Så bedömer vi lokaler

Det finns inga detaljerade bestämmelser om hur lokaler för särskild boendeform för äldre ska vara utformade.

I tillståndsprövningen gör IVO gör en allmän bedömning av om bostadsrummen/bostadslägenheterna, de allmänna utrymmena och personalutrymmena är lämpliga för den aktuella målgruppen, verksamhetens inriktning och hur många boende verksamheten har.       

 

Boendeformen är avsedd att vara ett permanent boende och lägenheten är den äldres egen bostad.

 

Hur ska då lokalerna för särskild boendeform vara utformade?

Frågor som en huvudman kan ställa sig inför att välja en lokal:

 

Allmänt

Ger lokalernas utformning den äldre personen möjlighet att, utifrån sina individuella förutsättningar, bevara självbestämmande och integritet, ta del av samhällets gemenskap och leva ett värdigt liv?

Medger lokalernas utformning att den äldre personen får möjlighet till det stöd och den hjälp hen behöver?

Är lokalerna tillgängliga och anpassade för boende, personal eller andra med fysiska funktionsnedsättningar?

 

Lägenheterna

Finns utrymme för vila och social samvaro?

Finns utrustning för enklare matlagning?

Finns ett hygienutrymme som är tillräckligt rymligt för att en äldre person som har behov av hjälp vid t.ex. toalettbesök och dusch ska kunna få trygg och säker hjälp?

Finns möjlighet till förvaring av kläder, hygienprodukter och andra personliga tillhörigheter? 

Finns tillräckligt utrymme för de hjälpmedel som kan behövas (t.ex. liftanordning, rullstol, rollator).

Finns tvättmaskin i lägenheterna?  Om inte, hur ska de enskilda ges möjlighet att tvätta/ få hjälp med tvätt?

 

Gemensamhetsutrymmen

Är de gemensamma utrymmena tillräcklig stora för att rymma boende och tjänstgörande personal vid måltider och social samvaro?

Om lägenheterna inte har fullvärdiga kök; hur ges de äldre möjlighet till mer omfattande matlagning än det som kan ske i lägenheten?

 

För enheter som är avsedda för personer med demenssjukdom:

Är lokalerna anpassade till demenssjukas behov?

Tillåter antalet lägenheter och lokalens utformning att verksamheten kan bedrivas småskaligt?

Är lokalens utformning sådan att det är möjligt för personalen att överblicka verksamheten under dygnets alla timmar?