Ändringar i ett tillstånd

Vilka ändringar ska jag ansöka om?

Alla ändringar behöver du inte ansöka om. Vissa ändringar behöver du bara anmäla (kostnadsfritt) till IVO. Om dina ändringar är så omfattande att vi bedömer att det är fråga om en ny verksamhet kommer vi dock att betrakta din ansökan som en helt ny ansökan. Det medför då också en avgift för en nyansökan (30 000 kr).

Här svarar vi på vilka ändringar som du behöver ansöka om (medför avgift) och vilka som ska anmälas (kostnadsfritt).

Om du vill göra flera ändringar

Du kan ansöka om flera förändringar för samma verksamhet i samma ändringsansökan och betalar då bara en ansökningsavgift (21 000 kr).

Ändringar i flera verksamheter innebär flera ansökningsblanketter (en för varje verksamhet). Det innebär också flera avgifter, en för varje ansökan.

Tillfälliga föreståndare och lokaler

Vid ordinarie föreståndares frånvaro

När ordinarie föreståndare ska vara tjänstledig, föräldraledig eller liknande ska verksamheten ansöka om en vikarie. IVO prövar den vikarierande föreståndarens kompetens, dvs. utbildning och erfarenhet, på samma sätt som när en ny föreståndare ska godkännas. Vikariens namn och datum för vikariatet förs in i tillståndsbeviset. Den ordinarie föreståndarens namn står kvar i tillståndsbeviset.

Däremot behövs ingen prövning för tid som är normal semester, kortare sjukskrivningar eller vikariat som understiger 6 månader. 

Byte av lokaler vid särskilda (tillfälliga) omständigheter

En verksamhet kan bli tvungen att tillfälligt (kortare tid än sex månader) flytta från sina ordinarie lokaler med anledning av till exempel reparationer eller oförutsedda omständigheter, såsom en vattenskada eller brand. Den tillfälliga lokalen ska vara ändamålsenlig för den verksamhet som ska bedrivas där, vara godkänd av byggnadsnämnden och ha det nödvändiga brandskyddet.

Anmäl de tillfälliga adressuppgifterna till IVO

För att IVO bland annat ska kunna utöva tillsyn över verksamheten, behöver IVO veta om verksamheten ska bedrivas i andra lokaler än vad som anges i tillståndet, även om det endast är under en kortare period. Informera därför IVO:s avdelning i den region där verksamheten bedrivs.

Ändring av ägandet och övertagande av en verksamhet som har tillstånd

Det är förbjudet att överlåta tillstånd för att bedriva privat verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Tillståndet är knutet till ett unikt organisationsnummer

Informationen nedan gäller alla de olika typer av organisationer som kan inneha ett tillstånd, till exempel stiftelser, föreningar och olika typer av företag som aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor. Tillståndet är knutet till ett organisationsnummer som är unikt för varje organisation. I enskilda firmor är det personnummer som är organisationsnummer.

När behöver en tillståndsinnehavare ansöka om ett nytt tillstånd?

En organisation som har tillstånd enligt SoL eller LSS kan slås ihop med, eller överlåtas till, annan organisation som saknar tillstånd. Om den organisation som har tillstånd fortsätter att finnas efter sammanslagningen (med samma organisationsnummer) fortsätter tillståndet att gälla. I annat fall måste den organisation som ska driva den tillståndspliktiga verksamheten ansöka om nytt tillstånd.

Organisationer ska anmäla ändringar i ägare och ledning

När en organisation gör ändringar i kretsen för ägare och ledning ska denna ändring anmälas till IVO, se blankett här.

Om ett aktiebolag överlåter aktier till en ny ägare

När ett bolags aktier säljs eller överlåts till en ny ägare innebär det att det tillstånd som bolaget hade före överlåtelsen gäller även efter aktieöverlåtelsen. Den nya ägaren behöver alltså inte ansöka om nytt tillstånd. Däremot ska ändringen i bolagets ägare och ledning anmälas till IVO enligt blanketten ovan.

Om du vill lägga ner din verksamhet och om entreprenader

Om tillståndet och verksamheten ska upphöra helt ska anmälan skickas till avdelningen för tillståndsprövning:

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelningen för tillståndsprövning
Box 45183
104 30 Stockholm
E-post: registrator.tillstand@ivo.se

Vid entreprenad upphör tillståndet att gälla när avtalstiden går ut. Om verksamheten läggs ned innan dess ska detta anmälas till IVO, varefter myndigheten fattar ett beslut om att tillståndet ska upphöra. Sista datum för ett tillstånd framgår av beslutet om att bevilja tillstånd och av tillståndsbeviset.

Om ett entreprenadavtal behöver förlängas under en kortare övergångsperiod, exempelvis för att en upphandling inte avslutats i tid eller på grund av en pågående process i domstol, kan IVO efter en ny ansökan fatta beslut om nytt tillstånd. IVO beviljar nytt tillstånd under förutsättning att verksamheten bedöms fortsatt bedrivas med god kvalitet. Om förlängningen avser en period om maximalt sex månader kan IVO dessutom i de flesta fall fatta ett sådant beslut med en kortare handläggningstid än normalt. IVO prövar inte om förlängningsavtalet tillkommit i enlighet med kraven i konkurrenslagstiftningen.

Hur gör jag om jag tillfälligt vill lägga ner min verksamhet?

Om en verksamhet tillfälligt ska upphöra, får den som har tillståndet inte överlåta det till någon annan. Den som bedriver verksamheten måste anmäla att verksamheten läggs ner till den regionala tillsynsavdelning där verksamheten bedrivs.

Ange ärendets diarienummer och namnet på verksamheten det gäller.

Anmälan om upphörande skrivs under av behörig person.