Jag arbetar inom en kommun

Verksamheter i kommunal regi behöver inte söka tillstånd, de ska enbart anmälas till IVO. Däremot behöver alla kommuner veta att fler bolag inom omsorg måste ha tillstånd från 1 januari 2019.

Verksamheter i kommunens egen regi behöver inte söka tillstånd

Precis som tidigare gäller att kommuner ska anmäla till IVO att de bedriver sådan verksamhet som är tillståndspliktig. Denna anmälan är kostnadsfri:

 

Kommunala aktiebolag ska söka tillstånd

Kommunala aktiebolag behöver precis som privata bolag ansöka om tillstånd och betala avgiften för ansökan. Kommunala bolag använder också samma formulär eller blanketter. 

 

Kommunen behöver känna till att fler verksamheter behöver tillstånd 

Som kommun behöver ni veta att fler bolag inom omsorg måste ha tillstånd från 1 januari 2019. Ett bolag som idag redan bedriver bland annat hemtjänst får fortsätta att göra det under tiden som IVO handlägger bolagets ansökan. En förutsättning för det är dock att bolagets ansökan har kommit in till IVO senast den 1 mars 2019.

  

Behöver kommunen kontrollera att privata bolag inom andra SoL-och LSS-verksamheter har giltiga tillstånd? 

Ja, det är viktigt att kommunen bara sluter avtal med verksamheter som har tillstånd, eller som har ansökt om tillstånd om företaget omfattas av de så kallade övergångsbestämmelserna. Bestämmelserna gäller för de verksamheter som blev tillståndspliktiga den 1 januari 2019 och innebär att företaget får fortsätta bedriva redan pågående verksamhet medan IVO utreder ansökan. 

 

Hur ska vi på kommunen veta vilka verksamheter som har tillstånd? 

Som kommun behöver ni själva kontrollera om de utförare ni vill anlita har tillstånd eller inte. Det kan ni göra genom att utförarna visar sina tillstånd. Om verksamheten omfattas av de så kallade övergångsbestämmelserna (som låter nya tillståndsplikter fortsätta bedriva sin verksamhet medan vi utreder deras ansökan) kan de visa er ett bekräftelsebrev från oss med diarienummer. Ni kan också ställa frågan till oss via registerfragor@ivo.se

 

Behöver underleverantör tillstånd, då vi tar in en av kommunen godkänd leverantör under semestermånaderna?

Ja, om denna leverantör bedriver en verksamhet som klassificeras som en tillståndspliktig verksamhet.

 

Kan en kommun avslå en utförare trots att den har fått ett tillstånd från IVO?

Reglerna för att få tillstånd är inte desamma som reglerna för att ingå i LOV eller vara upphandlade av en kommun. Kommunen kan ställa andra krav. Av det skälet finns inte heller något automatiskt samband mellan tillstånd från IVO och avtal med kommun. Däremot gäller att ett företag måste ha ett tillstånd från IVO för att alls komma ifråga för att få bedriva (tillståndspliktig) verksamhet i någon kommun.

 

Vad händer om en utförare inte blir godkänd och kommunen ska ta över verksamheten?

I sådana fall behöver verksamheten och kommunen föra en dialog om avveckling. Det finns inga särskilda regler för detta, utan det viktiga är att man avvecklar sin verksamhet på ett ordnat sätt och utifrån ett brukarperspektiv, så att inte den enskildes insats äventyras.

 

 

Hur fungerar det om en kommun köper tjänst av en annan kommun? Behöver uppdragsgivaren se till att utförande kommunen har anmält sin verksamhet till IVO?

Den som bedriver verksamhet kan visa att den har anmält sin verksamhet, eller så kan den som köper tjänster kontrollera att anmälan finns.

 

Hur får kommunen besked om det finns ett företag som får sitt tillstånd återkallat?

Det beror på vilken typ av verksamhet det rör sig om. Om det handlar om en verksamhet där kommunen har placerat brukare så informerar IVO kommunen om att verksamhetens tillstånd upphört, eftersom brukarna då behöver placeras i en ny verksamhet. Rör det sig om LOV-avtalade verksamheter, där IVO inte har information om vilka avtal som finns osv, behöver vi hitta andra sätt för kommuner och IVO att ge och få information. Det arbetet pågår men är inte färdigt.

 

Ska kommunen anmäla byte av föreståndare i verksamheter i egen regi?

Det finns ingen lagstadgad skyldighet att anmäla ändringar i offentligt drivna verksamheter i omsorgsregistret. Däremot vill vi uppmuntra till att göra det med tanke på tillsynen, som behöver korrekt information, och att det allmänt är bra med hög kvalitet i registren.