Behöver du anmäla eller ansöka om tillstånd eller ändring?

I tabellen längre ner på den här sidan hittar du svar på om din verksamhet behöver tillstånd eller inte, och vilka ändringar du behöver ansöka om. Vissa ändringar räcker det med att anmäla.

Ansökan om att starta en verksamhet eller att göra en förändring i ett tillstånd ska göras innan förändringen sker.

 

Ändringar du behöver ansöka om medför en avgift

De ändringar som ändrar något i ditt tillstånd behöver du ansöka om, och de medför då en avgift. Du kan ansöka om flera förändringar i samma ändringsansökan och betalar då bara en ansökningsavgift. Om dina ändringar är så omfattande att vi bedömer att det är fråga om en ny verksamhet kommer vi dock att betrakta din ansökan som en helt ny ansökan. Det medför en då också avgift för en nyansökan. Ansökan om att starta en verksamhet eller att göra en förändring i ett tillstånd ska göras innan förändring. 

 

Ändringar som behöver anmälas medför ingen avgift

Du ser i tabellen nedan vilka ändringar som det räcker med att anmäla till IVO. Anmälningen ska göras i samband med förändringen. Anmälan om ändringar i kretsen av ägare och ledning ska göras senast en månad efter att förändringen skett.

 

Tillfälligt byte av föreståndare eller lokal

Byte av föreståndare eller lokaler för en kortare tid ska anmälas till din regionala tillsynsavdelning. Med kortare tid menas till exempel vikarierande föreståndare vid kortare tjänstledigheter eller lokalbyte till följd av renovering.

 

Är din verksamhet tillståndspliktig?

I tabellen nedan ser du också om din verksamhet är tillståndspliktig eller om det räcker med att anmäla verksamheten (den är då endast anmälningspliktig). 

Observera: även om verksamheten inte har tillstånds- eller anmälningsplikt finns det krav på kvalitet och lagar att följa.  

 

Från den 1 januari 2019 är följande verksamheter tillståndspliktiga:

 • Hemtjänst (SoL)
 • Avlösarservice i hemmet (LSS)
 • Biträde av kontaktpersoner (LSS)
 • Ledsagarservice (LSS)

Kontakta IVO:s upplysningstjänst för tillståndsfrågor

Om du inte hittar det svar du behöver är du välkommen att kontakta IVO:s upplysningstjänst för tillståndsfrågor på telefon 010-788 50 00.

 

Typ av ärende Nyansökan 30 000 kr Ändringsansökan 21 000 kr Anmälan (kostnadsfri) Länk till e-tjänst eller blankett
Ansökan om att starta en verksamhet enligt SoL eller LSS      

e-tjänst

Blankett

Ansökan om att bedriva en verksamhet på entreprenad enligt SoL och LSS      

e-tjänst

Blankett

Ansökan om att bedriva en befintlig verksamhet men i ett nytt företag, dvs. som en annan juridisk person      

e-tjänst

Blankett

Ansökan om att byta verksamhetsinriktning, alltså att bedriva andra insatser än de som tillståndet gäller. Till exempel byte från SoL-verksamhet till LSS-verksamhet eller från HVB till stödboende      

e-tjänst

Blankett

Byta föreståndare i följande verksamheter enligt LSS:
 • Bostad med särskild service för barn och unga enligt 9 § 8 LSS
 • Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS
 • Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § 7 LSS
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS
     

e-tjänst

Blankett

Byta föreståndare i följande verksamheter enligt SoL:
 • Bostad med särskild service enligt 7 kap. 1 § 2 SoL
 • Hem för viss annan heldygnsvård (”korttidsboende) enligt 7 kap. 1 § 3 SoL
 • Hem för vård eller boende (HVB) enligt 7 kap. 1 § 1 SoL
 • Stödboende enligt 7 kap. 1 § 1 SoL
 • Särskild boendeform för äldre enligt 7 kap. 1 § 2 SoL
 • Öppenvård och dagverksamhet enligt 7 kap. 1 § 4 SoL
     

e-tjänst

Blankett

Byta lokaler i verksamheter där lokaler ingår i tillståndsbeviset      

e-tjänst

Blankett

Ändring av den målgrupp som tillståndet gäller      

e-tjänst

Blankett

Utökning av antalet platser i följande verksamheter enligt LSS:
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § 7 LSS
 • Bostad med särskild service för barn och unga enligt 9 § 8 LSS
 • Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS
 • Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS
     

e-tjänst

Blankett

Utökning av antalet platser i följande verksamheter enligt SoL:
 • Hem för vård eller boende (HVB) enligt 7 kap. 1 § 1 SoL
 • Stödboende enligt 7 kap. 1 § 1 SoL 
 • Bostad med särskild service enligt 7 kap. 1 § 2 SoL 
 • Särskild boendeform för äldre enligt 7 kap. 1 § 2 SoL
 • Hem för viss annan heldygnsvård (”korttidsboende) enligt 7 kap. 1 § 3 SoL 
 • Öppenvård och dagverksamhet enligt 7 kap. 1 § 4 SoL
 • Verksamhet som ger konsulentstöd enligt 7 kap. 1 § 5 SoL
     

e-tjänst

Blankett

Ändring av det maximala antalet brukare i hemtjänstverksamhet      

För denna ändring finns det ingen specifik blankett. Du gör anmälan i ett vanligt brev och skickar till:

Inspektionen för vård och omsorg

Avdelningen för tillståndsprövning 

Box 45183

104 30 Stockholm

Anmäla att verksamheten har upphört eller ska upphöra      

Finns ingen specifik blankett. Du gör anmälan i ett vanligt brev och skickar till:

Inspektionen för vård och omsorg

Avdelningen för tillståndsprövning 

Box 45183

104 30 Stockholm

Byte av verksamhetsansvarig i någon av följande verksamheter enligt LSS:
 • personlig assistans enligt 9 § 2 LSS
 • ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS
 • biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS
 • avlösarservice enligt 9 § 5 LSS
     

Finns ingen specifik blankett. Du gör anmälan i ett vanligt brev och skickar till:

Inspektionen för vård och omsorg

Avdelningen för tillståndsprövning 

Box 45183

104 30 Stockholm

Byte av föreståndare i någon av följande verksamheter enligt SoL:
 • hemtjänstverksamhet enligt 7 kap. 1 § 6 SoL
 • verksamhet som ger konsulentstöd enligt 7 kap. 1 § 5 SoL

 

     

Finns ingen specifik blankett. Du gör anmälan i ett vanligt brev och skickar till:

Inspektionen för vård och omsorg

Avdelningen för tillståndsprövning 

Box 45183

104 30 Stockholm

Ändringar i kretsen för ägare och ledning, till exempel styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, VD eller ägare      

Blankett

Anmälan om att bedriva verksamhet i kommunal regi (sådan verksamhet som i privat regi är tillståndspliktig)      

 

Blankett SoL

Blankett LSS

Anmälan om att assistansberättigad anlitar sina egna assistenter       Blankett