemmen?
- Det är verksamheter som ger stöd till familje- och jourhem som har blivit tillståndspliktiga. De enskilda familjehemmen kommer inte att behöva tillstånd av IVO för att vara familje- eller jourhem.

 

Är en verksamhet som endast ger stöd till familje- och jourhem tillståndspliktig?
- Nej, det är verksamheter som föreslår tilltänkta familje- och/eller jourhem (för barn) för nämnden och ger stöd och handledning till familje- och/eller jourhem som är tillståndspliktiga.


Vad krävs för att få tillstånd att bedriva verksamhet med konsulentstöd till familje- och jourhem?
- Se vår ansökningsblankett, som du hittar här >>>


Finns det övergångsbestämmelser?
- Ja. Övergångsbestämmelserna innebär att ett bolag (stiftelser/föreningar etc.) som vid ikraftträdandet av lagen, den 15 april 2017, redan bedriver verksamhet som ger konsulentstöd till familje- och jourhem, får fortsätta att bedriva sin verksamhet efter ikraftträdandet. Förutsättningen är att ansökan om tillstånd kommer in till IVO senast den 1 april 2018. Sådan verksamhet får dock bedrivas, utan tillstånd, längst till dess att IVO har fattat slutligt beslut i tillståndsärendet.

 

Går det att byta juridisk person (t ex från en enskild firma till ett bolag) i samband med ansökan om tillstånd för verksamheter som ger konsulentstöd till familje- och jourhem?
- Ja, men då betraktas det som en nystartad verksamhet och då gäller inte övergångsbestämmelserna. Övergångsbestämmelserna gäller endast den person, juridisk eller fysisk, som idag bedriver verksamhet som ger konsulentstöd till familje- och jourhem.


I och med införandet av tillståndsplikt för konsulentstöd till familje- och jourhem, tar IVO nu över ansvaret från kommunerna?
- Nej, kommunernas socialnämnder har samma ansvar som tidigare. IVO:s prövning gäller endast om bolag kan få tillstånd att bedriva sådan verksamhet. Det är sedan kommunen som tecknar avtal med bolaget och som har ansvar för att utreda familje- och jourhemmen. Socialnämnden beslutar också om placering av barn i ett familje- eller jourhem.

 

Om man i sin verksamhet även har behandlings- eller stödinsatser som riktar sig till barnen får man då även tillstånd för dessa behandlingsinsatser i samband med att man söker tillstånd för konsultentstödd verksamhet?
- Nej, tillståndet gäller endast stödet till familje- och/eller jourhemmen. Behandlings- eller stödinsatser enligt SoL kan omfattas av tillståndsplikt för så kallad öppenvård. Ett sådant tillstånd måste då sökas separat. Eller om behandlingen utförs av legitimerad personal ska verksamheten anmälas till IVO:s vårdgivarregister.

 

SoL entreprenader

 

Från och med när gäller tillståndsplikten för entreprenader inom SoL?
- Den nya tillståndsplikten gäller från och med den 15 april 2017.

 

Kommer det finnas övergångsbestämmelser?
- Ja. Övergångsbestämmelserna innebär att ett bolag som vid ikraftträdandet av lagen, den 15 april 2017, har slutit avtal enligt socialtjänstlagen med en kommun om att bedriva verksamhet i form av hem för vård eller boende, stödboende, vissa boendeformer för äldre eller funktionshindrade, hem för viss annan heldygnsvård eller hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet ska få fortsätta att bedriva sin verksamhet efter ikraftträdandet under förutsättning att ansökan om tillstånd kommer in till IVO senast den 1 april 2018. Sådan verksamhet får dock bedrivas utan tillstånd längst till dess att IVO har fattat slutligt beslut i tillståndsärendet.

 

Från och med när kan man ansöka om tillstånd?
- Det nya är att man behöver bifoga entreprenadavtalet man har med kommunen. Du ansöker på våra blanketter, som du hittar här >>>

 

Hur handskas IVO med ansökningar som kommer in till myndigheten innan den 15 april?
- IVO tar emot och registrerar alla ansökningar som kommer in. Samtliga ärenden som kommer in före den 15 april, kommer att hanteras som inkomna den 15 april. Någon möjlighet att bevilja "förtur" finns inte. Glöm inte att skicka med entreprenadavtalet.

 

Är även hemtjänst eller boendestöd tillståndspliktigt?
- Nej, det krävs inte tillstånd från IVO för att bedriva hemtjänst eller ge boendestöd.