Särskild boendeform för äldre

Särskilt boende innebär lägenheter som är anpassade för den äldre, med varierande behov av omsorg.

Nedan kan du läsa mer om särskild boendeform för äldre:

 

De boende ska få ett individuellt anpassat stöd, service och omvårdnad, för att kunna leva så självständigt och värdigt som möjligt.

Det ska finnas en föreståndare i verksamheten, som ansvarar för det dagliga arbetet och säkerställer att verksamheten håller god kvalitet och ger god omvårdnad.


Ansöka om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Det finns länk till blankett och anvisningar till ansökan i menyn till höger.

Tänk på att:

  • ge en ingående beskrivning av verksamhetens målgrupp och innehåll.
  • redogöra för vilka insatser verksamheten erbjuder den enskilde, vilka metoder som ska användas och hur metoderna praktiskt kommer att tillämpas.
  • ge tydliga och konkreta svar på frågorna i blanketten.
  • stämma av mot checklistan i ansökningsblanketten att allt är med.
  • IVO saknar möjligheten att ge förhandsbesked om tillståndsbeslut, t.ex. om lokaler eller föreståndare kan godkännas.

 

En komplett ansökan med alla uppgifter och alla bilagor underlättar handläggningen!


Gällande bestämmelser

Följande gäller för verksamheter med tillstånd för Särskild boendeform. Mer information finns i länkarna under ”Läs i regelverket” längst ner på sidan. 

  • Verksamheten ska uppfylla krav på god kvalitet och säkerhet. Det innebär bl.a. att det finns krav på att föreståndaren och övrig personal ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. 

  • Verksamhetens kvalitet ska säkras genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete reglerar hur kvalitetssystemet ska vara uppbyggt. Socialstyrelsen har gett ut en handbok för att underlätta tillämpningen.

  • Verksamheten omfattas av bestämmelserna i lex Sarah om eventuella missförhållanden i verksamheten.
  • Verksamheten är skyldig att dokumentera de insatser som genomförs.
  • Tillståndet är knutet till den juridiska eller enskilda person som beviljats tillståndet.

 

Ändra ett tillstånd

Om du vill ändra i verksamheten, exempelvis byta föreståndare, lokal eller platsantal, måste du ansöka om det. Att byta huvudman, det vill säga att flytta verksamheten från t.ex. ett bolag till ett annat, är inte en ändring utan kräver ett helt nytt tillstånd.

Om du vill ansöka om att ändra verksamheten kan du använda samma blankett som vid nyansökan. Det finns en särskild ruta i ansökan, där du ska ange vad ändringen gäller. Sedan behöver du bara besvara de frågor som rör själva ändringen. Om verksamheten läggs ner eller upphör, ska huvudmannen meddela det till IVO.