Till dig som ansökt om tillstånd - information mars 2017

IVO hanterar alla ansökningar i turordning. Vi uppdaterar löpande vår hemsida med information kring inkommande ärenden och månad för påbörjad handläggning.

På grund av hög belastning har många som sökt om att starta tillståndspliktig verksamhet fått vänta länge. Vi beklagar detta och arbetar aktivt på att korta handläggningstiderna.

 

IVO kontaktar dig

IVO hanterar alla ansökningar i turordning. Vid behov av t ex kompletteringar kontaktar en handläggare dig när vi påbörjar utredningen av din ansökan. Vi har fram till dess inte möjlighet att kommentera ditt specifika ärende. 

 

Kontrollera att du har skickat in alla uppgifter

Många ansökningar är inte kompletta. Om ni vet med er att er ansökan inte är komplett, komplettera gärna redan nu. En komplett ansökan med alla uppgifter och alla bilagor underlättar handläggningen. Läs mer på under tillstånd och register om vad en tillståndsansökan ska innehålla.

 

Vill du återta din ansökan?

Om du inte längre vill ansöka om att bedriva tillståndspliktig verksamhet så behöver du återta din ansökan. Detta gör du genom att skriftligen meddela IVO antingen via brev eller e-post. Ange ärendets diarienummer och namnet på verksamheten det gäller.

 

Vill du byta inriktning på din verksamhet?

Om du vill byta inriktning på verksamheten du sökt tillstånd för, behöver du komma in med en ny ansökan. Detta gäller om du t ex har ansökt om att ta emot ensamkommande barn i ett HVB och vill ändra till att ta emot barn och unga som är i behov av behandling. Samma sak gäller om du har ansökt om att bedriva HVB men istället exempelvis vill bedriva stödboende, öppen verksamhet, äldreboende eller verksamhet enligt LSS.

Anledningen till detta är att IVO, vid tillståndsprövningen, behöver olika information om verksamheterna. Det nya ärendet kommer att handläggas i turordning. Meddela också IVO att det ursprungliga ärendet ska återtas om du inte avser att bedriva den sökta verksamheten.

 

IVO beklagar den uppkomna situationen och vi gör allt vi kan för att påskynda handläggningen. Vi ber om förståelse för att vi inte har möjlighet att kommentera enskilda ärenden, förrän handläggare utses.


Ämne