Allmänt om tillstånd enligt SoL och LSS

Här har vi samlat generell information gällande tillstånd enligt SoL och LSS. Det kan handla om lämplighetsprövning, tillfälligt byte av lokaler, föreståndar- eller ägarbyte.

Hem för vård eller boende (HVB), bostad med särskild service för funktionshindrade och personlig assistans är några av de verksamheter inom socialtjänst som kräver tillstånd från IVO när de drivs i enskild regi. Detta gäller även verksamheter som bedrivs genom entreprenadavtal. Kommuner och landsting behöver inte tillstånd, men är skyldiga att anmäla verksamheten till IVO:s register.


Tillståndsprövning

Genom tillståndsprövningen görs en bedömning om verksamheten har förutsättningar att bedrivas med god kvalitet och säkerhet innan tillstånd utfärdas. I en verksamhet är kompetensen hos personalen och den som ansvarar för verksamheten mycket viktig. Det är en del som vi bedömer vid tillståndsprövningen. Här hittar du anvisningar till våra blanketter.


Att bedriva en tillståndspliktig verksamhet utan tillstånd är olagligt och kan leda till åtal.

 

IVO hämtar inte in synpunkter från grannar eller andra innan vi fattar beslut om tillstånd, eftersom dessa inte är parter i ett tillståndsärende hos IVO. 

 

Ändring av befintligt tillstånd

Om du vill ändra i verksamheten, exempelvis byta föreståndare, lokal eller platsantal, måste du ansöka om det. Att byta tillståndshavare, det vill säga att flytta verksamheten från ett bolag till ett annat (eller från enskild firma till bolag), är inte en ändring utan kräver ett helt nytt tillstånd. Det finns en särskild blankett för ändring av föreståndare/verksamhetsansvarig.

Om du vill ansöka om att ändra verksamheten ska du använda samma blankett som vid nyansökan. Det finns en särskild ruta i ansökan, där du ska ange vad ändringen gäller. Sedan behöver du bara besvara de frågor som rör själva ändringen. Om verksamheten läggs ner eller upphör, har du en skyldighet att omedelbart anmäla det till IVO.

Anmälningsskyldighet för offentligt driven verksamhet

Kommuner som ska bedriva verksamheten i egen regi behöver inte söka tillstånd men ska anmäla verksamheten till IVO innan den startas. Även ändringar ska anmälas.

 

Anmäl offentligt driven verksamhet >

 

Verksamheter som bedrivs genom entreprenadavtal med kommunen behöver tillstånd från IVO innan de kan startas.