Verksamhetsansvarig, vilka bestämmelser gäller?

Vid vår bedömning om en person är lämplig att vara verksamhetsansvarig utgår vi från om personen har tillräcklig kunskap och kompetens och enligt de lagkrav som verksamheten lyder under.

I våra bedömningar utgår vi från gällande lag. Genom förarbeten som propositioner, statliga utredningar och utskottsbetänkanden framgår vad som är syftet med lagstiftningen. Vi får även stöd för bedömningar genom domar från förvaltningsdomstolarna.

  • I 6 § första stycket LSS anges att verksamheten enligt denna lag ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
  • I 6 § andra stycket LSS anges att det för verksamheten enligt denna lag ska det finnas den personal som behövs för att kunna ge ett gott stöd och god service och omvårdnad.
  • Enligt 23 § andra stycket LSS får tillstånd att bedriva verksamhet beviljas endast till den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt visar sig lämplig att bedriva sådan verksamhet.
  • Enligt prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9, s. 215 menas med omständigheterna i övrigt exempelvis om det inom verksamheten finns tillräcklig kunskap och erfarenhet för att bedriva verksamhet, särskilt när det gäller personlig assistans, och om det finns kunskaper om vilka krav LSS och andra föreskrifter ställer. På s. 216 framgår att personer med inflytande på grund av tjänsteställning ska omfattas av denna bedömning.
  • I prop. 2012/13:1 utgiftsområde 9, s. 256 (författningskommentaren till 23 § andra stycket LSS) framgår att omständigheter i övrigt som har betydelse för lämplighetsprövningen är bl.a. kompetens, utbildning och erfarenhet av betydelse för verksamheten och kunskaper om de krav som ställs på verksamheten enligt gällande föreskrifter.