Jag har fått avslag på min ansökan


En verksamhet som har fått avslag får inte starta, och är den pågående vid tidpunkten för avslaget är den olovlig. Läs mer i frågan nedan om avslag för en pågående verksamhet. 

 

Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du överklaga det. Informationen om hur du gör det skickas till dig tillsammans med beslutet.

Svaret på den här frågan beror på olika saker. Ett snabbt svar skulle kunna vara att din verksamhet är olovlig om du inte har beviljats tillstånd av oss. En olovlig verksamhet ska avvecklas, men det finns inga regler för hur snabbt en avveckling ska gå till. IVO:s tillsyn och/eller placerande kommun kan komma att ta kontakt med dig ifråga om plan för en avveckling av verksamheten. 

 

IVO:s beslut är möjliga att överklaga – men bestämmelserna skiljer sig åt för olika verksamheter

Alla våra beslut är möjliga att överklaga.

Om du bedriver en verksamhet som nyligen har blivit tillståndspliktig (som alltså behöver tillstånd för att få bedrivas) är det avgörande att du har ansökt inom den tidsperiod som gäller för att du ska omfattas av övergångsbestämmelser. Dessa övergångsbestämmelser låter dig fortsätta bedriva verksamheten i väntan på att vi handlägger din ansökan. 

En förutsättning för att du ska kunna överklaga vårt beslut är alltså att du i så fall alltså har ansökt inom den angivna tidsram som gäller för att du ska omfattas. 

 

Anledningen till att det är olika beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver är att övergångsbestämmelserna är formulerade på olika sätt. 

 

Om du bedriver en s.k. konsulentverksamhet eller en verksamhet på entreprenad och fått avslag på din ansökan bör du, om vill fortsätta bedriva verksamheten, begära att domstolen förordnar interimistiskt att verksamheten får bedrivas vidare i väntan på att domstolen slutligt ska avgöra målet. 

 

Om du bedriver en av de verksamheter som från den 1 januari 2019 behöver tillstånd (hemtjänstverksamhet eller verksamhet som avser ledsagarservice, biträde av kontaktperson eller avlösarservice i hemmet) räcker det att du överklagar beslutet för att få bedriva verksamheten vidare i väntan på slutligt avgörande. Detta gäller alltså under förutsättning du har ansökt hos IVO senast den 1 mars 2019 så att du att omfattas av övergångsbestämmelserna. Du kan läsa mer om dessa bestämmelser under rubriken med samma namn nästan längst ner i socialtjänstlagen respektive LSS:

 

Socialtjänstlagen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453 

 

LSS https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387

 

Omfattas du inte av övergångsbestämmelser?

Då bedriver du en olovlig verksamhet. Att bedriva tillståndspliktig verksamhet utan tillstånd är ett brott. Om du är osäker på hur du ska agera bör du ta en kontakt med IVO:s tillsyn.

 

Vad gäller om IVO avslår en ansökan om tillstånd att bedriva en verksamhet på entreprenad?

Det framgår av övergångsbestämmelserna att en verksamhet – under förutsättning att aktören bakom verksamheten senast den 1 april 2018 givit in ansökan om att få bedriva verksamheten – får bedrivas utan tillstånd till dess att tillståndsmyndigheten har fattat slutligt beslut i tillståndsärendet. Med slutligt beslut avses ett beslut varigenom myndigheten skiljer sig från ärendet och alltså för sin del avslutar ärendets handläggning. Det sker således vid expediering av beslutet. 

För det fall en aktör anser att IVO:s bedömning är felaktig kan denne överklaga beslutet och i förvaltningsrätten begära att beslutet inhiberas, det vill säga inte ska gälla under tiden tills domstolen prövat överklagandet. I annat fall måste denne upphöra att bedriva verksamheten då det rör sig om en tillståndspliktig verksamhet som bedrivs utan tillstånd. Att bedriva tillståndspliktig verksamhet utan tillstånd är sanktionerat med böter, enligt 16 kap. 6 § SoL.

 

För att uppmärksamma kommunerna på att bolaget inte beviljats tillstånd skickar IVO en kopia på beslutet om avslag till den kommun som är huvudman för verksamheten.