Krav på kompetens hos föreståndare

Kompetensen hos personalen är mycket viktig. En verksamhets föreståndare ansvarar för det dagliga arbetet och säkerställer att verksamheten ger en god vård. Kraven på kompetens skiljer sig dock åt.

Beroende på typ av verksamhet skiljer sig kraven på föreståndarens kompetens åt. Kraven på föreståndaren framgår av den lag, förordning eller föreskrift där bestämmelserna för själva verksamheten finns. Om det finns specifika krav på föreståndaren ingår detta som en del i IVO:s bedömning av ansökan.

Läs mer om vad som gäller under respektive verksamhetstyp.

För verksamheter med HVB, stödboende, äldreboenden, öppenvård, och särskilda boenden (enligt SoL), samt för dagliga verksamheter, korttidsverksamheter och bostäder med särskild service för barn eller vuxna (enligt LSS) finns olika, särskilda, krav i lag, förordning eller föreskrift på föreståndarens kompetens. IVO prövar därför den tilltänkta föreståndarens kompetens i förhållande till varje enskild verksamhet och dess innehåll, storlek och målgrupp.

För följande verksamhetstyper prövar inte IVO föreståndarens kompetens:

  • personlig assistans enligt LSS
  • hemtjänst enligt SoL
  • konsulentstödsverksamheter enligt SoL
  • ledsagarservice, avlösarservice eller biträde av kontaktperson enligt LSS

För verksamhetstyperna i listan ovan räcker det därför att anmäla till IVO vem som är tänkt att förestå verksamheten.

Observera att det dock finns ett generellt krav på att personalen, inklusive föreståndare och verksamhetsansvarig, ska ha den kompetens som behövs för uppdraget. IVO kan i sin tillsyn komma att följa upp att personalen har den kompetens som krävs.