Mer om lämplighetsprövningen

För den privata aktör som vill få och behålla ett tillstånd från IVO för en SoL- eller LSS-verksamhet gäller regler om lämplighet.

IVO gör en bedömning av om aktörens företrädare har tillräcklig insikt i de lagar och övriga föreskrifter som gäller för verksamheten, om de är lämpliga i övrigt att driva verksamheten och huruvida verksamheten har ekonomiska förutsättningar.

IVO kan i denna prövning komma att beakta uppgifter från andra myndigheter eller kommuner.

Vilka granskas av IVO?

Aktörens företrädare är direkta och indirekta ägare av aktören (eller ett moderbolag), styrelseledamöter och suppleanter, bolagsmän i olika slags handelsbolag eller styrelsen i föreningar av olika slag. En företrädare kan också vara extern firmatecknare och VD. Genom de bolagsformalia som ska bifogas ansökan får IVO uppgifter om vilka som har dessa poster i kretsen för ägare och ledning för aktören.

Andra personer med bestämmande inflytande över verksamheten ska också vara lämpliga

Det kan finnas personer som har ett inflytande som kan liknas vid det som ägare och ledning har, utan att dessa personer har en formell ställning i organisationen. Detta kommer IVO att bedöma från fall till fall.

Alla dessa personer ska vara lämpliga och gemensamt leva upp till kraven på insikt.

Föreståndare eller verksamhetsansvarig ingår inte i den krets som ska ha insikt

Föreståndare och verksamhetsansvariga i verksamheter räknas inte som en företrädare eller som sådan person som har ett bestämmande inflytande över verksamheten.

Observera att det dock kan finnas andra lagkrav på föreståndarens kompetens som verksamheten behöver leva upp till. Huruvida det finns sådana lagkrav beror på vilken verksamhet det gäller.

Vad granskas av IVO?

IVO granskar om aktörens företrädare sammantaget har tillräcklig insikt, är lämpliga i övrigt samt om företaget har ekonomiska förutsättningar.

Insikt

Det finns ingen uttömmande definition i lagen av begreppet insikt. Det finns bara definierat i förarbeten, som går att läsa genom att klicka på länkarna längst ner på den här sidan. Genom IVO:s beslut och domar växer det fram en praxis inom området.

Företrädarna ska tillsammans ha tillräcklig insikt

När det gäller insikt är det ägare och ledning som tillsammans ska ha tillräcklig insikt. Det är den sammantagna insikten i ägare och ledning för aktören – personernas gemensamma "kunskapsbank" – som IVO bedömer. Varje enskild person behöver alltså inte ha kunskap inom alla områden.

Företrädarna kan bli kallade till intervju av IVO

Ägare och ledning i den aktör som ansöker om tillstånd kan bli kallade till intervju med IVO under utredningen.

Insikt genom erfarenhet eller utbildning

Den insikt som IVO ska bedöma kan företrädarna ha skaffat sig genom erfarenhet eller utbildning. Det finns inte krav på specifika utbildningar. Däremot anger lagen några områden som företrädarna ska ha insikt om, och dessa områden listar vi här nedan. Den angivna insikten ska styrkas med hjälp av till exempel tjänsteintyg, kursintyg eller examensbevis.

 • Kunskap om de regler som finns för den verksamhet som aktören vill bedriva
  Insikt handlar om att företrädarna ska ha kunskap om de lagar och övriga föreskrifter som gäller för den verksamhet som aktören vill bedriva.
 • Kunskap om arbetsrätt och regler för arbetsmiljö
  Företrädarna ska också ha kunskap om bland annat arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga regler.
 • Kunskap om ekonomiska regelverk
  Företrädarna ska ha kunskaper om de ekonomiska regelverk som styr associationsformen (typen av organisation eller företag). Exempel på det är årsredovisningslagen (1995:1554) och aktiebolagslagen (2005:551).

  Observera att detta inte är samma sak som att aktören ska ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Läs mer om detta under rubriken ”Ekonomiska förutsättningar” nedan.

Lämplighet i övrigt

IVO bedömer om företrädarna även i övrigt är lämpliga. Det kan handla om att företrädarna tidigare har bedrivit verksamhet med bristande kvalitet eller om en företrädare i form av en fysisk person har gjort sig skyldig till allvarligt fel i relevant yrkesutövning.

IVO beaktar också viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna (till exempel inbetalning av skatt), laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse. Av denna anledning hämtar IVO in uppgifter från Polisens belastningsregister, Kronofogden, Skatteverket och Bolagsverket.

Ekonomiska förutsättningar

Aktören ska ha ekonomiska förutsättningar att fortlöpande bedriva sin verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för den. Ekonomiska förutsättningar innebär kortfattat att aktören och verkssamheten ska kunna bära sina kostnader och inte riskera att behöva stänga verksamheten.

IVO granskar de årsredovisningar som ska komma in med ansökan och kan komma att begära in ytterligare årsredovisningar eller andra underlag. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för en sammantagen bedömning.

I de fall den aktör som ansöker om tillstånd nyligen har startat ska den som gör ansökan skicka in en resultatbudget för ett år och en likviditetsbudget per månad för ett år, med bifogat underlag som visar vad de grundar sig på.

Mer om insikt i förarbeten till reglerna om ägar- och ledningsprövning

Så här skriver regeringen i propositionen 2017/18:158, Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden:

"Bedömningen av om kravet på insikt är uppfyllt ska ske samlat för hela den berörda kretsen, dvs. kravet ska i ett aktiebolag vara uppfyllt av styrelsen, den verkställande direktören och ägarna sammantaget. I ett handelsbolag ska kraven uppfyllas av bolagsmännen och eventuella kommanditdelägare gemensamt. I en ekonomisk eller ideell förening ska kraven vanligtvis uppfyllas av styrelsen. Det krävs alltså inte att samtliga personer i den berörda kretsen har kunskapen, utan endast att den sökande kan visa att kunskapen finns representerad inom kretsen."

Finansutskottets betänkande (2017/18: FiU43) "Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden".