Bedömning av föreståndare enligt Socialtjänstlagen

IVO gör en individuell bedömning vid varje ansökan och tar hänsyn till föreståndarens sammantagna kompetens. Det är viktigt att du redovisar alla utbildningar och erfarenheter som är relevanta för uppdraget och kan styrka dem med intyg eller betyg.

Vid bedömningen av om en person har lämplig utbildning och erfarenhet för att vara föreståndare utgår vi från verksamhetens inriktning och vilken målgrupp den riktar sig till.

Verksamheten kan vända sig till människor med skiftande behov, t.ex. personer med demenssjukdom, missbruks- och beroendeproblematik eller barn och ungdomar som har särskilda behov. Gemensamt för målgrupperna är att de har behov som faller inom socialtjänstens ansvarsområde.


Gällande bestämmelser

I IVO:s bedömningar utgår vi från gällande lag, förordning och eventuella föreskrifter. Genom förarbeten som propositioner, statliga utredningar och utskottsbetänkanden framgår vad som är syftet med lagstiftningen. Vi får även stöd för bedömningar genom domar från förvaltningsdomstolarna, samt genom de vägledande beslut som myndigheten själv fattar. Följande gäller för bedömning av föreståndare enligt SoL, mer information finns längst ner på sidan.

  • Tillstånd ges med stöd av 7 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
  • Enligt 7 kap. 2 § SoL får tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt SoL endast beviljas om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet.
  • I 3 kap. 3 § andra stycket SoL framgår att ”för utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet”.
  • I 3 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001:937), SoF framgår att verksamheten vid hem för vård och boende och stödboende ska bygga på förtroende för och samarbete med den enskilde och utformas så att vistelsen i hemmet upplevs som meningsfull. Den enskildes integritet ska respekteras. De insatser som görs ska anpassas till den enskildes individuella behov och förutsättningar.
  • Av 3 kap. 5 § SoF, framgår att ”Vid varje hem för vård eller boende och vid varje stödboende skall det finnas en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten”.
  • I prop. 1996/97:124 Ändring i Socialtjänstlagen, s. 146-147 framgår att kraven på kvalitet och säkerhet i institutionsvård och heldygnsomsorg för samhällets mest utsatta grupper såsom barn, ungdomar, funktionshindrade och äldre måste ställas högt om syftet med insatserna ska uppnås. Den som förestår verksamheten, d v s utövar den dagliga ledningen bör därför ha en lämplig utbildning. Till detta krävs också tidigare erfarenhet av liknande verksamhet, liksom vitsordad personlig lämplighet.
  • Av 4 kap. 4 § SoF framgår att, för sådan enskild verksamhet som enligt 13 kap. 1 § andra stycket SoL står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn, ska bestämmelserna i 3 kap. 3-5 och 8 §§ SoF gälla på motsvarande sätt.
  • När det gäller föreståndarens utbildning på hem för vård eller boende finns Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:55) om hem för vård eller boende. Där anges bland annat i 5 kap. 1 § att en föreståndare ska ha den sammantagna kompetens som behövs för att kunna leda, utveckla och följa upp verksamheten.
  • När det gäller föreståndarens utbildning vid stödboende anges det bland annat i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:56) att föreståndaren ska ha minst eftergymnasial utbildning vars innehåll är relevant för den verksamhet som bedrivs vid stödboendet.