Jag har gjort en ansökan om tillstånd


När ansökan har kommit in till IVO registreras den och du får en bekräftelse på att din ansökan har kommit in. Bekräftelsen innehåller det ärendenummer som ärendet fått och information om hur du betalar avgiften för ansökan. När du har fått denna bekräftelse kan du också vara säker på att din ansökan har kommit in till oss. Normalt tar det ungefär en vecka att få en bekräftelse på att ansökan kommit in, men om vi får in väldigt många ansökningar under kort tid kan det dröja längre, upp till en månad.

Om ansökan är ofullständig och behöver kompletteras kommer en handläggare att kontakta den person som har angetts som kontaktperson för ansökan.

Denna kontaktperson kan komma att bli kontaktad av olika handläggare på IVO, beroende på vilken fas i handläggingen som ärendet befinner sig i. 

 

Ja, genom att se till så att din ansökan är så komplett som möjligt. Vår handläggning går som snabbast om vi inte behöver be dig att komplettera någon uppgift.

Nej, vi kan inte ge förhandsbesked om till exempel lokaler eller föreståndare. Det beror på att dessa punkter är delar i beslutet och ska ingå i en sammantagen bedömning av kvaliteten i verksamheten. En lokal som är godkänd för ett syfte är inte per automatik godkänd det för ett annat syfte. Detsamma gäller en tilltänkt föreståndare. 

Nej. Du måste ha ett tillståndsbevis innan du börjar bedriva en tillståndspliktig verksamhet.

 

Läs mer: Behöver jag ansöka om tillstånd? 

När en ansökan om tillstånd har kommit in till IVO, prövar IVO bolagets förutsättningar att bedriva den aktuella verksamheten med god kvalitet. Om du redan har ansökt om tillstånd och omständigheterna ändras under handläggningstiden så att det istället är ett annat bolag som ska bedriva aktuella verksamheten behöver du:

 

  • återta den ansökan som har skickats in och
  • det bolag som istället ska bedriva verksamheten behöver skicka in med en ny ansökan om tillstånd att bedriva verksamheten.

Detta gäller även om bolagen har samma ägare.

 

Om bolagets aktier överlåts till ny ägare under tiden som IVO handlägger ansökan behöver bolaget inte göra en ny ansökan om tillstånd. Däremot finns en skyldighet att informera IVO om de nya omständigheterna eftersom det ingår i IVO:s tillståndsprövning att bedöma företrädarnas lämplighet.

 

Om du är osäker på vilka ändringar som du kan behöva anmäla till IVO är du välkommen att kontakta vår upplysningstjänst på telefon 010-788 50 00.

Om du vill återta din ansökan går det bra att meddela detta till IVO. Detta ska du göra skritligt genom ett vanligt brev eller e-post enligt kontaktuppgifterna nedan.

Om du har betalat in avgiften för ansökan, och IVO har påbörjat sin handläggning av den, får du inte tillbaka avgiften.

Ange ärendets diarienummer och namnet på verksamheten det gäller.

 

Firmatecknare eller kontaktperson för bolaget kan återta ansökan.

 

Inspektionen för vård och omsorg

Avdelningen för tillståndsprövning

Box 45183

104 30 Stockholm

 

E-post:registrator.tillstand@ivo.se

Om uppgifter i din ansökan är otydliga eller saknas kommer du att få möjlighet att komplettera ansökan. Denna komplettering kostar inget. Om du inte skickar in kompletteringarna till oss riskerar du att vi avvisar eller avslår din ansökan. Skickar du in en komplett ansökan från början så förkortas tiden det tar för IVO att handlägga din ansökan och fatta ett beslut.

 

Om vi bedömer att din ansökan skulle kunna leda till ett avslag så får du ta del av det material som ligger till grund för vår bedömning, och du får också möjlighet att lämna synpunkter på det – du får alltså lämna ett så kallat yttrande innan beslutet fattas. 

 

Det beror på vad det är för typ av ändring. Det går bra att justera till exempel en målgrupp, men om du skulle vilja bedriva en annan typ av verksamhet behöver du göra en ny ansökan. Vi gör alltid en sammantagen bedömning av de olika omständigheterna i ärendet. Om du är osäker är du välkommen att kontakta vår upplysningstjänst på telefon 010-788 50 00.