Hemtjänst (SoL)

Hemtjänst beviljas av socialtjänsten och består av hjälp och stöd till en enskild person i det egna hemmet så att personen ska kunna fortsätta bo kvar hemma.

Den 1 januari 2019 träder tillståndsplikten i kraft. 

 

Hemtjänsten och hemvårdens arbete styrs av flera lagar. Hemtjänst är dock inte fullt ut definierat i lagstiftningen utan är en beteckning på en samling insatser som beviljas av socialtjänsten. Det är den enskildes behov som avgör vilka insatser den enskilde kan få inom ramen för sin hemtjänst. Det kan röra serviceinsatser som städning eller handling eller omvårdnad, till exempel personlig hygien.

 

Ansöka om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig

 

Tänk på att:

  • stämma av mot checklistan i ansökningsblanketten att allt är med.
  • ​IVO saknar möjligheten att ge förhandsbesked om tillståndsbeslut.

En komplett ansökan med alla uppgifter och alla bilagor underlättar handläggningen!

 

Gällande bestämmelser

Ändra ett tillstånd

Om du vill ändra på verksamheten, exempelvis maxantal, eller vem som ska förestå verksamheten, måste du anmäla det. Att byta huvudman, det vill säga att flytta verksamheten från t.ex. ett bolag till ett annat, är inte en ändring utan kräver ett helt nytt tillstånd.

 

Meddela att verksamhet ska upphöra

Om en tillståndspliktig verksamheten läggs ner eller upphör, ska huvudmannen meddela det till avdelningen för tillståndsprövning på IVO.