Tillfälligt byte av lokaler

En verksamhet kan bli tvungen att tillfälligt flytta från sina ordinarie lokaler med anledning av olika oförutsedda omständigheter, såsom en vattenskada eller brand.

Om en verksamhet ska byta lokaler under en tidsperiod om sex månader eller längre, prövas de tillfälliga lokalerna av IVO. Däremot behövs ingen prövning om det tillfälliga lokalbytet understiger sex månader, om avsikten är att verksamheten därefter ska flytta tillbaka till den lokal som anges i tillståndet.


För att IVO exempelvis ska kunna utöva tillsyn över verksamheten, behöver IVO veta om verksamheten ska bedrivas i andra lokaler än vad som anges i tillståndet, även om det endast är under en kortare period. Informera därför IVO:s avdelning i den region där verksamheten bedrivs.


Även den tillfälliga lokalen ska vara ändamålsenlig för den verksamhet som ska bedrivas där och den ska vara godkänd av byggnadsnämnd. Det ska också finnas ett erforderligt brandskydd i lokalen.


Information i tillståndsbeviset vid tillfälligt byte av lokaler om sex månader eller längre 

När IVO har bifallit en ansökan om att tillfälligt, dvs. om sex månader eller längre, bedriva en verksamhet i andra lokaler, utfärdas ett nytt tillståndsbevis. I det nya tillståndsbeviset finns information om den tillfälliga lokalen och datum för den planerade perioden. Den ordinarie lokalen finns däremot kvar i beviset, som fortsätter att gälla även då verksamheten flyttar tillbaka till den ordinarie lokalen.