Bedömning av föreståndare enligt LSS (ej personlig assistans)

Vid vår bedömning om en person har lämplig utbildning och erfarenhet för att vara föreståndare utgår vi från verksamhetens inriktning och vilken målgrupp den riktar sig till. Detta innebär att vi gör en individuell bedömning vid varje ansökan.

Verksamheterna kan vända sig till olika personkretsar inom LSS och därmed personer med olika funktionsnedsättningar. Verksamheterna kan rikta sig till spridda åldersgrupper eller snäva åldersspann och variera från att omfatta några få till många personer. Alla dessa faktorer tar IVO hänsyn till vid bedömningen. Vi tar även hänsyn till nya utbildningar och att utbildningar ändras över tid.


Gällande bestämmelser

I våra bedömningar utgår vi från gällande lag, förordning och eventuella föreskrifter. Genom förarbeten som propositioner, statliga utredningar och utskottsbetänkanden framgår vad som är syftet med lagstiftningen. Vi får även stöd för bedömningar genom domar från förvaltningsdomstolarna.

 

Allmänt

 • Enligt 5 § LSS är målet med lagstiftningen är att personer som tillhör personkretsen får möjlighet att leva som andra.
 • I 6 § LSS anges att verksamheten ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För verksamheten enligt denna lag ska det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges.
 • I 7 § LSS regleras att den enskilde genom insatserna ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.
 • Enligt 23 § LSS får tillstånd att bedriva verksamhet beviljas endast den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt visar sig lämplig att bedriva sådan verksamhet.
 • Av 3 § förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade framgår att det ska finnas en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten samt den personal som i övrigt behövs för en ändamålsenlig verksamhet.

Enligt prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9, s. 215 menas med omständigheterna i övrigt exempelvis om det inom verksamheten finns tillräcklig kunskap och erfarenhet för att bedriva verksamhet och om det finns kunskaper om vilka krav LSS och andra föreskrifter ställer. På s. 216 framgår att personer med inflytande på grund av tjänsteställning ska omfattas av denna bedömning.Bostad med särskild service för vuxna

När det gäller begreppet lämplig utbildning för bostad med särskild service för vuxna finns Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2002:9) om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I 5 § föreskrivs att den som förestår verksamheten i en gruppbostad för vuxna ska ha relevant högskoleutbildning.


Enligt samma bestämmelse ska föreståndaren ha den kompetens, kunskap och erfarenhet som krävs för att bland annat kunna ansvara för och säkerställa att:

 • arbetet organiseras så att den enskilde får god omvårdnad och därmed goda levnadsvillkor,
 • omvårdnaden kännetecknas av en god etik och ett värdigt bemötande,
 • omvårdnaden för varje boende planeras, dokumenteras och följs upp,
 • kommunens eventuella övriga krav på, eller riktlinjer för vad som ska dokumenteras följs,
 • rutiner finns för att hantera synpunkter och klagomål,
 • personalens behov av handledning tillgodoses,
 • personalen har den kunskap som behövs för en ändamålsenlig verksamhet,
 • personalens behov av kompetensutveckling bevakas och stöds,
 • personal rekryteras och introduceras,
 • verksamheten planeras, utvecklas och utvärderas,
 • verksamhetens resultat förmedlas till överordnade och politiker, och
 • verksamheten utvecklas i takt med ändrad lagstiftning och nya forskningsresultat.


Av allmänna råd framgår att en föreståndare för en bostad med särskild service för vuxna som inte är en gruppbostad bör samma utbildningskrav gälla.

 

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

När det gäller lämplig utbildning för bostad med särskild service för barn och ungdomar finns vägledning att hämta i bland annat Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:6) om bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. I 17 § föreskrivs att den som förestår verksamheten ska ha en högskoleutbildning som är relevant för uppdraget. Personen ska dessutom ha erfarenhet av liknande verksamhet och ha tillräcklig kunskap och kompetens för att leda den.