Så bedömer vi lokaler

Ett HVB ska ha lokaler och utrustning som behövs för att tillförsäkra den enskilde boende, vård och behandling som är av god kvalitet och som uppfyller kraven på säkerhet.

 

IVO hämtar inte in synpunkter från grannar eller andra innan vi fattar beslut om tillstånd, eftersom dessa inte är parter i ett tillståndsärende hos IVO.

 

Hur ska lokalerna i ett HVB vara utformade?

Frågor som du kan ställa dig inför att du ska välja en lokal:

 

Lokalens läge

Ligger verksamheten i närheten av annan verksamhet? Kan det påverka aktuell verksamhet negativt?

 

Boenderum

Finns det plats för säng, klädförvaring, ev. skrivbord (för personer som studerar), sittmöbel i respektive boenderum? Om inte; hur ska de enskildas olika behov tillgodoses?

Ska flera personer dela rum? Finns det i sådant fall förutsättningar för att den enskilde, trots detta, kan ha privatliv/integritet?

Om en familj ska bo i rummet – är rumsytan tillräckligt stor?

Ska tonåringar/äldre barn dela rum med föräldrarna? Finns det i sådant fall förutsättningar för att de enskilda, trots detta, kan ha privatliv/integritet?

Hur är ljusinsläppet i rummet?

Är det ståhöjd i rummet?

Är rummet ett genomgångsrum? Finns det i sådant fall förutsättningar för att de enskilda, trots detta, kan ha privatliv/integritet?

För barn och psykiskt funktionsnedsatta: hur kommer personalen att ha möjlighet att vara tillgänglig i verksamhetens lokaler för de enskilda under olika tider på dygnet?

 

Kök och gemensamhetsutrymmen

Ska personal/enskilda laga mat i verksamheten? Har lokalen förutsättningar för detta?

Om verksamheten ska ordna med mat till de enskilda på annat sätt; finns förutsättningar att ordna så att de enskilda kan koka te/kaffe eller liknande?

Är kök/matrum tillräckligt stort för att det antal personer som avses tas emot samt tjänstgörande personal kan äta samtidigt? Hur ska måltiderna i annat fall organiseras så det passar de enskildas behov?

För barn: finns det rum för samvaro och lek?

För ungdomar/vuxna: Hur ska möjligheten till samvaro för de som önskar detta organiseras?

 

Hygienutrymmen

Hur många toaletter finns i lokalen? Kommer alla inskrivna ha möjlighet att använda toaletten på morgonen innan vården/behandlingen börjar/skolan/sysselsättningen börjar?

Räcker antalet toaletter även om en toalett måste vikas för t.ex. en magsjuk person? Är duscharna i samma utrymme som toaletterna? Räcker toaletter/duschar till ändå?

Ska personalen disponera en egen toalett eller ska personalen dela toalett med de enskilda?

Finns det anledning att ha toaletter avdelade för kvinnor/män utifrån målgruppens behov?

Hur många duschar finns det i lokalen? Kommer alla inskrivna att ha möjlighet att hinna duscha på morgonen innan vården/behandlingen börjar/skolan/sysselsättningen börjar?

Är duscharna i ett låsbart utrymme där den enskilde kan duscha ensam?

Är utrymmet så stort så att den enskilde kan duscha utan att stänka ner sina kläder?

Finns tvättstuga i lokalen? Hur ska de enskilda i annat fall få sin tvätt ren?

 

Övrigt

Finns samtalsrum där den enskilde kan prata med personal och socialtjänst?

Om verksamheten ska bedriva gruppbehandling: Finns rum för gruppsamtal?

För mindre barn: finns möjlighet till utelek på tomten eller i närheten?

Finns det möjlighet för personer som, pga. en fysisk funktionsnedsättning använder en rullstol, att komma in i lokalen? Om inte; hur ska verksamheten tillgodose detta behov som kan finnas hos någon som besöker verksamheten?