Så bedömer vi bemanning

Det finns inga bestämmelser som anger den exakta bemanningen på ett korttidsboende. Det är huvudmannen för verksamheten som ansvarar för att se till att bemanningen är tillräcklig för att kunna erbjuda en säker vård av god kvalitet.

Bemanningen på korttidsboenden kan variera beroende på antalet platser, målgruppens behov och de insatser verksamheten erbjuder. Bemanningen kan också variera över tid beroende på hur många personer som samtidigt är inskrivna i verksamheten vid ett givet tillfälle och hur pass omfattande behov dessa personer har.

 

I tillståndsprövningen utgår IVO från att det finns personal i verksamheten dygnet runt alla dagar i veckan. Den bemanning som ska redovisas i en tillståndsansökan är den bemanning som är tänkt att finnas vid full beläggning. 

 

Nedan följer några punkter som kan vara en utgångspunkt för att kunna ta ställning till vilken bemanning som krävs: 

  • Målgruppens omvårdnadsbehov. Vilket behov har målgruppen av hjälp med personlig hygien, påklädning, att kunna förflytta sig, hjälp vid måltider etc.?  
  • Antalet platser i verksamheten.
  • Lokalernas utformning. Är lokalerna lätt överblickbara? Bedrivs verksamheten på flera våningsplan eller i flera olika byggnader?
  • Vilka insatser erbjuder verksamheten? Hur pass personalkrävande är insatserna?
  • Ligger verksamheten i en tätort eller på landsbygden? Kan det krävas att personalen skjutsar de boende till aktiviteter utanför korttidsboendet och/eller att personalen deltar i aktiviteter utanför korttidsboendet tillsammans med den enskilde?
  • Förekommer ensamarbete i verksamheten? Har riskanalys gjorts?