Jag har tillstånd (krav, ändringar och avveckling)


Krav för tillstånd och avveckling

Om en verksamhet ska upphöra, får den som har tillståndet inte överlåta det till någon annan. Den som bedriver verksamheten måste anmäla att verksamheten läggs ner och att man vill att tillståndet ska upphöra. Detta gör man till IVO:s tillståndsavdelning.  

 

IVO återkopplar genom att skriva ett beslut som skickas till verksamheten.

 

Ange ärendets diarienummer och namnet på verksamheten det gäller. Anmälan om upphörande skrivs under av behörig person.

 

Inspektionen för vård och omsorg

Avdelningen för tillståndsprövning

Box 45183

104 30 Stockholm

 

E-post: registrator.tillstand@ivo.se

 

Vid entreprenad så upphör tillståndet per automatik – du behöver inte göra något. 

IVO kommer att i sin tillsyn granska samtliga bolag som bedriver tillståndspliktiga verksamheter enligt de tydligare kraven:

  • Bolaget och verksamheten ska uppfylla krav och mål enligt lagar och föreskrifter
  • Bolaget och dess företrädare ska fortlöpande vara lämpliga och ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller.

 

Om det förekommer missförhållanden eller om kravet på insikt och lämplighet inte är uppfyllda i bolaget kan IVO förelägga bolaget att rätta till bristerna. Detsamma gäller om bolaget inte har anmält sådana ändringar som ska anmälas till IVO. IVO kan förena ett föreläggande med ett vite. Med vite menas ett i förväg bestämt belopp som ska betalas av den som inte följer föreläggandet.

 

Frågor om utdömande av viten prövas av förvaltningsrätt efter ansökan av IVO.

Ett tillstånd kan rent formellt inte pausas. Om din verksamhet upphör så måste du anmäla det till IVO, och din regionala tillsynsavdelning

 

Ändringar som ska anmälas eller ansökas om hos IVO

Vid en ansökan om ändring av tillstånd hos IVO, att en verksamhets föreståndare eller verksamhetsansvarig ska vara tjänstledig, föräldraledig eller liknande prövas vikarien av myndigheten.

Däremot behövs ingen prövning för tid som är normal semester, kortare sjukskrivningar eller vikariat som understiger 6 månader. En verksamhet får dock inte starta utan att en föreståndare är på plats.

 

För verksamheter enligt 7 kap. 1 § SoL och 9 § 6-10 p LSS

I regelverket ställs höga krav på den som förestår en enskild verksamhet. IVO prövar den vikarierande föreståndarens kompetens, dvs. utbildning, erfarenhet och lämplighet, på samma sätt som när en ny föreståndare ska godkännas. En lämplighetsprövning av vikarien görs också.

 

För verksamheter med personlig assistans enligt 9 § 2 p LSS

De krav på kunskaper och erfarenheter som ska finnas i en verksamhet med personlig assistans, ska även finnas när en ordinarie verksamhetsansvarig tillfälligt ersätts av en vikarie. En lämplighetsprövning av vikarien görs också.

 

Information i tillståndsbeviset vid tillfälligt byte av föreståndare om sex månader eller längre

Vikariens namn och datum för vikariatet förs in i tillståndsbeviset. Den ordinarie föreståndaren eller verksamhetsansvarige finns däremot kvar som föreståndare respektive verksamhetsansvarig.

 

En verksamhet kan bli tvungen att tillfälligt flytta från sina ordinarie lokaler med anledning av olika oförutsedda omständigheter, såsom en vattenskada eller brand. Den tillfälliga lokalen ska vara ändamålsenlig för den verksamhet som ska bedrivas där, vara godkänd av byggnadsnämnden och ha det nödvändiga brandskyddet.

 

Byte av lokal längre tid än sex månader

Om en verksamhet ska byta lokaler under en tidsperiod om sex månader eller längre, prövas de tillfälliga lokalerna av IVO. Om IVO godkänner de nya lokalerna utfärdar vi ett nytt tillståndsbevis med information om den tillfälliga lokalen och datum för den planerade perioden. Den ordinarie lokalen finns däremot kvar i det tillståndsbevis som gäller tillsvidare. Detta fortsätter att gälla även då verksamheten flyttar tillbaka till den ordinarie lokalen.

 

Byte av lokal kortare tid än sex månader

Det behövs däremot ingen ny prövning om det tillfälliga lokalbytet är kortare än sex månader, om avsikten är att verksamheten därefter ska flytta tillbaka till den lokal som anges i tillståndet.

 

Anmäl de tillfälliga adressuppgifterna till IVO

För att IVO bland annat ska kunna utöva tillsyn över verksamheten, behöver IVO veta om verksamheten ska bedrivas i andra lokaler än vad som anges i tillståndet, även om det endast är under en kortare period. Informera därför IVO:s avdelning i den region där verksamheten bedrivs.

 

Det är förbjudet att överlåta tillstånd för att bedriva privat verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Så här tolkar IVO förbudet när en verksamhet med tillståndsplikt byter ägare. 

 

En verksamhet som har fått tillstånd enligt SoL eller LSS kan behöva ansöka om tillstånd igen om verksamheten byter ägare. Det beror på hur ägarförändringen går till. Det kan till exempel ske genom att:

  • ett bolag övertar en tillståndspliktig verksamhet
  • flera bolag slås samman
  • bolagets aktier överlåts till en ny ägare.

När ett bolag övertar en tillståndspliktig verksamhet

Det är inte tillåtet att överlåta ett tillstånd enligt SoL eller LSS mellan två fysiska eller juridiska personer. Och eftersom ett bolag är en egen juridisk person, kan ett bolag inte ta över ett annat bolags tillstånd. Därför anser IVO att ett bolag som övertar en tillståndspliktig verksamhet först måste söka tillstånd för den.

Det gäller även om:

  • båda bolagen har samma ägare
  • det senare bolaget är ett dotterbolag till det första
  • en fysisk person med tillstånd för en viss verksamhet överför verksamheten till ett bolag som han eller hon själv äger.


Tänk därför alltid på att söka tillstånd i det nya bolaget i god tid. Annars riskerar det nya bolaget att bedriva tillståndspliktig verksamhet utan att ha tillstånd för det.


När flera bolag slås samman

Ett bolag som har tillstånd enligt SoL eller LSS kan slås ihop med ett eller flera andra bolag, som saknar tillstånd. Om det bolag som lever kvar har ett tillstånd sedan tidigare, fortsätter tillståndet att gälla enligt IVO:s tolkning. Om bolaget som lever kvar inte redan har ett tillstånd, ska bolaget ansöka om det.

Den tillståndspliktiga verksamheten kan också rymmas inom ett tillstånd som bolaget som lever kvar redan har. Då behöver bolaget inte ansöka om ett nytt tillstånd. Ett exempel är en sammanslagning av två bolag med tillstånd för verksamhet med personlig assistans, förutsatt att tillståndet omfattar samma personkretsar enligt 1 § LSS.

När ett bolag med tillstånd upphör, upphör även tillståndet att gälla.


När bolagets aktier överlåts till en ny ägare

När ett bolags aktier överlåts till en ny ägare, anser IVO att det tillstånd som bolaget hade före överlåtelsen gäller även efter aktieöverlåtelsen. Den nya ägaren behöver alltså inte ansöka om tillstånd på nytt.

Gör du ändringar i ägandet av bolaget under tiden som IVO handlägger din ansökan om tillstånd? 

Ett bolag som har tillstånd för en verksamhet enligt SoL eller LSS kan slås ihop med ett eller flera andra bolag. Om det bolag som har tillstånd fortsätter att finnas efter sammanslagningen (med samma organisationsnummer) fortsätter tillståndet att gälla. Om bolaget som haft tillståndet upphör att finnas (fusioneras eller "går upp i" annat bolag) måste det nya bolaget (med annat organisationsnummer) ansöka om tillstånd om det ska fortsätta att bedriva verksamheten.

 

Vid en sammanslagning av bolag kan en tillståndspliktig verksamhet, som bedrivits med tillstånd av det bolag som upphör att finnas, fortsätta att bedrivas av det bolag som finns kvar efter sammanslagningen. Ett exempel är en sammanslagning av två bolag som båda haft tillstånd för verksamhet med personlig assistans, förutsatt att tillståndet omfattar samma personkretsar enligt 1 § LSS. Detta då tillståndet inte gäller verksamhet i en särskilt angiven lokal.

 

Tillstånd enligt SoL eller LSS upphör att gälla om det bolag som innehar tillståndet upphör.

När aktier i ett bolag överlåts till ny/nya ägare, gäller tillstånd enligt SoL/LSS även efter aktieöverlåtelsen, eftersom det är aktiebolaget som sådant som är innehavare av tillståndet. Ny/nya ägare behöver alltså inte ansöka om tillstånd på nytt.