När en verksamhet byter ägare

Det är förbjudet att överlåta tillstånd för att bedriva privat verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Så här tolkar IVO förbudet när en verksamhet med tillståndsplikt byter ägare.

Att överta en tillståndspliktig verksamhet

Det är inte tillåtet att överlåta ett tillstånd enligt SoL eller LSS mellan två fysiska eller juridiska personer.

 

Eftersom ett bolag är en egen juridisk person, kan ett bolag inte ta över ett annat bolags tillstånd. Därför anser IVO att ett bolag som övertar en tillståndspliktig verksamhet först måste söka tillstånd för den.

Det gäller även om:

  • båda bolagen har samma ägare
  • överlåtelsen sker mellan olika bolag i samma koncern (moderbolag – dotterbolag)
  • en fysisk person som tillstånd för en viss verksamhet överför verksamheten till ett bolag som han eller hon äger.

Tänk därför alltid på att söka tillstånd för det nya bolaget i god tid.

 

När flera bolag slås samman

Ett bolag som har tillstånd för en verksamhet enligt SoL eller LSS kan slås ihop med ett eller flera andra bolag. Om det bolag som har tillstånd fortsätter att finnas efter sammanslagningen (med samma organisationsnummer) fortsätter tillståndet att gälla. Om bolaget som haft tillståndet upphör att finnas (fusioneras eller "går upp i" annat bolag) måste det nya bolaget (med annat organisationsnummer) ansöka om tillstånd om det ska fortsätta att bedriva verksamheten.

 

Vid en sammanslagning av bolag kan en tillståndspliktig verksamhet, som bedrivits med tillstånd av det bolag som upphör att finnas, fortsätta att bedrivas av det bolag som finns kvar efter sammanslagningen. Ett exempel är en sammanslagning av två bolag som båda haft tillstånd för verksamhet med personlig assistans, förutsatt att tillståndet omfattar samma personkretsar enligt 1 § LSS. Detta då tillståndet inte gäller verksamhet i en särskilt angiven lokal.

 

Tillstånd enligt SoL eller LSS upphör att gälla om det bolag som innehar tillståndet upphör.

 

Aktier i ett bolag överlåts till ny/nya ägare

När aktier i ett bolag överlåts till ny/nya ägare, gäller tillstånd enligt SoL/LSS även efter aktieöverlåtelsen, eftersom det är aktiebolaget som sådant som är innehavare av tillståndet. Ny/nya ägare behöver alltså inte ansöka om tillstånd på nytt.

 

Förändringar under handläggningstiden hos IVO

När en ansökan om tillstånd har kommit in till IVO, prövar IVO bolagets förutsättningar att bedriva den aktuella verksamheten med god kvalitet.

Om omständigheterna ändras under handläggningstiden och det istället är ett annat bolag som ska bedriva den aktuella verksamheten behöver du som redan har ansökt om tillstånd;

  • återta den ansökan som har skickats in och
  • det bolag som istället ska bedriva verksamheten behöver inkomma med en ny ansökan om tillstånd att bedriva verksamheten.

Detta gäller även om bolagen har samma ägare.

 

Om bolagets aktier överlåts till ny ägare under handläggningstiden behöver bolaget inte söka nytt tillstånd. Däremot finns en skyldighet att informera IVO om de nya omständigheterna eftersom det ingår i IVO:s tillståndsprövning att bedöma företrädarnas lämplighet.