Så här handlägger vi

Här beskriver vi de steg vi har handläggningen när en ny ansökan kommit in till oss.

En ansökan kommer in

Det första som händer när vi får in en ansökan är att registrera den. Det innebär att vi gör ett ärende av den och den får ett ärendenummer – diarienummer.


Vi granskar ansökans formalia

Vi gör direkt en bedömning av om ansökan behöver kompletteras med bolagsformalia eller annan grundläggande information. I så fall hör vi av oss till dig och ber dig komplettera informationen. En ansökan behöver vara komplett för att vi ska kunna fortsätta handlägga den och göra en bedömning om vi ska bevilja tillstånd eller inte.


”Vad händer om jag inte kompletterar min ansökan?”
Vi avvisar då din ansökan, det vill säga att vi avslutar ärendet och kan inte bevilja tillstånd.

 

Läs mer om vad du behöver tänka på när du gör en ansökan. 

Vi gör en lämplighetsprövning

Här granskar vi om det företag och de personer som företräder företaget är lämpliga. Vi tittar bland annat på eventuella skulder, skatteinbetalningar, årsredovisningar och brottsregister. Vi kan också titta på vad vi har sett i vår tillsyn, ifall företaget eller företrädarna bedriver någon annan verksamhet, och andra förutsättningar som är nödvändiga för att verksamheten ska kunna bedrivas seriöst och med god kvalitet.


”Vad händer om företaget inte bedöms vara lämpligt?”

Då avslår vi ansökan. Om vi grundar vårt beslut på uppgifter som vi hämtat från andra får du/företaget alltid en möjlighet att bemöta dem innan beslutet fattas.

Läs mer om vår lämplighetsprövning.

 

Vi bedömer verksamhetens planerade innehåll

När vi bedömer den planerade verksamheten väger vi ihop de uppgifter som du har lämnat i ansökan om bland annat lokaler, målgrupp, metoder och personal. Vi gör alltså en sammanvägd bedömning av helheten. Av den anledningen kan en viss lokal vara ändamålsenlig för en verksamhet men inte i en annan

 

I detta skede kan du få en fråga om att komplettera eller förtydliga någon del av det du angivit i ansökan. Har du redan besvarat alla frågor i ansökan och skickat in alla begärda bilagor kan vi ofta gå direkt till beslut och behöver inte kontakta dig.

”Vad händer om jag inte kompletterar min ansökan?”
Vi kommer förmodligen att avslå din ansökan. Vi frågar enbart om sådana uppgifter som vi behöver för att kunna bedöma om verksamheten har förutsättningar att uppfylla kraven på god kvalitet. 


Vi fattar ett beslut

I det här läget kan vi komma fram till att bevilja tillstånd eller att inte bevilja, det vill säga vi avslår då ansökan.

 

Om vi beviljar tillstånd

Om vi har bedömt företaget som lämpligt kan vi nu komma fram till att verksamheten också verkar ha förutsättningar att bedrivas med god kvalitet och säkerhet. Vi beviljar då ansökan, fattar ett tillståndsbeslut och utfärdar ett så kallat tillståndsbevis som du får.

 

Dina skyldigheter när du har ett tillstånd

Tillståndet från IVO är inte det enda som behövs för att du ska kunna bedriva verksamheten. Läs mer om vad du bland annat behöver tänka på. 

 

Ansök om större ändringar i din verksamhet

Om du vill göra en större ändring av din verksamhet behöver du också ansöka om det. Det handlar om byte av lokaler, byte av föreståndare eller verksamhetsansvarig, ändringar i målgruppen eller ändring av antal brukare eller klienter. 

 

Om vi avslår ansökan (inte beviljar tillstånd)

Vi kan också komma fram till motsatsen, att verksamheten alltså inte kan få tillstånd. Om vi vid en sammanvägd bedömning ser att företaget som sökt tillstånd inte är lämpligt, eller att den planerade verksamheten inte kommer att kunna ge brukare eller klienter insatser som har god kvalitet och är säkra, kommer vi att avslå ansökan.

 

Du kan överklaga IVO:s avslagsbeslut. Information om hur du går tillväga får du tillsammans med avslagsbeslutet.