Lämplighetsprövning - en del av tillståndsprövningen

IVO gör en lämplighetsprövning av personerna bakom den aktör, till exempel ett bolag, som ansöker om tillstånd.

Lämplighetsprövningen innebär att IVO bland annat hämtar in registerutdrag från Polismyndigheten, Kronofogden och Skatteverket. IVO prövar även tilltänkt föreståndares lämplighet. Lämplighetsprövningen skiljer sig något åt mellan LSS och SoL, men mycket av prövningen är densamma.

 

Förutsättningar att bedriva tillståndspliktig verksamhet 

Prövningen av en tillståndssökandes lämplighet är viktig för att säkerställa att de aktörer som får tillstånd har förutsättningar att bedriva tillståndspliktig verksamhet som är av god kvalitet samt uppfyller kraven i lagar, förordningar och föreskrifter.

 

Bedömning av ekonomiska förhållanden och övrig lämplighet görs utifrån tillämpliga författningar, förarbeten och praxis. Lämplighetsprövningen gäller personer med inflytande på grund av exempelvis ägande eller styrelseuppdrag.

 

Ekonomisk lämplighet

De ekonomiska förhållanden som bedöms är skötsamhet avseende t.ex. redovisningsskyldighet samt betalning av skatter och arbetsgivaravgifter. Det kan även handla om ifall företrädarna har gjort sig skyldiga till brottslighet eller om de bedrivit verksamhet med bristande kvalitet. För fysiska personer kan övriga omständigheter även avse personliga förhållanden som kan påverka lämpligheten att bedriva verksamhet, till exempel om personen gjort sig skyldig till allvarligt fel i relevant yrkesutövning.


Specifikt gällande Lämplighetsprövning inom LSS

Enligt LSS görs lämplighetsprövning av själva aktören, exempelvis ett aktiebolag, som söker tillstånd. Vidare prövas ägare och styrelse, men även andra fysiska personer som bedöms ha ett bestämmande inflytande över verksamheten, t.ex. genom tjänsteställning, omfattas.

 

När det gäller andra omständigheter än de ekonomiska kan detta exempelvis avse frågan om det inom verksamheten/bolaget finns tillräcklig kunskap och erfarenhet för att bedriva verksamhet och om det finns kunskaper om vilka krav som ställs enligt LSS och annan lagstiftning.