Jag ska ansöka om tillstånd


Här hittar du vägledning i hur du ska fylla i din ansökan.

 

IVO ställer sedan den 1 januari 2019 tydligare krav för att få ett tillstånd och sedan behålla det. Ansökningar medför en avgift på 21 000 kr (ändringsansökning) eller 30 000 kr (en ny ansökan om tillstånd). 

Vad menas med att ägare och ledning ska ha insikt? 

När IVO prövar en ansökan om tillstånd eller genomför en tillsyn granskas ägare och ledning mer omfattande än tidigare. Här kan du läsa mer om vad och vilka vi granskar.

 

Vilka hör till ägare och ledning? Är det samma sak som företrädare?

Ja, bolagets företrädare är ägare av bolaget (eller moderbolag), styrelseledamöter och suppleanter, bolagsmän i olika slags handelsbolag eller styrelsen i föreningar av olika slag. En företrädare kan också vara externa firmatecknare och VD. 

Det kan finnas flera ägare i ett aktiebolag. Varje person behöver inte uppfylla kraven på insikt var för sig, utan det är som sagt ledningen som sammantaget ska ha den insikt som behövs. 

Ändringar i bolagets ledning ska anmälas (kostnadsfritt) till IVO inom en månad.

 

Vilka krav ställer IVO på kompetensen hos föreståndare eller verksamhetsansvarig?

Kompetensen hos personalen är mycket viktig. En verksamhets föreståndare ansvarar för det dagliga arbetet och säkerställer att verksamheten ger en god vård.

 

Olika krav på föreståndarens kompetens 

Alla typer av verksamheter ställer inte krav på föreståndarens kompetens. Kraven på föreståndaren framgår av den lag, förordning eller föreskrift där bestämmelserna för själva verksamheten finns. Om det finns sådana krav på föreståndaren är det avgörande för om en ansökan beviljas eller inte.

 

Läs mer om vad som gäller under respektive verksamhetstyp.

 

För verksamheter med HVB, stödboende, äldreboenden, öppenvård, och särskilda boenden (enligt SoL), samt för dagliga verksamheter, korttidsverksamheter och bostäder med särskild service för barn eller vuxna (enligt LSS) finns särskilda krav i lag, förordning eller föreskrift på föreståndarens kompetens. Därför ingår föreståndarens kompetens i bedömningen av tillstånd för dessa verksamheter.

För följande verksamhetstyper finns inga krav på föreståndarens kompetens:

  • personlig assistans enligt LSS
  • hemtjänst enligt SoL
  • konsulentstödsverksamheter enligt SoL
  • ledsagarservice, avlösarservice eller biträde av kontaktperson enligt LSS


För verksamhetstyperna i listan ovan räcker det därför att anmäla till IVO vem som är tänkt att förestå verksamheten.


Observera att det dock finns ett generellt krav på att personalen ska ha den kompetens som behövs för uppdraget. Föreståndarens och verksamhetsansvarigs roll och kompetens är förstås viktig. IVO kommer att i sin tillsyn följa upp att personalen inklusive närmast ansvariga chef har den kompetens som krävs för uppdraget.

 

Vilka krav ställer IVO på kompetensen hos övrig personal?

Det generella svaret är att personalen ska ha den kompetens som behövs för arbetsuppgifterna. Vilken kompetens som personalen kommer att ha är en del av ansökan. Därmed är det också en del av den samlade bedömning som vi gör av förutsättningarna att bevilja ett tillstånd. IVO kommer att i sin tillsyn följa upp att personalen inklusive närmast ansvariga chef har den kompetens som krävs för uppdraget.

 

 

Kan jag bedriva verksamheten på ett sätt som faller utanför mitt tillstånd? Kan jag till exempel ta in fler eller andra personer, eller en annan föreståndare, än vad mitt tillstånd gäller för?

Huvudregeln är att du måste ansöka om tillstånd när du vill ändra verksamheten väsentligt. Exempel på väsentliga ändringar är:

  • att ändra målgrupp
  • att ändra till andra lokaler
  • att byta föreståndare
  • att förändra antalet brukare/omsorgstagare/deltagare.

Du kan i vissa fall tillfälligt bedriva din verksamhet på ett sätt som faller utanför ditt tillstånd. Exempelvis behöver du inte ansöka om att under en period om max 6 månader ha en vikarierande föreståndare. Detsamma gäller om du tillfälligt behöver byta lokal, men detta måste du anmäla till den regionala tillsynsavdelning som din kommun tillhör. 

 

Läs mer om ändringar av tillstånd under ”Jag har tillstånd”. 


Om ansökningar och övriga krav

Nej, IVO hämtar inte in synpunkter från grannar eller andra innan vi fattar beslut om tillstånd, eftersom dessa inte är parter i ett tillståndsärende hos IVO. 

 

I ansökan finns två kryssrutor som man som sökande behöver ta ställning till gällande brandskydd för sin verksamhet.

 

Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnader än tillbyggnad. Bygglov krävs också om en byggnad tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än tidigare. En åtgärd som inte kräver bygglov kan vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader. Även ändrad användning är en ändring, och krav gäller då för hela den del av byggnaden som ges ändrad användning. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

 

Sedan 1994 finns det krav på att en brandskyddsdokumentation ska upprättas för alla byggnader när de uppförs eller ändras. Kravet på brandskyddsdokumentation gäller vid uppförande av nya byggnader större än 15 kvadratmeter. Vid ändring av en byggnad ska brandskyddsdokumentation upprättas för den ändrade delen. Även vid ändrad användning av en byggnad eller del av byggnad ska brandskyddsdokumentation upprättas för den del av byggnaden som ska användas på annat sätt. Kraven gäller oberoende av om åtgärden är bygglovs- eller anmälningspliktig eller inte. Bestämmelser om detta finns i Boverkets byggregler (BBR).

 

 

Om LOV och entreprenader

IVO tecknar inte LOV-avtal. Exempelvis kan kommuner och landsting välja att teckna LOV-avtal. Om din verksamhet är intresserad av att teckna LOV-avtal, kan du vända dig till den instans som du vill teckna avtal med.

 

En verksamhets möjligheter att beviljas tillstånd, påverkas inte av LOV-avtal.

 

LOV är en förkortning av ”Lagen om valfrihetssystem”. Om en verksamhet har LOV-avtal kan brukaren eller patienten välja sin utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster. Du kan läsa mer på exempelvis Sveriges Kommuner och Landstings egen hemsida genom att följa denna länk >