Så bedömer vi föreståndare HVB

En föreståndare på ett HVB ska ha en högskoleutbildning med ett innehåll som är relevant för den verksamhet som ska bedrivas. Föreståndaren ska också ha erfarenhet av liknande verksamhet och vara personligt lämplig för uppgiften.

 

Vilken kompetens behöver föreståndaren ha?

Föreståndarens utbildning och erfarenhet ska sammantaget ge sådan kunskap och kompetens som behövs för att kunna leda, utveckla och följa upp den aktuella verksamheten.  IVO gör en individuell bedömning vid varje ansökan utifrån lag, förordning, föreskrifter och allmänna råd på området, domstolspraxis samt de principbeslut som IVO har fattat när det gäller föreståndares kompetens. 

Det är viktigt att ni styrker de meriter som ni vill lyfta fram med betyg och/eller intyg.

Föreståndaren ska sammantaget ha tillräcklig kompetens för att bl.a. kunna ansvara för;

  • att arbetet organiseras så att den enskilde tillförsäkras boende, vård och behandling som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet,
  • att verksamheten organiseras för att främja utbildning,
  • att den enskildes behov av hälso- och sjukvård och tandvård bevakas,
  • att personal med lämplig utbildning och erfarenhet rekryteras och introduceras,
  • att personalens behov av handledning tillgodoses,
  • att personalens behov av kompetensutveckling bevakas och stöds,
  • att rutiner finns för att hantera synpunkter, klagomål och konflikter,
  • att hemmets behandlingsmetod eller metoder följs upp och utvärderas.