Så bedömer vi lokaler

Det finns inga detaljerade bestämmelser om hur lokaler för korttidsboende ska vara utformade.

I tillståndsprövningen gör IVO gör en allmän bedömning av om bostadsrummen/bostadslägenheterna, de allmänna utrymmena och personalutrymmena är lämpliga för den aktuella målgruppen, verksamhetens inriktning och det antal platser verksamheten har.

 

Så kallat korttidsboende avser vistelse under en begränsad tid i ett särskilt syfte, t ex avlastning för anhöriga eller återhämtning efter sjukhusvistelse.

 

Hur ska lokalerna för korttidsboende vara utformade?

 

Frågor som en huvudman kan ställa sig inför att välja en lokal:

 

Allmänt

Ligger verksamheten i närheten av annan verksamhet? Kan det påverka aktuell verksamhet negativt?

Medger lokalernas utformning och läge att den enskilde får möjlighet till en vistelse som är anpassat till hens förutsättningar och behov av stöd och hjälp?

Ger lokalernas utformning och läge möjlighet att uppfylla syftet med vistelsen för den målgrupp som tas emot?

Är lokalerna tillgängliga och anpassade för boende, personal eller andra med fysiska funktionsnedsättningar?

 

Rummen

Kommer samtliga att kunna erbjudas egna rum? Hur kommer i annat fall de enskildas behov av självbestämmande, integritet och säkerhet att tillgodoses?

Finns det plats för säng, förvaring av kläder, hygienprodukter och andra personliga tillhörigheter i respektive boenderum?

Finns tillräckligt utrymme för de hjälpmedel som kan behövas (t.ex. liftanordning, rullstol, rollator).

Hur är ljusinsläppet i rummet?

Är det ståhöjd i tillräckligt stor del av rummet?

Är rummet ett genomgångsrum? Finns det i sådant fall förutsättningar för att de enskilda, trots detta, kan ha privatliv/integritet?

 

Hygienutrymmen 

Har samtliga som vistas i verksamheten tillgång till egen toalett/dusch? Hur kommer i annat fall de enskildas behov av självbestämmande, integritet och säkerhet att tillgodoses?

Är toaletter/hygienutrymmen tillräckligt rymliga för att personer som har behov av hjälp vid t.ex. toalettbesök och dusch ska kunna få trygg och säker hjälp?

Om inte egna toaletter och hygienutrymmen kommer att erbjudas; hur många toaletter och duschar finns i lokalen? 

Räcker antalet toaletter även om en toalett måste vikas för t.ex. en magsjuk person? Är duscharna i samma utrymme som toaletterna? Räcker toaletter/duschar till ändå?

Finns det anledning att ha toaletter avdelade för kvinnor/män utifrån målgruppens behov?

Är duscharna i ett låsbart utrymme där den enskilde kan duscha ensam?

Är utrymmet så stort så att den enskilde kan duscha utan att stänka ner sina kläder?

Finns tvättstuga i lokalen? Om inte, hur ska de enskilda ges möjlighet/få hjälp att tvätta?

 

Om verksamheten har gemensamt kök och andra gemensamma utrymmen

Ska personal/enskilda laga mat tillsammans i verksamhetens gemensamma lokaler? Har lokalen förutsättningar för detta?

Om verksamheten ska ordna med mat till de enskilda på annat sätt; finns det förutsättningar för de enskilda att koka te/kaffe eller liknande?

Är kök/matrum tillräckligt stort för att det antal personer som huvudmannen avser att ta emot samt tjänstgörande personal kan äta samtidigt? Hur ska huvudmannen i annat fall organisera måltiderna så det passar de enskildas behov?

Finns det möjlighet att träna sig i matlagning eller andra dagliga sysslor för  enskilda som har behov av/önskemål om att göra det?

Om verksamheten ska ta emot personer som har barn: finns det rum för samvaro och lek?

Hur ska huvudmannen organisera möjligheten till samvaro för de som önskar detta?

Finns samtalsrum där den enskilde kan prata ostört med t.ex. personal och socialtjänst?

 

För enheter som är avsedda för personer med demenssjukdom:

 Är lokalerna anpassade till demenssjukas behov?

Tillåter antalet rum och lokalens utformning att verksamheten kan bedrivas småskaligt?

Är lokalens utformning sådan att det är möjligt för personalen att ha överblick över verksamheten under dygnets alla timmar?