Avlösarservice i hemmet (LSS)

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden av en person som i annat fall vårdas av eller får stöd av närstående i hemmet. Denna verksamhet bedrivs i personens egna hem.

1 januari 2019  träder tillståndsplikten i kraft. 

 

Ansöka om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig 

 

Tänk på att:

  • stämma av mot checklistan i ansökningsblanketten att allt är med.

 

En komplett ansökan med alla uppgifter och alla bilagor underlättar handläggningen.

Gällande bestämmelser

Följande regler gäller för verksamheter med LSS-tillstånd. Mer information finns i länkarna under ”Läs i regelverket” längst ner på sidan. 

  • Verksamheten ska uppfylla krav på god kvalitet. Det innebär bl.a. att det ska finnas den personal som behövs för att insatsen ska hålla god kvalitet. 
  • Verksamhetens kvalitet ska säkras genom ett systematiskt kvalitetsarbete.
  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete reglerar hur kvalitetssystemet ska vara uppbyggt. Socialstyrelsen har gett ut en handbok för att underlätta tillämpningen. 
  • Verksamheten omfattas av bestämmelserna i lex Sarah om eventuella missförhållanden i verksamheten.
  • Verksamheten är skyldig att dokumentera de insatser som genomförs.
  • För verksamheter som vänder sig till barn finns krav på registerkontroll av personal samt regler om anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa.
  • Tillståndet är knutet till det bolag som fått tillståndet. Tillståndet gäller de uppgifter som står i beslutet och tillståndsbeviset.

Ändra ett tillstånd

Om du vill ändra i verksamheten behöver du anmäla det. Att byta huvudman, det vill säga att flytta verksamheten från ett bolag till ett annat (eller från enskild firma till bolag), är inte en ändring utan kräver ett helt nytt tillstånd.

Om verksamheten läggs ner eller upphör, ska du meddela det till IVO.