Register på IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förvaltar en rad register för att kunna analysera och följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

IVO förvaltar idag nio register. De största är Vårdgivarregistret och Omsorgsregistret. Tidigare kunde du som t.ex. behövde anmäla nya verksamheter eller ändringar inom befintliga verksamheter gå in i en extern version av våra register direkt på webben. Nu har vi stängt den externa versionen för att arbeta med den tekniska strukturen och därigenom sträva mot en högre kvalitet i våra register. 

Nu gäller följande rutiner:  

Inga ändringar för dig som driver tillståndspliktig verksamhet

Ansökan om tillstånd och ändring i tillståndspliktiga verksamheter fortsätter som vanligt. Här kan du läsa om hur man söker tillstånd.  

 

Om du vill anmäla nya verksamheter eller ändringar inom befintliga verksamheter

Anmälan för verksamheter inom hälso- och sjukvård eller offentligt driven verksamhet enligt Sol och LSS


Om du söker information som finns i våra register gäller sedvanliga regler om utlämnande enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 

Om du söker information om verksamheter inom blod, vävnad, donation och transplantation, så finns det här:

Blodverksamheter >

Donations- och transplantationsverksamheter >

Vävnadsinrättningar >

 

 

Offentliga uppgifter

Informationen i IVO:s register över verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst är offentlig. 

 

IVO förvaltar fler register, men de är inte publika. På webbplatsen finns information om hur anmälan till dessa går till.

 

Begära registerutdrag

Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (2016/679) – även kallad GDPR – har du som enskild person rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas hos IVO och i så fall få tillgång till personuppgifterna.

IVO kommer att förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior får IVO ta ut en avgift på grundval av de administrativa kostnaderna.

Om begäran görs i elektronisk form och du inte förekommer i IVO:s register kommer svaret att tillhandahållas i ett elektroniskt format.

Du kan endast begära utdrag om dig själv. Du har även rätt att få oriktiga uppgifter korrigerade eller raderade* och begära begränsning av behandlingen. Detta framgår av artikel 16-18 i dataskyddsförordningen.

För att beställa ett registerutdrag kan du använda blanketten Förfrågan om registerutdrag (pdf, nytt fönster).

Skicka in din begäran till:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

eller

registrator.vss@ivo.se med ”Registerutdrag” som rubrik.

Registerutdraget skickas sedan i brev till din folkbokföringsadress.

*Radering gäller inte uppgifter i allmänna handlingar, om behandlingen är nödvändig för arkivändamål och radering skulle försvåra eller omöjliggöra arkivering. Du har därför inte rätt att få personuppgifter i allmänna handlingar raderade.