Personlig assistans (LSS)

Insatsen personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov.

Följ länken för mer information om den lämplighetsprövning IVO gör av den som söker tillstånd för att bedriva verksamhet enligt LSS, t.ex. personlig assistans. Lämplighetsprövningen omfattar den aktör, till exempel ett bolag, som söker tillstånd. Vidare prövas ägare och styrelse, men även andra fysiska personer som bedöms ha ett bestämmande inflytande över verksamheten, t.ex. genom tjänsteställning, omfattas.


Det krävs att den som söker tillstånd kan visa att man har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att bedriva verksamhet och att det finns kunskaper om vilka krav som ställs enligt LSS och annan lagstiftning.

 

Personlig assistans kan ges till personer tillhörande personkrets 1, 2 eller 3 enligt 1 § LSS.


Ansöka om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Det finns länk till blankett och anvisningar till ansökan i menyn till höger.

Tänk på att:

 • utförligt beskriva hur verksamheten ska anpassas till den enskildes behov. Detta gäller särskilt om verksamheten vänder sig till flera personkretsar
 • om verksamheten vänder sig till barn, beskriv hur det säkerställs att barnperspektivet tillgodoses.
 • ge tydliga och konkreta svar på frågorna i blanketten.
 • stämma av mot checklistan i ansökningsblanketten att allt är med.

 

En komplett ansökan med alla uppgifter och alla bilagor underlättar handläggningen!


Gällande bestämmelser

Följande bestämmelser gäller för verksamheter med LSS-tillstånd. Mer information finns i länkarna under ”Läs i regelverket” längst ner på sidan. 

 • Verksamheten ska uppfylla krav på god kvalitet. Det innebär bl.a. att det finns särskilda krav på den som bedriver verksamheten.
 • Verksamhetens kvalitet ska säkras genom ett systematiskt kvalitetsarbete.
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete reglerar hur kvalitetssystemet ska vara uppbyggt. Socialstyrelsen har gett ut en handbok för att underlätta tillämpningen.
 • Verksamheten omfattas av bestämmelserna i lex Sarah om eventuella missförhållanden i verksamheten.
 • Verksamheten är skyldig att dokumentera de insatser som genomförs.
 • För verksamheter som vänder sig till barn finns krav på registerkontroll av personal samt regler om anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa.
 • Tillståndet är knutet till det bolag som fått tillståndet. Tillståndet gäller de uppgifter som står i beslutet och tillståndsbeviset.


Ändra ett tillstånd

Om du vill ändra i verksamheten, exempelvis byta målgrupp, måste du ansöka om det. Att byta huvudman, det vill säga att flytta verksamheten från ett bolag till ett annat (eller från enskild firma till bolag), är inte en ändring utan kräver ett helt nytt tillstånd. Vill du ändra verksamhetsansvarig behöver du anmäla det till IVO. Det kostar inget.

Om du vill ansöka om att ändra verksamheten ska du använda samma blankett som vid nyansökan. Det finns en särskild ruta i ansökan, där du ska ange vad ändringen gäller. Sedan behöver du bara besvara de frågor som rör själva ändringen.

Om verksamheten läggs ner eller upphör, ska du meddela det till IVO. 

Du som själv anställer personlig assistent (anmälan)

En fysisk person som beviljats ekonomiskt stöd för personlig assistans/assistansersättning och som själv anställer sina personliga assistenter, ska anmäla detta till IVO. Detsamma gäller personer som anställer assistenter åt sitt minderåriga barn. Med fysisk person menas att du inte har ett företag (juridisk person) som arbetsgivare till assistenterna.

Anmälan görs genom att fylla i blanketten "Anmälan enskild verksamhet personlig assistans LSS", som du når via länken Blanketter i menyn till höger. 

IVO gör ingen prövning av dessa anmälningar. Därför får du inte heller någon bekräftelse eller något beslut. Det räcker med att lämna in anmälan för att anmälningsskyldigheten ska vara fullgjord.