Om du får avslag på din ansökan

En verksamhet som har fått avslag får inte starta, och är den pågående vid tidpunkten för avslaget är den olovlig. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du överklaga det. Informationen om hur du överklagar får du tillsammans med vårt beslut.

Hur får kommunen i fråga reda på att ett bolag inte beviljats tillstånd att bedriva en redan pågående verksamhet?

För att uppmärksamma kommunerna på att bolaget inte beviljats tillstånd skickar IVO en kopia på beslutet om avslag till den kommun som är huvudman för verksamheten.

Jag har fått avslag på min ansökan om tillstånd för en pågående verksamhet - jag beviljades alltså inte tillstånd för den verksamhet jag redan bedriver. Hur lång tid får jag på mig att avveckla min verksamhet?

Svaret på den här frågan beror på olika saker. Ett snabbt svar skulle kunna vara att din verksamhet är olovlig om du inte har beviljats tillstånd av oss. En olovlig verksamhet ska avvecklas, men det finns inga regler för hur snabbt en avveckling ska gå till. IVO:s tillsyn och/eller placerande kommun kan komma att ta kontakt med dig ifråga om plan för en avveckling av verksamheten.

IVO:s beslut är möjliga att överklaga – men bestämmelserna skiljer sig åt för olika verksamheter

Alla våra beslut är möjliga att överklaga. Om du bedriver en verksamhet som nyligen har blivit tillståndspliktig (som alltså behöver tillstånd för att få bedrivas) är det avgörande att du har ansökt inom den tidsperiod som gäller för att du ska omfattas av övergångsbestämmelser. Dessa övergångsbestämmelser låter dig fortsätta bedriva verksamheten i väntan på att vi handlägger din ansökan.

En förutsättning för att du ska kunna överklaga vårt beslut är alltså att du i så fall alltså har ansökt inom den angivna tidsram som gäller för att du ska omfattas.

Anledningen till att det är olika beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver är att övergångsbestämmelserna är formulerade på olika sätt.

Om du bedriver en så kallad konsulentverksamhet eller en verksamhet på entreprenad och fått avslag på din ansökan bör du, om vill fortsätta bedriva verksamheten, begära att domstolen förordnar interimistiskt att verksamheten får bedrivas vidare i väntan på att domstolen slutligt ska avgöra målet.

Om du bedriver en av de verksamheter som från den 1 januari 2019 behöver tillstånd (hemtjänstverksamhet eller verksamhet som avser ledsagarservice, biträde av kontaktperson eller avlösarservice i hemmet) räcker det att du överklagar beslutet för att få bedriva verksamheten vidare i väntan på slutligt avgörande. Detta gäller alltså under förutsättning du har ansökt hos IVO senast den 1 mars 2019 så att du att omfattas av övergångsbestämmelserna.

Omfattas du inte av övergångsbestämmelser?

Då bedriver du en olovlig verksamhet. Att bedriva tillståndspliktig verksamhet utan tillstånd är ett brott. Om du är osäker på hur du ska agera bör du ta en kontakt med IVO:s tillsyn.